drukuj    zapisz    Powrót do listy

6168 Weterynaria i ochrona zwierząt, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, IV SA/Po 595/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 595/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2018-09-04  
Data wpływu
2018-06-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Grzymisławska-Cybulska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Sygn. powiązane
I OSK 52/21 - Wyrok NSA z 2022-06-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska po rozpoznaniu w dniu 04 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. G. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi T. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zwierzęcia do schroniska dla zwierząt postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. z dnia [...] marca 2018 r. w przedmiocie przekazania zwierzęcia do schroniska "Z." w P.. Decyzję wydano na skutek odwołania złożonego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy L. z dnia [...] marca 2018 r. złożonego od tej decyzji - w części - dotyczącej przekazania zwierzęcia do schroniska dla zwierząt "Z.".

Skargę na tę decyzję wniosło do sądu administracyjnego T. G.. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na to, że przekazanie starego, cierpiącego na białaczkę psa (Rockiego) do schroniska rodzi niebezpieczeństwo zaistnienia trudnych do odwrócenia skutków w postaci pogorszenia warunków życia zwierzęcia, zniweczenia jego więzi zaufania z nowymi opiekunami i realnego skrócenia życia zwierzęcia, co – jak podkreślono – potwierdzone jest wydanym przez lekarza weterynarii zaświadczeniem. Do skargi załączono dokumentację medyczną obrazującą stan psa, od chwili tuż po interwencyjnym odebraniu właścicielce w marcu 2018 r., do maja 2018 r. kiedy złożono skargę wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że organ I instancji wydając decyzję o umieszczeniu psa w schronisku nie miał pełnej dokumentacji weterynaryjnej, bowiem badania i diagnostyka były wówczas w toku. Pełny stan zdrowia został zdiagnozowany i udokumentowany dopiero na etapie składania odwołania. W ocenie Autorki skargi w sprawie ziściły się "inne okoliczności uniemożliwiające przekazania zwierzęcia do schroniska", o których mowa w art. 7 ust. 1c w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840 ze zm.). Do skargi załączono dokumentację weterynaryjną, w tym m.in. Opinię lekarsko weterynaryjną z dnia [...] maja 2018 r. wydaną przez lekarza weterynarii Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w P., w której wprost stwierdzono, że "warunki schroniskowe nie są odpowiednie dla Rockiego ze względu na jego stan zdrowia i chorobę nowotworową". Wskazano przy tym, że "długość życia uzależniona jest w tym konkretnym przypadku od troskliwej opieki" i zdaniem lekarza "przeniesienie Rockiego w tym stanie zdrowia do schroniska spowoduje przyspieszenie rozwoju choroby, a w konsekwencji skróci znacznie czas życia Rockiego".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zasadny.

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018, poz. 1302 ze zm. – dalej ppsa) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże zgodnie z art. 61 § 3 ppsa po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek Skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Dokonując oceny zasadności złożonego wniosku należy podkreślić, że instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Podkreślenia wymaga również, że warunkiem wstrzymania wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez skarżącego okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno zatem odnosić się do konkretnych zdarzeń, które przemawiałyby za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności i czyniły wstrzymanie wykonania uzasadnione. Należy zauważyć, iż w art. 61 § 3 ppsa chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Przy czym, w obu przypadkach chodzi o wyjątkowe zagrożenie odpowiadające szczególnej kategorii ochrony tymczasowej strony postępowania (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I GZ 1/06 i z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, orzeczenia.nsa.gov.pl ).

Analiza akt sprawy wskazuje, że Strona Skarżąca wykazała w sposób nie budzący wątpliwości, że w sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zapewnili psu przyjazne, domowe warunki opieki, jakich zwierze nie będzie miało zapewnionych w gminnym schronisku. Wskazano, że pies rasy bokser mający w chwili interwencyjnego odebrania właścicielce ponad 12 lat jest ciężko chory, a uwarunkowania schroniska dla zwierząt wiążą się z pogorszeniem warunków życia tego schorowanego psa, a także zniweczenia jego więzi zaufania z nowymi opiekunami i realnego skrócenia życia. Na poparcie zasadności złożonego wniosku przedstawiono dokumentację weterynaryjną oraz Opinię wystawioną przez lekarza weterynarii Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w P., w której wprost i kategorycznie stwierdzono, ze przeniesienie Rockiego w aktualnym (na dzień przeprowadzenia badania) stanie zdrowia do schroniska skróci czas jego życia.

W ocenie Sądu Strona Skarżąca wykazała, że w rozpoznawanej sprawie wykonanie zaskarżonej decyzji, zważywszy na udokumentowany (aktualny na dzień złożenia skargi) stan zdrowia Rockiego rodzi zagrożenie dla wartości fundamentalnej jaką jest życie tego zwierzęcia. Strona Skarżąca wskazała na wystąpienie niemożliwych do odwrócenia skutków, poprzez zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ponad 12-letniego, chorującego na białaczkę psa rasy bokser. Podniesione przez Stronę Skarżącą argumenty – w konkretnych okolicznościach, badanej sprawy – dowiodły zasadności wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uwzględniając doświadczenie życiowe Sąd doszedł do przekonania, że szczególny charakter decyzji o przekazaniu psa (a więc istoty żyjącej, zdolnej do odczuwania cierpienia, która nie jest rzeczą i której człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę) do schroniska, jego zaawansowany wiek (12 lat) oraz treść przekazanej Sądowi dokumentacji weterynaryjnej (wycieńczenie organizmu, chemioterapia) uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Z opisanych wyżej powodów Sąd na podstawie art. 61 § 3 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

Stosownie do art. 61 § 5 ppsa postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnymPowered by SoftProdukt