drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Rz 164/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 164/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-09-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Niedobylska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 324/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/Rz 164/08

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 9 września 2008 r. Skarżący został wezwany do wykonania zarządzenia z dnia 4 lutego 2008 r. przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł., w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został mu doręczony w dniu 11 września 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 18 września 2008 r. Wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt