drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, II SA/Ol 541/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-08-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 541/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2021-08-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-06-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Piotr Chybicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 § 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Chybicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 sierpnia 2021 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]" r., nr "[...]" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

T. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, wskazaną w sentencji decyzję w przedmiocie wymierzenia jej kary pieniężnej w wysokości 100.000 zł za urządzanie gier hazardowych w lokalu – "[...]", w którym ujawniono niezarejestrowany automat do gry.

Skarżąca podała w skardze, że załącza dowód uiszczenia wpisu od skargi

w wysokości 2000 zł. Wymienionego załącznika skarga jednak nie zawierała. Nie odnotowano też wpływu wpisu od niniejszej skargi.

W związku z tym w dniu 19 lipca 2021 r. skarżącej został doręczony odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

w kwocie 2000 zł z pouczeniem, że wpis należy uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyznaczany termin upłynął bezskutecznie w dniu 26 lipca 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej jako: "p.p.s.a.") od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W niniejszej sprawie, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), strona skarżąca zobowiązana była do uiszczenia wpisu stosunkowego w wysokości 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, tj. kwoty 2000 zł.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od wniesionej skargi oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, skarżąca nie uiściła należnego wpisu, co w świetle przytoczonych przepisów obligowało Sąd do odrzucenia skargi, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt