drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Minister Finansów, oddalono skargę, I SA/Kr 1257/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1257/13 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2013-10-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Grażyna Firek /przewodniczący sprawozdawca/
Maja Chodacka
Piotr Głowacki
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6560
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane
II FSK 668/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 361 art. 30b ust 1 i 2
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 1257/13 | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek (spr.), Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Justyna Owczarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2013 r., sprawy ze skargi G.A., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 7 maja 2013 r. nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, - skargę oddala -

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 stycznia 2013 r. (data wpływu 7 lutego 2013 r.) G.A. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie konieczności opodatkowania sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony stan faktyczny, z którego wynikało, że wnioskodawca jest uczestnikiem planu akcyjnego organizowanego i finansowanego przez spółkę T. z siedzibą poza granicami Unii Europejskiej. Na jego podstawie w 2009 r. zostały wnioskodawcy przyznane opcje na akcje i zastrzeżone certyfikaty akcji Restricted Share Units (dalej: RSU). Następnie przyznano wnioskodawcy opcje na akcje i RSU w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.

Zarówno opcje na akcje, jak i RSU stanowią instrumenty oparte na papierach wartościowych (akcjach) i wskaźniku finansowym - ilości akcji bazowych (l opcja/RSU = l akcja bazowa). Zarówno przyznane wnioskodawcy opcje na akcje, jak i RSU nie są przedmiotem obrotu, a w związku z tym ich wartość jest niemierzalna (trudno mierzalna).

Opcje stanowią instrument finansowy przyznający prawo do zakupu w przyszłości akcji spółki T. po z góry ustalonej cenie (tzw. cena wykonania). Cena wykonania jest określona w umowie, którą wnioskodawca zawarł ze spółką T. w momencie przystąpienia do piana akcyjnego. Realizacja opcji polega na zakupie akcji spółki po ustalonej wcześniej cenie wykonania. W przypadku gdy cena rynkowa akcji w dniu możliwej realizacji praw wynikających z instrumentu jest niższa niż cena wykonania, którą wnioskodawca zobowiązany byłby zapłacić, opcja nie podlega realizacji.

RSU natomiast stanowią instrument finansowy przyznający wnioskodawcy prawo do nieodpłatnego otrzymania akcji spółki T. w przyszłości. Realizacja RSU polega zatem na nieodpłatnym otrzymaniu akcji. W przypadku realizacji RSU nie jest wymagana zapłata. Realizacja obu instrumentów, tj. zarówno opcji jak i RSU, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tzw. okresu restrykcji określonego w umowie, którą wnioskodawca zawarł ze spółką T. firmą. Przed dokonaniem realizacji instrumentów wnioskodawca nie posiada żadnych praw akcjonariusza, w tym w szczególności prawa do dywidendy.

Realizacja obu instrumentów, tj. zarówno opcji jak i RSU, może odbywać się przez dokonanie dostawy akcji, albo rozliczenie gotówkowe, przy czym wnioskodawca nadmienia, iż niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie skutków realizacji instrumentów przez dostawę akcji, a w odrębnym wniosku wnioskodawca zawarł pytanie w sprawie skutków podatkowych realizacji instrumentów pochodnych przez rozliczenie gotówkowe.

W momencie realizacji opcji/RSU wnioskodawca nabywa akcje spółki T. (realizacja poprzez dostawę instrumentu bazowego) wg ich wartości wynikającej z aktualnego notowania giełdowego z dnia realizacji. W zależności od tego, czy realizacji podlega opcja, czy RSU, otrzymana kwota będzie równa:

-wartości rynkowej akcji pomniejszonej o cenę nabycia akcji (cenę wykonania) określoną w momencie przystąpienia do planu akcyjnego - w przypadku realizacji opcji;

-wartości rynkowej akcji - w przypadku realizacji RSU.

Zarówno w odniesieniu do opcji, jak i do RSU maksymalny okres realizacji wynosi 10 lat od dnia przyznania" opcji/RSU. Po upływie tego okresu prawo do realizacji opcji/RSU wygasa i nie przysługują wnioskodawcy żadne roszczenia z tego tytułu. Przyznanych instrumentów co do zasady wnioskodawca nie może zbywać, przenosić, sprzedawać. Do tej pory dokonano realizacji tylko części RSU przyznanych w 2009 i 2010 r. Realizacja przebiegała w następujących terminach:

- 09 lutego 2011 r. - realizacja części RSU z 2009 r. poprzez dostawę 119 akcji spółki T. (w jej wyniku wnioskodawca nabył 119 akcji),

- 05 grudnia 2011 r. - realizacja części RSU z 2009 r. poprzez dostawę 178 akcji spółki T. (w jej wyniku wnioskodawca nabył kolejnych 178 akcji),

- 09 grudnia 2012 r. - realizacja części RSU z 2009 r. poprzez dostawę 119 akcji spółki T. (w jej wyniku wnioskodawca nabył kolejnych 119 akcji),

- 03 grudnia 2012 r. - realizacja części RSU z 2009 r. poprzez dostawę 178 akcji spółki T. (w jej wyniku wnioskodawca nabył kolejnych 178 akcji),

- 06 grudnia 2012 r. - realizacja części RSU z 2010 r. poprzez dostawę 215 akcji spółki T. (w jej wyniku wnioskodawca nabył kolejnych 215 akcji).

Żadnej z akcji nabytych w powyższy sposób do tej pory wnioskodawca nie sprzedał. Sprzedaż nabytych akcji może nastąpić w przyszłości.

Opis stanu faktycznego odnosił się do pięciu wymienionych powyżej realizacji RSU w latach 2011 i 2012. Opisany stan faktyczny jest identyczny w obu latach, kiedy nastąpiła realizacja opcji. Ze spółką będącą organizatorem planu nie wiąże wnioskodawcy stosunek pracy ani inna tego typu relacja. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w tymże planie ponosi w całości organizator planu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1) Czy uzyskane przez wnioskodawcę w związku z realizacją przyznanych instrumentów przysporzenie majątkowe wynikające z udziału w planie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zarówno w momencie realizacji instrumentu (dochodem do opodatkowania będzie wartość rynkowa przyznanych akcji pomniejszona, w przypadku realizacji opcji o zapłaconą przez wnioskodawcę cenę wykonania), jak i późniejszej sprzedaży akcji?

2) Czy w przypadku późniejszej sprzedaży akcji (dokonanej w odstępie czasowym od realizacji instrumentu) do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży tychże akcji wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na ich nabycie oraz przychód z realizacji instrumentu określony i opodatkowany na pierwszym etapie transakcji, tj. w momencie realizacji instrumentu (tak, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu)?

W celu doprecyzowania pytań wnioskodawca wskazał, że dotyczą one obu instrumentów, tj. opcji na akcje i RSU. Wszędzie gdzie użyto sformułowania "instrument" oznacza to instrument finansowy w postaci opcji na akcje lub RSU.

Zdaniem wnioskodawcy, przysporzenie majątkowe uzyskane w związku z realizacją przyznanych mu w ramach planu instrumentów powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany w momencie realizacji tych instrumentów. Dochód do opodatkowania będzie stanowiła kwota równa:

a) wartości rynkowej otrzymanych w tej transakcji akcji - w przypadku realizacji RSU;

b) wartości rynkowej otrzymanych w tej transakcji akcji pomniejszonej o zapłaconą przez wnioskodawcę cenę wykonania - w przypadku realizacji opcji.

Następnie, w przypadku sprzedaży przez wnioskodawcę akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów, dojdzie do osiągnięcia dochodu (lub straty) z kapitałów pieniężnych równego wartości ceny sprzedaży pomniejszonej o:

a) koszty odpłatnego zbycia oraz

b) wydatki poniesione na nabycie akcji będących przedmiotem sprzedaży w tym, w szczególności zapłaconą przez wnioskodawcę cenę wykonania oraz

c) przychód z realizacji instrumentu określony i opodatkowany w pierwszym etapie transakcji (tak, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 tej ustawy. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b) instrumenty rynku pieniężnego,

c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez: rozliczenie pieniężne lub mogą "być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h) kontrakty na różnicę,

i) opcje, kontralfrty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazuj ą właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.;dalej: Rozporządzenie), instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

a) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i

b) nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i

c) rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Do instrumentów pochodnych zalicza, się w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap.

W tym stanie prawnym, zd. wnioskodawcy, zarówno przyznane mu opcje, jak i RSU stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, przychody z tytułu realizacji praw wynikających z opcji na akcje i RSU spełniają przesłanki art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

- kwota wynikająca z rozliczenia RSU/opcji jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy tj. ilość/wartość akcji i wskaźnik finansowy,

- RSU/opcje są przyznawane nieodpłatnie a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości,

- realizacja praw wynikających z RSU/opcji (rozliczenie) następuje w przyszłości i stanowi dostawę akcji.

Wnioskodawca wskazał, iż uwzględniając oczywiście charakter interpretacji tj. fakt wydawania ich w konkretnych stanach faktycznych, należy wskazać, że podobne stanowisko - kwalifikacja przychodów uzyskanych w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych - zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego. Na poparcie swego stanowiska wnioskodawca przytoczył interpretacje indywidualne wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 lipca 2011 r. Znak: [...],

-Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. Znak: [...]

-Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 października 2010 r. Znak: [...]

-Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 września 2011 r. Znak: [...]

-Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 października 2010 r. Znak: [...]

Przyznanie wnioskodawcy instrumentów w ramach planu nie generuje przychodu, gdyż nie stanowi jakiegokolwiek przysporzenia w jego majątku, a jedynie daje możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Dopiero realizacja instrumentu spowoduje osiągnięcie przychodu do opodatkowania.

W przypadku natomiast, gdy w wyniku realizacji instrumentu wnioskodawca otrzyma akcje

i dokona ich sprzedaży w terminie późniejszym, w wyniku tej transakcji wygenerowany zostanie przychód ze sprzedaży papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tak więc, w przypadku posiadania przeze wnioskodawcę instrumentów pochodnych przyznanych w ramach planu, obowiązek podatkowy powstanie dopiera w momencie realizacji tych praw tj. dostawy akcji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób jednoznaczny wiążą powstanie przychodu z realizacją tych praw, zatem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, nie można uznać, iż istnieje inne zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Co więcej, cechą instrumentu finansowego jest to, że potencjalny przychód może być wygenerowany dopiero w przyszłości. Wobec tego, realizacja prawa wynikającego z przyznanych wnioskodawcy RSU/opcji jest zdarzeniem niepewnym, gdyż jest uzależniona od szeregu przesłanek, które mają zajść w przyszłości.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 sierpnia 2011 r. sygn. akt I SA/GL 572/11 "uwzględnienie stanowiska organu, iż do osiągnięcia korzyści po strome nabywcy akcji dochodzi już w momencie ich nieodpłatnego przekazania (z ograniczonymi jednak prawami), pomimo że wnioskodawca nie miał nawet gwarancji, iż zostanie ich pełnoprawnym właścicielem, powodowałoby, że opodatkowany mógłby zostać przychód, którego faktycznie podatnik w ogóle nie uzyskał. Nie doszłoby zatem wówczas do spełnienia ogólnych przesłanek z art. 1-1 ust l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak też: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 563/09)".

Wysokość tego przychodu określona jest stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy poprzez wartość świadczenia - wynagrodzenia - inkorporowanego w danym instrumencie. Natomiast wynagrodzenie inkorporowane w instrumencie nie oznacza nic innego jak koszt ekonomiczny dostarczonych akcji, czyli ich wartość rynkową w przypadku realizacji RSU oraz wartość rynkową pomniejszoną o cenę wykonania w przypadku realizacji opcji. Kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. l pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wydatki poniesione na nabycie instrumentów pochodnych, w omawianym przypadku jest to koszt zerowy, gdyż wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na nabycie instrumentów pochodnych (opcji, RSU).

W świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczony dochód powinien zostać przez wnioskodawcę wykazany w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie wnioskodawca ma obowiązek wpłacić podatek od przychodów kapitałowych do urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tytułu realizacji instrumentu podlega opodatkowaniu 19% stawką. W wyniku rozliczenia instrumentu pochodnego poprzez dokonanie dostawy akcji i późniejszej dokonanej przez wnioskodawcę sprzedaży papierów wartościowych, wygenerowany zostanie przychód ze sprzedaży papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zgodnie z art. 30b ust.1 ustawy 19% stawką podatkową.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 ww. ustawy dochodem ze sprzedaży akcji jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1 g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dyspozycji tego przepisu zawarte zostały przede wszystkim wydatki poniesione na nabycie akcji. Koszt uzyskania przychodu z takiej transakcji należy określić w oparciu o art. 22 ust. 1d ww. ustawy, który stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych praw, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest: :

a) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a, albo

b) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń (...).

W związku z tym, z uwagi na fakt, iż prawa nabyte w wyniku realizacji transakcji zostały przez wnioskodawcę nabyte nieodpłatnie (w przypadku realizacji RSU) częściowo odpłatnie (w przypadku realizacji opcji), dla określenia przychodu należy odpowiednio posiłkować się art. 11 ust. 2a i 2b i, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1d, w ten sposób ustalona wartość (tj. ustalona na moment realizacji instrumentu pochodnego: cena rynkowa akcji lub cena rynkowa akcji pomniejszona o odpłatność) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji.

Dodatkowo warto podkreślić, iż przy ustalaniu jakie elementy można uznać za koszt uzyskania przychodów ze zbycia akcji, kluczowe zdaniem wnioskodawcy jest przeanalizowanie całokształtu transakcji, które dokonały się, w tym realizacji instrumentu pochodnego, w wyniku której doszło do dostawy akcji. Pominięcie faktu opodatkowania dochodu w postaci wartości rynkowej otrzymywanych akcji (a w przypadku opcji - wartości rynkowej pomniejszonej o cenę wykonania) przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu ze zbycia akcji prowadziłoby w sposób nieuprawniony do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. Odmienne stanowisko powodowałoby brak prawnego i technicznego instrumentu do wyłączenia z podstawy opodatkowania przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji przychodu już raz opodatkowanego w momencie uzyskania praw akcjonariusza i stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony zaufania obywatela do stosowanego prawa oraz zasadę ochrony własności i zasadę legalizmu (art. 2 oraz art. 64 ust. 3 w zw. z art. 84 Konstytucji RP). A contrario zaś uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji "wydatku ekonomicznego" w postaci dochodu opodatkowanego już na pierwszym etapie całościowej transakcji w pełni uwzględnia i zabezpiecza interes podatkobiorcy tzn. nie powoduje sytuacji, gdy jakakolwiek część dochodu pozostałaby nieopodatkowana.

Podsumowując, zdaniem wnioskodawcy, dochodem ze sprzedaży akcji otrzymanych w wyniku dostawy związanej z realizacją instrumentu pochodnego będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodu (tj. wartością rynkową przyznanych akcji na dzień realizacji instrumentu, pomniejszoną w przypadku opcji o zapłaconą przez wnioskodawcę cenę wykonania, powiększoną o wydatki na nabycie akcji (jeśli wystąpiły)). W świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyliczony zgodnie z powyższym rozumieniem dochód (ew. strata) powinien zostać przez wnioskodawcę wykazany w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie wnioskodawca ma obowiązek wpłacić podatek od przychodów kapitałowych do urzędu skarbowego (w przypadku wystąpienia dochodu - podatek jest skalkulowany w oparciu o 19 % stawkę).

Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w wydanej w dniu 7 maja 2013 r. interpretacji indywidualnej nr [...] na podstawie art. 14b §1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie konieczności opodatkowania sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych - jest prawidłowe, a w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe. Organ wskazał, że interpretacja zawiera ocenę- stanowiska wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej konieczności opodatkowania sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych oraz pytania drugiego zawartego we wniosku. Ocena stanowiska w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej skutków podatkowych realizacji przyznanych w ramach planu akcyjnego instrumentów pochodnych, polegającej na przyznaniu akcji została zawarta w odrębnej interpretacji.

Następnie organ stwierdził, że w interpretacji w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej skutków podatkowych realizacji przyznanych w ramach planu akcyjnego instrumentów pochodnych, polegającej na przyznaniu opcji i RSU wskazał, iż realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodził się z wnioskodawcą, że również późniejsza sprzedaż akcji nabytych w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU) podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bowiem sprzedaż akcji nabytych w wyniku realizacji opcji i RSU stanowi kolejną po realizacji opcji czynność, która zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega odrębnemu opodatkowaniu i stanowi odrębne źródło przychodów od przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Zatem zgodnie z tym co wskazał wnioskodawca we własnym stanowisku sprzedaż akcji nabytych w wyniku realizacji opcji i RSU stanowi dochód (stratę) z kapitałów pieniężnych. O powstaniu dochodu (straty) należy bowiem mówić zarówno w momencie realizacji pochodnych instrumentów finansowych, którymi , jak wskazuje wnioskodawca w przedmiotowej sprawie są opcje i RSU jak i w momencie sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji opcji i RSU.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Mając na uwadze powyższe w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych przez wnioskodawcę w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych otrzymanych w ramach planu akcyjnego powstanie przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ww. ustawy). Podstawą opodatkowania - stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f lub ust. 1 g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji ustala się koszty, które warunkują ich nabycie oraz sprzedaż. W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego miedzy tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem.

Zatem kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych (nabytych) w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU) będą wydatki faktycznie poniesione na objęcie akcji oraz ewentualne opłaty związane ze sprzedażą tych akcji np. opłaty manipulacyjne. Jak wynika z treści wniosku w przypadku realizacji opcji -wnioskodawca obejmie akcje odpłatnie - zapłacić musi bowiem tzw. cenę wykupu, tym samym wystąpią z tego tytułu koszty uzyskania przychodów.

Z powyższego wynika, że do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji nabytych (objętych) w wyniku realizacji opcji wnioskodawca będzie mógł zaliczyć zapłaconą cenę wykonania opcji, natomiast nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów, przychód z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU), jako związany z nabyciem akcji. Przychód, który wnioskodawca winien był opodatkować z tytułu realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU) w żadnym wypadku nie mieści się wśród wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi on wydatku na nabycie akcji lecz podlegał opodatkowaniu jako odrębne (od odpłatnego zbycia akcji) źródło przychodów.

Przy czym brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji przychodu, który podlega opodatkowaniu w związku z realizacją pochodnych instrumentów finansowych bynajmniej nie świadczy, zd. organu, o podwójnym opodatkowaniu tego samego dochodu. Bowiem o podwójnym opodatkowaniu można mówić w sytuacji kiedy ma miejsce opodatkowanie dwa razy dochodu uzyskanego z tego samego tytułu. Tymczasem opodatkowanie dochodu z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych oraz dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji to dwie odrębne czynności, które ustawodawca wskazuje jako dwa różne zdarzenia powodujące obowiązek podatkowy. Zatem realizacja opcji i RSU jak i sprzedaż akcji nabytych w wyniku realizacji opcji i RSU są to dwie odrębne czynności, opodatkowane, niezależnie jedna od drugiej. Zbycie akcji stanowi kolejną po realizacji opcji czynność, wymienioną wśród źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych. Z powyższego wynika, że nie można uznać, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Ponadto organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby wartość przychodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji, niezbędnym jest aby akcje te zostały nabyte w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatnie i w związku czym, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, świadczenie to zostało opodatkowane przez podatnika np. jako przychód z innych źródeł, co jednakże nie miało miejsca w przedmiotowej sprawie.

Stanowi o tym przepis art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo

2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń - pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

W przedstawionym, stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wnioskodawca osiągnął przychód z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych zakwalifikowany do przychodów z kapitałów pieniężnych określony na podstawie art. 30b, a nie stosownie do art. 11 ust. 2-2b ustawy - zatem przepis art. 22 ust. 1d nie znajdzie zastosowania do przychodu ze zbycia akcji nabytych (objętych) w ramach planu akcyjnego.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w myśl art. 30 b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 art. 30b stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ustawy rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust.1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Reasumując w przypadku późniejszej sprzedaży akcji nabytych w ramach planu akcyjnego koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży tychże akcji stanowić będzie uiszczona opłata dotycząca ceny wykonania opcji i ewentualne opłaty owiązane ze sprzedażą tych akcji np, opłaty manipulacyjne, natomiast nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu przychód z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU).

Z przytoczonych wyżej względów, w zakresie pytania drugiego zawartego we wniosku w części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji, organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, organ wskazał, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. W odniesieniu natomiast do powołanego orzeczenia sądowego zauważył, iż również zostało wydane w indywidualnej sprawie, poza tym dotyczy innego zdarzenia niż opisane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku ORD-IN.

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) wnioskodawca zarzucił organowi błędną interpretację przepisów art. 22 ust. 1d w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji nabytych (objętych) w ramach planu akcyjnego.

W odpowiedzi na to wezwanie Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów, w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa - stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności opodatkowania sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie G.A. zaskarżył powyższą interpretację w części, w której organ uznał, za nieprawidłowe stanowisko skarżącego przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji z dnia 24 stycznia 2013 r. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji przychodu z realizacji instrumentów pochodnych, opodatkowanego na pierwszym etapie transakcji. Zaskarżonej interpretacji zarzucił naruszenie prawa materialnego tj art. 22 ust. 1d w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przepisy te nie znajdują zastosowania do ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji nabytych(objętych) w ramach planu akcyjnego (RSU i opcje na akcje) oraz naruszenie prawa materialnego tj. art. 2 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. poprzez przyjęcie w wydanej interpretacji wykładni przepisów prawa podatkowego, która prowadzi do wystąpienia po stronie podatnika sytuacji podwójnego ekonomicznego opodatkowania przychodu otrzymanego w wyniku uczestnictwa w planie motywacyjnym, opartym na instrumentach pochodnych, w momencie sprzedaży akcji otrzymanych wcześniej w wyniku realizacji instrumentu pochodnego. Z uwagi na powyższe naruszenie prawa skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji w części podlegającej zaskarżeniu na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. oraz zasadzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania na podstawie art. 200 p.p.s.a. W uzasadnieniu skargi skarżący przytoczył argumentację prezentowaną wcześniej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu Ministra Finansów, wniósł o jej oddalenie przytaczając argumenty prezentowane wcześniej w indywidualnej interpretacji i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Sąd administracyjny w ramach kontroli działalności administracji publicznej, przewidzianej w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - oznaczanej dalej jako p.p.s.a.), uprawniony jest do badania czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, nie będąc przy tym związanym granicami skargi (art. 134 p.p.s.a.). Orzekanie - w myśl art. 135 p.p.s.a. - następuje w granicach sprawy będącej przedmiotem kontrolowanego postępowania administracyjnego, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa. Stosownie do treści art. 146 §1 p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności. W razie nieuwzględnienia skargi stosownie do treści art. 151 p.p.s.a. sąd skargę oddala.

Skarga jest niezasadna.

Istota sporu w nin. sprawie sprowadza się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji przychodu z realizacji instrumentów pochodnych. Zd. skarżącego, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, jest on uprawnionym do zastosowania art. 22 ust. 1d u.p.d.o.f. w zw. z art. 11 ust.2 tej ustawy, albowiem tylko wówczas możliwym jest unikniecie podwójnego opodatkowania tego samego przychodu (z realizacji instrumentów). Zd. organu, w przedmiotowej sprawie zastosować należy art. 30b ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. , a ust. 2 tego przepisu wskazuje wprost jakie przepisy należy stosować w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a takim niewątpliwie jest akcja Przepis ten nie wymienia przepisu art. 21 ust. 1d i tym samym wykładnia językowa wyklucza stosowanie przepisu art. 22 ust. 1d, skoro art. 30b nie wskazuje aby w przypadku ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zastosowanie znalazł art. 22 ust. 1d.

Oceniając te stanowiska Sąd uznał, że prawidłowym jest stanowisko prezentowane przez organ. Z okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji wynika, że wnioskodawca otrzymuje w ramach planu akcyjnego (jak sam go nazwał) opcje na akcje oraz zastrzeżone certyfikaty akcji (RSU), które następnie zostały lub zostaną zrealizowane. Zatem, co było miedzy stronami bezsporne, przedmiotowe prawa są pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. To zaś oznacza, że przychody z tytułu realizacji praw wynikających z opcji na akcje i RSU spełniają przesłanki art. 17 u.p.d.o.f. i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych w momencie realizacji ww. pochodnych instrumentów finansowych. W myśl bowiem przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tak więc, w przypadku posiadania przez wnioskodawcę instrumentów pochodnych przyznanych w ramach planu, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie realizacji tych praw tj. dostawy akcji. Natomiast w momencie sprzedaży akcji otrzymanych w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych wnioskodawca uzyska przychód z innego źródła niż w momencie realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Źródłem tym będzie bowiem sprzedaż akcji, która stanowi źródło przychodu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. , a nie art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Tym samym podzielił Sąd stanowisko organu , iż argument wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem tego samego przychodu nie jest uzasadniony. W okolicznościach faktycznych nin. sprawy najpierw bowiem opodatkowaniu podlega realizacja pochodnych instrumentów finansowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. , a przy sprzedaży akcji opodatkowaniu podlega sprzedaż akcji zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. W ocenie Sądu nie ma żadnych prawnych podstaw, aby przychód z realizacji praw z opcji utożsamiać z przychodem ze sprzedaży akcji lub aby go przy opodatkowaniu zupełnie pomijać i poprzestać wyłącznie na opodatkowaniu zbycia akcji. W momencie realizacji praw z opcji czyli w momencie nabycia akcji należy rozpoznać przychód z kapitałów pieniężnych tak samo jak należy go rozpoznać w momencie zbycia akcji nabytych w wyniku realizacji opcji.

Powyższe zaś oznacza, że w przedmiotowej sprawie, jak to przyjął organ, zastosowanie znajdzie art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Z kolei zgodnie z ust. 2 przedmiotowego art. 30b u.p.d.o.f. , podstawą opodatkowania jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f lub ust. 1 g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym. Przedmiotowy przepis art. 30b ust. 2 wskazuje wprost jakie przepisy należy stosować w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych a takim niewątpliwie jest akcja Przepis ten nie wymienia przepisu art. 21 ust. 1d. Tym samym zatem wykładnia językowa wyklucza stosowanie przepisu art. 22 ust. 1d, skoro art. 30b nie wskazuje, aby w przypadku ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zastosowanie znalazł art. 22 ust. 1d. Z przepisu tego w sposób jasny i nie budzący żadnych wątpliwości wynika, że przepis ten tj. art. 22 ust.1d cyt. ustawy, nie znajdzie zastosowania. Powyższe potwierdza także wykładnia systemowa przepisów prawa, zgodnie z którą, w trakcie wykładni przepisów prawa należy m.in. brać pod uwagę miejsce przepisów w ramach systematyki aktu prawnego, w którym się znajdują. Skoro przepisy ustawy jasno określają sposób określania przychodów z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych i tym samym są przepisami szczególnymi do przepisów ogólnych, dotyczących sposobu ustalania kosztów oraz w swej treści nie odsyłają do art. 22 ust.1d u.p.d.o.f. to zastosowanie tego przepisu byłoby wykładnia ignorującą istnienie w ustawie przepisu szczególnego (art. 30b u.p.d.o.f.), odnoszącego się m.in. do sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu realizacji pochodnego instrumentu finansowego.

Zwrócić też należy uwagę, że w przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie uzyskał ani w momencie przystąpienia do planu motywacyjnego ani w momencie realizacji opcji przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń określonego w art. 11 ust. 2-2b i tym samym nie sposób dowodzić że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1d , skoro co innego wynika z interpretacji art. 30b ustawy. Tym samym w przypadku późniejszej sprzedaży akcji nabytych w ramach planu akcyjnego koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży tychże akcji stanowić będzie uiszczona opłata dotycząca ceny wykonania opcji i ewentualne opłaty owiązane ze sprzedażą tych akcji np, opłaty manipulacyjne, natomiast nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu przychód z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU).

W tym stanie rzeczy Sąd uznał zarzut błędnej interpretacji art. 22 ust. 1d w zw. z art. 11 ust. 2 u.p.d.o.f. za nieuzasadniony.

Co do kolejnego zarzutu skargi odnoszącego się do naruszenia Konstytucji Sąd stwierdził, że także ten zarzut jest nieuzasadniony. Jak słusznie zauważył organ, sam fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie zastosował przepisu art. 22 ust. 1d w zw. z art. 11 ust. 2-2b , co zd. skarżącego było uzasadnione, nie oznacza, że organ dopuścił się naruszenia prawa czy też w sposób wadliwy dokonał interpretacji przepisów. To, że skarżący nie podziela stanowiska organu nie oznacza, że jest ono błędne. Organ wyczerpująco, z powołaniem stosownych przepisów u.p.d.o.f. wskazał w zaskarżonej interpretacji jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w drodze realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Tym samym zaś nie tylko zarzut błędnej interpretacji przepisu art. 22 ust. 1d w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest bezpodstawny, ale także zarzut naruszenia Konstytucji nie zasługuje na uwzględnienie. Zauważyć też należy, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicuje się sposobu opodatkowania przychodu - z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych czy też sposobu opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji - w zależności od dodatkowych kryteriów. Tym samym nie można podzielić argumentacji, że zaskarżona interpretacja narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, skoro wszyscy podatnicy uzyskujący dochód z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych, czy też uzyskujący przychód z odpłatnego zbycia akcji są opodatkowani w ten sam sposób na podstawie tych samych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przytoczone wyżej względy na zasadzie art. 151 p.p.s.a. Sąd oddalił skargę.Powered by SoftProdukt