drukuj    zapisz    Powrót do listy

6179 Inne o symbolu podstawowym 617 658, Inne, Inne, umorzono postepowanie
stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III SAB/Kr 122/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SAB/Kr 122/18 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2018-11-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-08-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /przewodniczący sprawozdawca/
Halina Jakubiec
Renata Czeluśniak
Symbol z opisem
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GSK 390/19 - Wyrok NSA z 2019-07-03
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
umorzono postepowanie
stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1202 art. 12 ust. 4f
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Sentencja

|Sygn. akt III SAB/Kr 122/18 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędziowie: WSA Renata Czeluśniakr, WSA Halina Jakubiec, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, w dniu 13 listopada 2018 r. sprawy skargi M. P., na bezczynność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyznaczenia terminu egzaminu, ustnego na uprawnienia budowlane, , , umarza postępowanie sądowe w przedmiocie zobowiązania do wyznaczenia terminu egzaminu;, stwierdza, że bezczynność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie miała miejsca z rażącym, naruszeniem prawa;, zasądza od Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz skarżącego 597 zł (pięćset, dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania., , , ,

Uzasadnienie

Pismem z 23 lipca 2018 r. (data stempla pocztowego) M. P. (skarżący) złożył skargę na bezczynność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej OKK). W skardze wniósł o zobowiązanie OKK do wyznaczenia skarżącemu terminu części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane i zawiadomienie o tym terminie w ciągu 14 dni od daty doręczenia akt organowi; stwierdzenie, że do bezczynności doszło z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżący powołał się na art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i wskazał, że pismem z 10 maja 2018 r. zwrócił się o wyznaczenie kolejnego terminu egzaminu (w części ustnej) na uprawnienia budowlane niezależnie od trwającego równolegle postępowania wszczętego odwołaniem wniesionym od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane tj. egzaminu odbywającego się w dniach 19 listopada – 3 grudnia 2016 r. W odpowiedzi OKK poinformowała, że jego wniosek o ponowny termin będzie mógł być rozpatrzony dopiero po zakończeniu postępowania wszczętego wniesionym odwołaniem. W ocenie skarżącego okoliczność trwania postępowania co do wniesionego odwołania nie powinna mieć wpływu na prawidłowy tok postępowania w przedmiocie wniosku o wyznaczenie kolejnego terminu ustnego egzaminu. Ewentualne ograniczenie możliwości wyznaczenia nowego terminu stanowiłoby nieuiszczenie opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 5 Prawa budowlanego. Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie wniesionego odwołania od negatywnego wyniku ustnego egzaminu – dotyczyłoby wyłącznie stanu faktycznego będącego podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia, a nie wpływałoby na możliwość przystąpienia ponownie do kolejnej procedury egzaminacyjnej, jak wynikało to z art. 12 ust.4h oraz art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od skarżącego na rzecz organu.

W uzasadnieniu organ podkreślił, że wniosek o ponowny egzamin ustny nie wszczynał nowego postępowania administracyjnego. Wskazywała na to m.in. wykładnia językowa art. 12 ust.4h Prawa budowlanego, stanowiącego o możliwości ponownego, a więc odbywającego się w ramach tego samego postępowania, zdawania egzaminu. Organ wskazał, że dopiero 8 sierpnia 2018 r., po doręczeniu skarżącemu ostatecznej decyzji organu odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych z uwagi na negatywny wynik egzaminu ustnego – zostały wyznaczone dwie alternatywne daty egzaminu ustnego do wyboru – 27 września 2018 r. oraz 25 października 2018 r. – obie o godzinie 16-tej.

W piśmie z 21 września 2018 r. pełnomocnik skarżącego podtrzymał swoje twierdzenia o odrębności obu ww. postępowań i potwierdził, że otrzymał zawiadomienie o dwóch terminach ponownego egzaminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Skarga podlegała kontroli Sądu, ponieważ egzaminy na uprawnienia budowlane są warunkiem wydania decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądu administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień. Sąd uznał więc, że niewyznaczenie ponownego terminu egzaminu ustnego (a właściwie wyraźna odmowa wyznaczenia takiego terminu) może być zaskarżone do sądu administracyjnego jako skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy w trybie art. 3 §2 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302).

W ocenie Sądu, słuszne było stanowisko skarżącego w części dotyczącej zasadności żądania wyznaczenia ponownego terminu egzaminu ustnego niezależnie od, trwającego w tym samym czasie, postępowania w przedmiocie odwołania od negatywnego wyniku poprzedniego ustnego egzaminu na uprawnienia budowlane. Sąd umorzył jednak postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku o zobowiązanie OKK do wyznaczenia terminu egzaminu, ponieważ taki termin został wyznaczony po wniesieniu skargi, a przed rozstrzygnięciem sprawy.

Z akt postępowania wynika, że skarżący złożył odwołanie od pierwotnego, negatywnego wyniku egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane (decyzja OKK z 26 czerwca 2017 r.). Zaskarżona decyzja została z 8 listopada 2017 r. uchylona przez organ odwoławczy, który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Z kolei wyrokiem z 8 marca 2018 r. VI SA/Wa 36/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił sprzeciw od ww. decyzji organu II instancji. W konsekwencji, organ II instancji ponownie rozpatrując sprawę - decyzją z 3 sierpnia 2018 r. utrzymał w mocy decyzję OKK o odmowie nadania uprawnień budowlanych z uwagi na negatywny wynik egzaminu ustnego.

W ocenie Sądu art. 12 ust. 4h Prawa budowlanego daje prawo do żądania wyznaczenia ponownego terminu egzaminu ustnego niezależnie od toczącego się w tym samym czasie postępowania w przedmiocie odwołania od negatywnego wyniku egzaminu zdawanego po raz pierwszy. Powołany przepis stanowi, że osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4i Prawa budowlanego pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. Zestawienie obu zacytowanych przepisów oznacza, że w terminie 3 lat od uzyskania pozytywnego egzaminu pisemnego, strona może przystąpić do egzaminu ustnego i to kilkakrotnie – niezależnie od faktu trwających w tym czasie postępowań w przedmiocie kwestionowania negatywnych wyników poprzednich egzaminów ustnych.

Żaden bowiem przepis nie ogranicza możliwości żądania wyznaczenia kolejnego (czyli ponownego) terminu egzaminu ustnego – w okresie 3 lat od daty uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego. Wbrew twierdzeniom OKK, użycie w ww. art. 12 ust. 4h Prawa budowlanego, określenia "może ponownie do niego przystąpić" nie wskazuje na konieczność oczekiwania na zakończenie postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania od decyzji o odmowie nadania uprawnień z powodu negatywnego, pierwotnego egzaminu ustnego. Przepis dotyczy bowiem możliwości ponownego, tj. kolejnego zdawania egzaminu ustnego – w żaden sposób nie odnosi się natomiast do decyzji o odmowie nadania uprawnień, a więc nie ma powiązania z postępowaniem administracyjnymi związanym z pierwotnym egzaminem. Na marginesie sprawy Sąd zauważa, że na takiej samej zasadzie nie ma związku pomiędzy kontrolą sądu administracyjnego sprawowaną na skutek zaskarżenia decyzji kasatoryjnej organu II instancji, a ponownie prowadzonym postępowaniem przez organ I instancji po wydaniu tejże decyzji (por. wyrok WSA w Lublinie z 15 lutego 2018 r., II SA/Lu 1185/17 i powołane tam poglądy orzecznictwa oraz doktryny), chociaż w wyniku równoległego trwania obu postępowań (sądowoadministracyjnego i administracyjnego) może dojść do zdublowania się decyzji organu I instancji. Ta okoliczność może jednak zostać usunięta przy pomocy istniejących przepisów postępowania administracyjnego.

W konsekwencji Sąd uznał, że w okresie od 18 maja 2018 r. OKK pozostawała w bezczynności do 10 sierpnia 2018 r. (data pisma wyznaczającego ponowny termin egzaminu). Datę 18 maja 2018 r. Sąd uznał za początek bezczynności ponieważ wtedy OKK poinformowała o "pomyłkowym" wyznaczeniu ponownego terminu ustnego i jego odwołaniu z powodu przyjętej wykładni art. 12 ust. 4h Prawa budowlanego. W ocenie Sądu czteromiesięczna bezczynność nie miała jednak rażącego charakteru, ponieważ OKK nie ma obowiązku załatwienia wniosku o ponowny termin egzaminu w terminach, o których mowa w art. 35 k.p.a. Zasadniczo, OKK nie miała więc obowiązku wyznaczenia terminu w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku skarżącego. Wyznaczanie terminów egzaminów na uprawnienia budowlane reguluje art. 12 ust. 4e Prawa budowlanego, który stanowi, że egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Zdaniem Sądu, skoro OKK, niezwłocznie po doręczeniu jej ostatecznej decyzji organu odwoławczego (8 sierpnia 208 r.) ostatecznie wyznaczyła nawet dwie, alternatywne daty egzaminu do wyboru jeszcze przed upływem 2018 r. (w dniach 27 września i 25 października 2018 r.) to jej działania nie można ocenić jako rażąco naruszającego prawo.

Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie zobowiązania OKK do wyznaczenia terminu z uwagi na treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2008 r., I OPS 6/08. Zgodnie z powołanym orzeczeniem "art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności". Podjęta uchwała wiąże orzekający Sąd ponieważ nie istnieją żadne nowe okoliczności i argumenty przemawiające za wystąpieniem o reasumpcję uchwały w trybie art. 269§1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd umarzając postępowanie sądowe w przedmiocie bezczynności w wyznaczaniu ponownego terminu egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane, orzekł jednak odrębnie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 149 §1a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten został bowiem dodany do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dniem 15 sierpnia 2015 r. (a więc już po podjęciu ww. uchwały NSA) – zgodnie z art. 1 pkt 40 lit. b ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658). Umorzenie więc postępowania sądowego w przedmiocie bezczynności z uwagi na podjęcie przez organ, po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, aktu lub czynności – nie uniemożliwia stwierdzenia przez sąd czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 §1a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Sąd orzekł o kosztach na podstawie art. 200 i 205 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot uiszczonej opłaty z tytułu wpisu od skargi (100 zł), opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) oraz wynagrodzenie dla pełnomocnika skarżącego (480 zł). Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).Powered by SoftProdukt