drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 22/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zbigniew Kmieciak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób prawnych
Sygn. powiązane
I SA/Gd 457/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 184, art. 197 par.2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Zbigniew Kmieciak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia E.-J. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 sierpnia 2008 r. sygn.akt. I SA/Gd 457/07 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ze skargi E.-J. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 26 lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

II FZ 22/09

UZASADNIENE

Zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2008 r. Sąd wezwał spółkę E.-J. sp. z o.o. z siedzibą w G. do uzupełnienia braków formalnych, poprzez podpisanie zażalenia z dnia 7 maja 2008 r. i jego odpisu przez Prezesa Spółki, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzenie zostało doręczone Spółce 18 czerwca 2008 r.

Pismem z dnia 25 czerwca 2008 r., z datą stempla pocztowego 27 czerwca 2008 r., Spółka uzupełniła braki formalne.

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2008 r. , sygn.akt I SA/Gd 457/07, Sąd odrzucił zażalenie stwierdzając, że nie zostało ono uzupełnione w przewidzianym terminie i wskazano art. 178 w zw. z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm. zwana dalej p.p.s.a.).

Powyższe postanowienie Spółka zaskarżyła, w zażaleniu podnosząc, że uzupełniła braki formalne w terminie, tj. 25 czerwca 2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Słusznie uznał sąd administracyjny pierwszej instancji, że w związku z doręczeniem Spółce wezwania do uzupełnienia braków w dniu 18 czerwca 2008 r., siedmiodniowy termin mijał 25 czerwca 2008 r. Termin upłynął bezskutecznie, ponieważ Spółka uzupełniła braki 27 czerwca 2008 r. – data stempla pocztowego, a więc z uchybieniem terminu.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 §2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt