drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Geodezja i kartografia, Starosta, stwierdzono bezskuteczność zaskarżonej czynności, III SA/Kr 1/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1/14 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2014-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Hanna Knysiak-Molczyk
Janusz Kasprzycki
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
stwierdzono bezskuteczność zaskarżonej czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2010 nr 193 poz 1287 Art. 12 i art. 19
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 78 poz 837 Par. 11 i par. 12 w zw. za par. 9
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
Dz.U. 2012 poz 270 Art. 146 par. 1 i art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Zawadzka (spr.) Sędziowie WSA Hanna Knysiak – Molczyk WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Ewelina Knapczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. sprawy ze skargi D. D., S. W. na czynność Starosty z dnia 23 września 2013 r. w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. zasądza od Starosty na rzecz skarżących D. D. i S. W. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 24 czerwca 2013 roku do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej D. D. i S. W., (dalej: skarżący) złożyli dokumentację techniczną dotyczącą operatu [...] - mapa sporządzona celem regulacji stanu prawnego dla działek położonych w K gmina.

W dniu 23.09.2013 r. po raz kolejny przeprowadzono kontrolę dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania pracy zgłoszonej pod numerem w KERG [...] dotyczącej K, dz.: [...] i stwierdzono, że przedstawiona dokumentacja techniczna nie nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wskazano w nim, że

1. Protokołem kontroli spisanym w dniu 06.08.2013r. wezwano Wykonawcę do przeanalizowania podziałów na nieobowiązujących oznaczeniach parcelach gruntowych czy budowlanych pochodzących ze zarchiwizowanego i nieobowiązującego już operatu katastru austriackiego z racji, że podstawą wpisu w dziale I ksiąg wieczystych mają być dane z obowiązującego operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U z 2001r Nr 124 poz.1361 ze zm. - dalej: u.k.w.h.).

2. Ww. operat techniczny dotyczący regulacji stanu prawnego dz. [...] i innych położonych w K nie spełnia obowiązujących standardów technicznych zarówno pod względem danych dotyczących numerycznego opisu granic działek jak i ich powierzchni, (§ 61 i 62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków)

3. W przypadku spornej części działki [...] uregulowanej w księdze wieczystej dokonać uzgodnienia księgi wieczystej a nie tworzyć części parcel gruntowych nie mających odpowiednika w obowiązującym operacie ewidencyjnym.

4. Opracowanie kameralne wydzielenia parcel gruntowych ze względu na duże rozbieżności między mapami archiwalną oraz obowiązującą nie jest jednoznaczne co stwarza dużą dowolność w granicach zasiadywanych części działek i przekazanie do prac sądowych danych niewiarygodnych.

Przedłożoną dokumentację zwrócono skarżącym.

W dniu 10 października 2013 r. D. D. i S. W. wezwali organ do usunięcia naruszenia prawa w przedmiocie odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu KERG [...], domagając się:

1. stwierdzenia bezskuteczności czynności odmowy włączenia dokumentacji technicznej dotyczącej operatu KERG [...] - mapy do celów prawnych - do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. przyjęcia dokumentacji technicznej przedmiotowego operatu KERG do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pismem z dnia 13 listopada 2013 r. Starosta Powiatowy poinformował skarżących, że podtrzymuje stanowisko zawarte w protokole kontroli z dnia 23.09.2013 r. dokumentacji technicznej zgłoszonej pod numerem [...] i odmawia przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego ww. dokumentacji.

Starosta podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust.1 u.k.w.h. podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości (art. 27 u.k.w.h.).

Z powyższego wynika że, podstawę wpisu w dziale I-O księgi wieczystej co do zasady stanowią dane katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Zgodnie zaś, z § 21 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (dalej rozporządzenie) w księdze wieczystej ujawnia się dane dotyczące działek katastralnych (ewidencyjnych). Nadto zgodnie z § 74 ww. rozporządzenia obszar nieruchomości gruntowej (...) wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym nie można sprostować oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie nieaktualnych (nieobowiązujących) oznaczeń takich jak parcele gruntowe czy budowlane. Opracowane wykazy synchronizacyjne w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr [...] nie spełniają więc wymogu art. 26 ust 1 u.k.w.h., ponieważ podstawą wpisu w działach pierwszych ksiąg wieczystych mają być dane z obowiązującego operatu ewidencyjnego. Wykonawca w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych wykonuje szereg podziałów graficznych na oznaczeniach pochodzących z byłego i już nie obowiązującego katastru austriackiego i w efekcie swego działania przekazuje do wpisu w działach pierwszych ksiąg wieczystych dane nie wiarygodne, nie spełniających obecnie obowiązujących standardów geodezyjnych oraz nie pochodzące z obowiązującego operatu ewidencyjnego. Również do celów sądowych o nabycie własności przez zasiedzenie są to dane mało precyzyjne, przez niejednoznaczne nałożenie mapy archiwalnej na obowiązującą, położenie granic nieruchomości podlegającej zasiedzeniu obarczone jest grubym błędem przekraczającym wartości dopuszczalne. Wykonanie mapy do zasiedzenia powinno być zgodne z przepisem prawa obowiązującego tj. § 75, § 76 i inne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Starosta wskazał również, że w przypadku gdy w skład działki wchodzą różne nieruchomości (stanowiące przedmiot odrębnych własności) lub ich części należy w pierwszej kolejności dokonać aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez wyodrębnienie tych nieruchomości lub ich części a dopiero wówczas dokonywać podziału nieruchomości.

Starosta powołał § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz oraz wskazał, że wymagania dokładnościowe pomiarów geodezyjno-kartograficznych określone zostały rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności rozdział 4 § 28 i § 29 wskazuje wymagania dokładnościowe do pomiaru szczegółów I grupy dokładnościowej jakim są punkty i znaki graniczne na poziomie 0,10 m względem najbliżej położonych punktów osnowy geodezyjnej.

Zatem w związku z tym, że skarżący nie zastosowali się do wymogów ww. rozporządzenia w szczególności dot. osiągnięcia wymaganych dokładności oraz zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii (§ 9 pkt 2 i 3 cyt. Rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac...) Starosta uznał, że nieprzyjęcie operatu Nr [...] do PZGiK ma oparcie w przywołanych przepisach prawnych.

W skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie na czynność z zakresu administracji publicznej Starosty z dnia 13 listopada 2013 r. w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznej dotyczącej operatu KERG [...] - mapy do celów prawnych - do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, D. D. i S. W. zarzucili naruszenie przez Starostę prawa, w szczególności:

• art. 26 i art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w niniejszej sprawie przepisy powyższej ustawy mają zastosowanie,

• § 21 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.08.2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w niniejszej sprawie przepis powyższy ma zastosowanie,

• § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r. w "prawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, iż dokumentacja techniczna nie spełnia wymagań odnośnie osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

• § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16,07.2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz poprzez jego błędne zastosowanie i nie wskazanie jakie inne przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały naruszone,

• art. 6, art. 7, art. 9 oraz art. 77 K.p.a. poprzez ich nie zastosowanie w niniejszej sprawie

W konsekwencji skarżący domagali się orzeczenie bezskuteczności zaskarżonej czynności, nakazanie organowi przyjęcia dokumentacji technicznej operatu [...] do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

Na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. pełnomocnik skarżących sprecyzował zarzuty skargi, wskazując, że skarga została wniesiona na czynność Starosty z dnia 23 września 2013 r.

W odpowiedzi na skargę Starosta w całości podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz. 1269) obowiązującej od 1 stycznia 2004r. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Zgodnie zaś z art. 1 § 2 tej ustawy kontrola, o której mowa w § 1 sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Kognicja Sądu ograniczona jest więc do oceny legalności kwestionowanego skargą aktu lub czynności organów administracji publicznej i obejmuje ocenę prawidłowości zastosowania przepisów prawa i ich wykładni przez organy administracji. Przedmiotowy zakres kognicji sądów administracyjnych został z kolei wyznaczony przede wszystkim ramami art. 3 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), powoływanej w dalszych wywodach - skrótowo - jako "p.p.s.a." Na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 tej ostatniej ustawy, kontroli sądów administracyjnych podlegają nie tylko formalne decyzje i postanowienia, wymienione w art. 3 § 2 pkt 1-3 p.p.s.a., lecz także "inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa" (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.).

Przedmiotem skargi D. D. i S. W. jest czynność Starosty z dnia 23 września 2013 r. dotycząca odmowy przyjęcia sporządzonej przez skarżących dokumentacji technicznej dotyczącą operatu [...] do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837), jest postępowaniem z zakresu administracji publicznej. Przedmiotowa czynność Starosty w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego sporządzonej przez skarżącego dokumentacji geodezyjnej dotyczących sporządzenia wykazów synchronizacyjnych dla działek położonych w K gmina W jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązków wynikających z przepisów prawa. W ramach bowiem prowadzonego postępowania wszczętego wnioskiem skarżących o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego organ podjął czynność, która była skierowana do zindywidualizowanych podmiotów i wyznaczył określoną sytuację prawną tych podmiotów w zakresie ich obowiązków. Czynność taka z zakresu administracji publicznej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na mocy przepisu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W wypadku gdyby ustawa nie przewidywała środków odwoławczych w sprawie będącej przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do treści art. 52 § 3 p.p.s.a.

Skargę do sądu w powyższym przypadku, zgodnie z treścią art. 53 § 2 p.p.s.a., wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie skarżącym nie przysługiwał środek odwoławczy od będącego przedmiotem skargi pisma (protokołu) Starosty z dnia 23 września 2013 r. Zgodnie z art. 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zatem powołana ustawa nie uregulowała szczegółowej procedury w tym zakresie, jednak w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawodawca zawarł delegację dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania systemów informacji o terenie, a także szczegółowych zasad przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz oraz rodzaju prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utratą. W ocenie Sądu, złożenie w trybie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (...) wydanego w wykonaniu powyższej delegacji ustawowej, wniosku do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nie jest środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art. 52 § 1 p.p.s.a. Jest środkiem przewidzianym w ramach wewnętrznej procedury postępowania w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Skoro zatem obowiązujące przepisy nie przewidują środka odwoławczego od stanowiska organu w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a. skarżący prawidłowo, przed wniesieniem skargi do sądu zwrócili się do Starosty z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Wobec powyższego tryb wnoszenia skarg na tego rodzaju czynności wynika z art. 52 § 3 i art. 53 § 2 p.p.s.a. i wskazać należy, że w przypadku skarżących został zachowany. W terminach wskazanych w tych przepisach skarżący wystąpili najpierw do Starosty z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, a następnie z zachowaniem terminu wynikającego z art. 53 § 2 p.p.s.a., wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Pokreślić jednak należy, że zgodnie z § 11 ust. 1 powołanego powyżej rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (...) w przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera: imię i nazwisko osoby kontrolującej, datę przyjęcia dokumentacji do kontroli, określenie wykonawcy pracy, określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji, wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości, zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości, wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio: o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości, o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu, a także datę zakończenia kontroli oraz podpis osoby kontrolującej. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi dołącza się do wniosku (§ 11 ust. 2).

W przypadku odmowy włączenia do zasobu geodezyjnego organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu. (§ 12 ust. 1). Wykonawca zaś może złożyć, do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (§ 12 ust. 2).

Zatem Starosta działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 7 lit.b powołanego rozporządzenia odmawiając włączenia dokumentacji [...] do zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach oraz uzasadnić na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia przedmiotowej dokumentacji do zasobu.

Tymczasem w przedmiotowej sprawie Starosta sporządził jedynie protokół i w tym protokole uzasadnił na piśmie przyczyny odmowy włączenia żądanej dokumentacji do zasobu. Sąd uznał, że zawarte w przedmiotowym protokole kontroli w pkt. 2 sformułowanie "nie nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" jest w istocie stanowiskiem o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia, nie mniej jednak, w ocenie Sądu tak lakoniczna i mało precyzyjna treść tego rozstrzygnięcia nie spełnia wymagań z § 11 ust. 1 pkt 7b i § 12 w związku z § 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku. W świetle tych przepisów organ ma obowiązek wskazać prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego z punktu widzenia zakresu kontroli wynikającego z § 9 ww. rozporządzenia. Przepisy prawa wymagają jednoznacznego stwierdzenia jakie konkretnie usterki, wady, nieprawidłowości są przyczyną odmowy oraz nakładają obowiązek wskazania prawnych i technicznych przyczyn odmowy. Brak tych wskazań uniemożliwiło Sądowi dokonanie kontroli zaskarżonej czynności. Zatem właściwy Starosta osobno powinien sporządzić protokół a dodatkowo uzasadnić na osobnym piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, tak, jak tego wymaga § 12 ust. 1 rozporządzenia.

Zważywszy powyższe, Sąd był zobligowany do stwierdzenia bezskuteczności zaskarżonej czynności materialno technicznej, polegającej na odmowie włączenia dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 146 § 1 p.p.s.a. (pkt 1 wyroku). Rozstrzygnięcie zawarte w pkt. 2 znajduje natomiast oparcie w art. 200 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt