drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Dostęp do informacji publicznej, Dyrektor Szkoły, Wymierzono organowi grzywnę, II SO/Lu 5/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-03-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Lu 5/23 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2023-03-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
III OZ 255/23 - Postanowienie NSA z 2023-05-26
Skarżony organ
Dyrektor Szkoły
Treść wyniku
Wymierzono organowi grzywnę
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 259 art. 55 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc - Malec po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. J. o wymierzenie Dyrektorowi "[...] w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a I. wymierzyć Dyrektorowi "Collegium Gostynianum" Zespołu Prywatnych Szkół Katolickich im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie grzywnę w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych; II. zasądzić od Dyrektora "[...] na rzecz S. J. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

S. J. złożyło w dniu 1 lutego 2023r. (ePUAP) – na podstawie art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023r., poz. 259, dalej jako "p.p.s.a."), wniosek o wymierzenie Dyrektorowi "[...] w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w ustawowym terminie skargi z dnia 22 lutego 2022r. na bezczynność tego Dyrektora w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 17 stycznia 2022r. Termin udzielenia informacji - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022r., poz.902), dalej jako "u.d.i.p." wynosił 15 dni od doręczenia skargi, które (jak wynika z monitoringu przesyłek) nastąpiło 3 marca 2022r., jednak organ obowiązku tego dotychczas nie wykonał. Stowarzyszenie domagało się udostępnienia adresu strony BIP szkoły oraz kopii/skanów protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w szkole i decyzji pokontrolnych z lat 2017-2022.

Stowarzyszenie wskazało ponadto, że z powodu nieprzekazania tej skargi Sąd wymierzył już kilkakrotnie organowi grzywnę (sygn. akt II SO/Lu 4/22, II SO/Lu 7/22 i II SO/Lu 12/22) na podstawie art. 55 p.p.s.a., mimo to skarga wciąż nie zostało Sądowi przekazana; pomimo wezwań, organ nie udzielał żadnych wyjaśnień.

Również w niniejszej sprawie, Dyrektor [...]" został wezwany zarządzeniem z dnia 3 lutego 2023r. do złożenia odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny (doręczenie nastąpiło 22 lutego 2023r.), jednak organ odpowiedzi nie udzielił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, organ ten zaś obowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. Trzydziestodniowy termin na wykonanie przez organ obowiązku, o którym mowa w powyższym przepisie, został w przypadku skarg składanych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej skrócony przez ustawodawcę do 15 dni, o czym stanowi przepis art. 21 pkt 1 u.d.i.p.

Stosownie natomiast do art. 55 § 1 p.p.s.a., w razie niezastosowania się do powyższego obowiązku, sąd – na wniosek skarżącego – może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Grzywna, o której mowa w art. 55 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj. dyscyplinująco - restrykcyjny i jej celem jest nie tylko doprowadzenie do tego, by organ przekazał sądowi administracyjnemu skargę wraz z aktami i swoim stanowiskiem, ale także jest sankcją za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto ma ona również funkcję prewencyjną, której celem jest zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości. W przesłance wymierzenia grzywny, o której mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. – "niezastosowania się do obowiązków" mieści się więc nie tylko nieprzekazanie skargi do sądu, ale nawet zwłoka w jej przekazaniu.

Wniosek S. J. o wymierzenie Dyrektorowi "[...] w Lublinie grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie Sądowi skargi z dnia 22 lutego 2022r. zasługuje na uwzględnienie. Z akt wynika, że skarga ta została doręczona organowi 3 marca 2022r. Okoliczność tę stwierdzał już wcześniej Sąd wydając postanowienie z dnia 29 czerwca 2022r., sygn. akt II SO/Lu 4/22 wymierzające Dyrektorowi [...]" [...] w Lublinie grzywnę za nieprzekazanie tej skargi w wysokości 500 zł, a następnie w kolejnych dwóch takich postanowieniach: z 15 września 2022r., sygn. akt II SO/Lu 7/22 (wymierzono grzywnę w wysokości 1500 zł) i z dnia 21 grudnia 2022r., sygn. akt II SO/Lu 12/22 (wymierzono grzywnę w kwocie 3000 zł). Mimo tych prawomocnych postanowień, skarga nadal nie została przekazana do Sądu, a Dyrektor, pomimo wielokrotnych wezwań, nie składa żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

W związku z tym Sąd uznał, że postawa Dyrektora jest rażąco negatywna i świadczy o lekceważeniu obowiązujących przepisów, nakładających na niego, jako przedstawiciela szkoły wykonującej zadania publiczne, obowiązki z zakresu udostępniania informacji publicznej. Skutkowało to orzeczeniem grzywny w wysokości 6000 zł.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt