drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, II SA/Rz 1207/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-09-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 1207/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2021-09-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Paweł Zaborniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 i § 3, art. 46 § 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

II SA/Rz 1207/21

UZASADNIENIE

A.S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na opisaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry.

Z uwagi na braki formalne i fiskalne skargi zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 30 lipca i 4 sierpnia 2021 r. Sąd wezwał Skarżącego do ich uzupełnienia poprzez podanie numeru PESEL oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 400 zł. Do wezwań dołączono stosowne pouczenie, że nieusunięcie powyższych braków formalnych i fiskalnych skargi w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania, skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Wezwania zostały przesłane na wskazany w skardze adres i doręczone

w dniu 9 sierpnia 2021 r., przy zachowaniu rygorów przewidzianych w ustawie

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.").

Zakreślony termin do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym niezbędne jest skuteczne wniesienie skargi, przez co rozumieć należy spełnienie przez nią określonych w ustawie warunków formalnych i fiskalnych, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Należy zauważyć, że w art. 46 § 1 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. - dalej w skrócie "p.p.s.a.") wskazano elementy, jakie powinno zawierać każde pismo strony. W art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a. wymieniono dodatkowo enumeratywnie co powinno zawierać pierwsze pismo wnoszone do sądu (skarga), w którym powinien znaleźć się w szczególności numer PESEL strony skarżącej będącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.). Natomiast art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a zawiera dyspozycję zgodnie z którą skarga, której braków formalnych w wyznaczonym terminie nie uzupełniono, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Zgodnie zaś z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Nieuiszczenie pomimo wezwania,

w wyznaczonym terminie, wpisu od skargi powoduje – stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. – odrzucenie skargi.

W okolicznościach sprawy Skarżący, w wyznaczonym terminie nie podał numeru PESEL, ani nie uiścił wpisu sądowego. To zaś powoduje, że przedmiotowej skardze, jako obarczonej brakami formalnymi i fiskalnymi, nie można nadać dalszego biegu i z tej przyczyny należy ją odrzucić.

W tej sytuacji, mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 220 § 3

oraz art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z § 3 i art. 46 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt