drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 259/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 259/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-12-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-07-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Eugeniusz Wasilewski
Iwona Dąbrowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 846/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 1 i 2, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędzia WSA Adam Lipiński (spraw.) Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski Protokolant Paweł Wyszyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi S. Spółka z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej: - oddala skargę.

Uzasadnienie

S. Sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 21 czerwca 2011 r. dotyczący informacji publicznej oraz zażądała zasądzenia na jej rzecz od Wójta Gminy R. kosztów postępowania. W skardze Spółka wskazała, iż udzielona przez Wójta Gminy R. odpowiedź stanowi wadliwe wykonanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, albowiem nie stanowi udzielenia nawet minimalnej odpowiedzi na postawione we wniosku zagadnienia. Nadto Spółka wskazała (pkt. 3 skargi), "iż zajmując się tymi sprawami ex professo próbowaliśmy - na piśmie - bezskutecznie zainteresować Pana Wójta tego typu zagadnieniami. Pan Wójt natomiast wiąże łączące nas kiedyś stosunki gospodarcze z całą sprawą, co nie tylko jest wyjątkowo szkodliwe społecznie i z punktu widzenia Interesanta (wszak właśnie specjaliści mają - wręcz obowiązek - wnioskować o informację publiczną w sprawach z zakresu ich specjalistycznej wiedzy) ale również narusza stosowne dyspozycje prawa, inter alia art. 2 ust. 2 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. Staraliśmy się również zwrócić uwagę Pana Wójta na stosowne zapisy art. 225 KPA. które zakazują jakichkolwiek działań mogących spowodować krytykę adresowaną do Wnioskodawcy".

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy R. wniósł o odrzucenie skargi, zaś dalszym pismem procesowym z dnia [...] listopada 2011 r. zmienił stanowisko w sprawie i zażądał oddalenia skargi podnosząc, iż skarżący w dniu składania wniosku był w posiadaniu informacji publicznej, o których udostępnienie wnosił. Wskazał nadto na nieprecyzyjność wniosku w zakresie wyeliminowania naruszeń prawa związanych z brakiem zainstalowania skrzynki internetowej Gminy oraz udzielił odpowiedzi, iż Gmina nie zawarła umowy w zakresie utrzymania hostingu oficjalnego serwisu internetowego Gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2011 r. A. S. – Prezes Zarządu S. Sp. z o.o. zażądał od Wójta Gminy R. udostępnienia w trybie ustawy o informacji publicznej następujących informacji (uwaga: podane niżej nr poszczególnych punktów wniosku różnią się od numeracji punktów uwidocznionych we wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. z tego względu, iż pkt 1 wniosku strony skarżącej nie jest pytaniem, ale wskazaniem trybu zwracania się o udzielenie informacji, dlatego w uzasadnieniu zawarto własną numerację zagadnień wskazanych we wniosku – cyfry arabskie w nawiasach) :

(1) W jakim terminie Wójt zainstalował działającą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą funkcjonującą stosownie do odnośnych przepisów Prawa.

(2) Jeśli skrzynka nie była zainstalowana (a takie informacje dochodzą do Spółki) wnosimy o udzielenie informacji o podjętych przez Wójta czynnościach zmierzających do wyeliminowania naruszenia prawa w tym względzie oraz kar jakie zostały nałożone na osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

(3) Wnosimy również o udzielnie Informacji Publicznej w przedmiocie - dlaczego Urząd korzysta z naszych usług bezumownie "na czarno" i jakie jest stanowisko Wójta w kwestii uiszczenia podatku VAT, od usług które najprawdopodobniej nie będą przyjęte przez Urząd do fakturowania. Przedmiotowa umowa zakończyła się jak wynika z dokumentacji dnia 25 maja 2011 r. i do dnia 8 czerwca 2011 r. nie otrzymaliśmy żadnej dokumentacji w tej materii. Natomiast jak wynika z załączonego dokumentu NASK (niezależna od naszej Spółki instytucja), wszystkie usługi były świadczone do dnia 8 czerwca 2011 r. do godz. 12:45.

(4) Wnosimy o przesłanie na adres Spółki, podany poniżej, kserokopii umowy regulującej świadczone obecnie - scilicet na dzień 10 czerwca 2011 r. - usługi w przedmiocie utrzymania - hostingu oficjalnego serwisu internetowego Gminy R. Opcjonalnie proszę dołączyć do wiadomości zwrotnej poczty elektronicznej skan przedmiotowej umowy.

(5) Wnosimy o dołączenie Spółki do grona podmiotów ewentualnie włączonych do postępowania w przedmiocie wyłonienia wykonawcy na produkcję nowego serwisu WWW. Zaznaczmy, iż świadomi jesteśmy, że postępowanie będzie toczyć się w trybie zamówień, w kwotach poniżej 14 tys. euro. Jednakże pomimo tego wnioskujemy o dołączenie Spółki do tego grona - co wydaje się racjonalne z punktu wydatkowania publicznych pieniędzy (Spółka świadczyła przedmiotowe usługi ponad 3 lata). Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej o tym czy wniosek Spółki będzie uwzględniony lub o wydanie decyzji o nieudzieleniu informacji w tej materii - scilicet dot. jedynie punktu nr 6 – przypominamy, iż zaproponowaliśmy stworzenie serwisu WWW per analogiam: [...] - już kilka miesięcy wstecz, jednakże nie uzyskaliśmy żadnej informacji co do ewentualnej oceny lub dalszych kroków.

(6) Wniosek nie został podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie dostępnej judykatury : I OSK 1277/08.

(7) Spółka wnosi o wyznaczenie terminu rozmowy w trybie telefonicznym, w dogodnym dla Państwa terminie lub w dzień przyjęć interesantów - w trybie art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 00. 98. 1071 j.t.), Proszę potraktować nas jako - typowego - interesanta.

(8) W trybie § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania (...) wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - wnosimy o zwrotne (w emailu) potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku/prośby.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. Wójt Gminy R. wyjaśnił, iż "umowa w sprawie usługi w przedmiocie utrzymania - hostingu oficjalnego serwisu internetowego Gminy R. wygasła z dniem 18 maja 2011 r. Za świadczoną usługę Pańska Firma otrzymała wynagrodzenie stosownie do zapisu punkt 5 umowy. W chwili obecnej Gmina R. po zakończeniu umowy nie korzysta z Pańskich Usług. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dot. poprzedniego kontraktu zapraszam Pana na rozmowę w dogodnym uzgodnionym przez strony terminie".

Nieusatysfakcjonowana taką odpowiedzą Spółka wniosła początkowo skargę na bezczynność organu za pośrednictwem Wójta Gminy R. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skargę tę skierowała za pośrednictwem Wójta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W aktach administracyjnych sprawy zawarto umowę z dnia 18 maja 2010 r. zawartą pomiędzy stronami niniejszego sporu, w której to umowie S. Sp. z o.o. zobowiązywała się do utrzymywania i udostępniania na swoim serwerze strony internetowej Gminy R. Natomiast na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Spółka przyznała, iż umowa ta została rozwiązana i gdy składała wniosek o udzielenie informacji publicznej pozostawała w sporze z Urzędem Gminy R. z tytułu rozliczenia usługi utrzymywania i udostępniania przez Spółkę na swoim serwerze strony internetowej Gminy. Obecnie spór ten nie istnieje. Pełnomocnik Wójta Gminy R. potwierdził istnienie powyższych okoliczności i podkreślił, iż pismem z dnia 30 listopada 2011 r. organ udzielił Spółce odpowiedzi w zakresie umowy o świadczenie usług utrzymywania serwisu internetowego Gminy, wskazując iż Gmina nie zawarła umowy o taką usługę z innym podmiotem.

W oparciu o wyżej ustalony stan faktyczny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie: 1. wydawania decyzji administracyjnych; 2. postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty; 3. postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4. innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawowym obowiązkiem organu w sprawach, gdy dany podmiot domaga się udzielenia informacji publicznej jest ustalenie, czy żądana informacja publiczna w istocie stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W szczególności informacją publiczną dla strony danej umowy biznesowej nie są zagadnienia dotyczące problemów indywidualnych, związanych ze sporem pomiędzy kontrahentami danej umowy. Również podmiot, który posiada daną informację publiczną nie powinien korzystać z dobrodziejstwa ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu ponownego uzyskania tejże informacji.

Skarga podlega oddaleniu z następujących powodów.

Zdecydowana większość zagadnień zawartych we wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jedynie stanowi oświadczenia oraz pytania formułowane przez Prezesa Przedsiębiorstwa S. Sp. z o.o. kierowane do Gminy R. w związku ze sporem istniejącym wówczas między stronami, w przedmiocie rozliczenia z tytułu wykonywania łączącej uczestników niniejszego sporu umowy z dnia 18 maja 2010 r., dotyczącej utrzymywania i udostępniania na serwerze Spółki strony internetowej Gminy R. Spółka twierdziła, iż pomimo rozwiązania umowy, Gmina nadal korzystała z jej usługi i dlatego należy się Spółce z tego tytułu wynagrodzenie. W szczególności tej problematyki dotyczyły pytania wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. wskazane wyżej według powyższych oznaczeń pkt: (3), (7) wniosku oraz częściowo pkt: (1), (2) i (4). Pierwsza grupa pytań – pkt: (3), (7) wprost dotyczy sposobu rozwiązania sporu i rozliczeń miedzy stronami umowy oraz potrzeby skonfrontowania swoich stanowisk podczas ewentualnej rozmowy, dlatego też jako zagadnienia sporne pomiędzy uczestnikami sporu biznesowego, wymykają się z problematyki regulowanej przedmiotową ustawą. Co prawda dla bytu informacji publicznej obojętna jest motywacja jednostki zainteresowanej jej udzieleniem, jednakże do zakresu informacji publicznej nie można zaliczyć spraw indywidualnych, w szczególności spraw spornych miedzy żądającym udostępnienia informacji a podmiotem daną informację posiadającym. Natomiast zagadnienia z pkt: (1), (2) i (4) są istotne dla sporu pomiędzy Gminą a Spółką w celu ustalenia czy Gmina nie zawarła umowy z innym podmiotem dotyczącej udostępnienia serwera. Z kolei zagadnienie oznaczone wyżej jako pkt (5) dotyczą nie sfery informacji publicznej ale wprost wskazania skarżącej Spółki jako ewentualnego wykonawcy nowego serwisu internetowego WWW Gminy R. Dokładna analiza treści tego fragmentu wniosku wskazuje, iż Spółka doskonale wie - zatem posiada informację publiczną - iż Gmina na dzień 21 czerwca 2011 r. (data wniosku o udzielenie informacji publicznej) nie posiada czynnej strony WWW i nie zawarła, jak dotąd, umowy o udostępnienie serwera dla swojej strony internetowej. Dlatego też udzielenie w ramach ustawy o informacji publicznej odpowiedzi na zagadnienia w pkt (1), (2) i (4) – mogące stanowić informacje publiczne jest zbędne, gdyż zainteresowany, co wynika z pkt (5) wniosku, takie informacje publiczne posiada. Z tych też zrozumiałych względów odpowiedź Wójta Gminy R. z dnia [...] czerwca 2011 r. (otrzymana przez Spółkę w dniu 4 lipca 2011 r.) skupia się jedynie na biznesowo-cywilnych zagadnieniach. Nadto za poprawnością takiego rozumowania przemawia zawarta w pkt 3 skargi wypowiedź skarżącej Spółki.

Wójt Gminy R. pismem z dnia [...] listopada 2011 r. uzupełnił swoją odpowiedź w zakresie zagadnienia pkt (1), (2) i (4) wniosku z dnia 21 czerwca 2011 r. o wskazanie, iż jak dotąd Gmina nie zawarła umowy o usługę udostępnienia serweru dla potrzeb internetowo-informacyjnych Gminy z innym podmiotem. Oczywiście, co wykazano wyżej i co wynika z treści zagadnienia pkt (5) wniosku inicjującego całą sprawę, Spółka już w chwili składania wniosku znała odpowiedź na to pytanie. Natomiast zagadnienia (1) i (2) wniosku zostały w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nieprecyzyjnie sformułowane (rodzaj pytania warunkowego, alternatywnego), co utrudnia udzielenie na nie satysfakcjonujących odpowiedzi. Natomiast zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej (pracowniczej) za nieposiadanie przez Gminę strony internetowej wykracza poza ramy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślenia wymaga tu, iż informacja publiczna to informacja dotycząca konkretnych faktów, danych, istniejących na datę jej wydania stanów wiedzy posiadanej przez piastuna informacji.

Zagadnienia ujęte w pkt (6) i (8) wniosku są obojętne dla przedmiotu sprawy, albowiem nie mieszczą się w problematyce ustawy o dostępie do informacji publicznej, z tych też względów ich analiza jest dla niniejszego postępowania zbędna.

Reasumując, wbrew stanowisku skarżącej Spółki – Wójt Gminy R. w chwili rozpoznawania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie pozostawał w niniejszej sprawie w bezczynności, w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mając powyższe na względzie, na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt