drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Gminy~Rada Gminy, Umorzono postępowanie kasacyjne, II OSK 634/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 634/20 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2020-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-02-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Miron /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Kr 707/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-11
Skarżony organ
Rada Gminy~Rada Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie kasacyjne
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 707/19 w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] listopada 2005 r., nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy [...] nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Gminie [...] ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 707/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] listopada 2005 r., nr [...], w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy [...] nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości [...]: 1) stwierdził nieważność § 13 ust. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały; 2) zasądził od Gminy [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę 480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła Rada Gminy [...].

Pismem z dnia 30 marca 2020 r. skarżąca kasacyjnie reprezentowana przez pełnomocnika cofnęła skargę kasacyjną od powołanego na wstępie wyroku oraz wniosła o zwrot uiszczonego wpisu sądowego od tej skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w ww. art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę kasacyjną, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., umorzył postępowanie kasacyjne.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt