drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, ,  ,  , SA/Sz 1059/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 1059/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie

Data orzeczenia
1997-11-19 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Szczecinie
Sędziowie
Zaremba Krystyna /przewodniczący sprawozdawca/
Sobocińska Kazimiera
Przegalińska Zofia
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Powołane przepisy
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 art. 113 par. 1
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Tezy

Sprostowanie nie może prowadzić do zmiany merytorycznej decyzji. Rozbieżność między rozstrzygnięciem a uzasadnieniem decyzji należy zakwalifikować do omyłki istotnej, która nie podlega naprawieniu w trybie art. 113 par. 1 Kpa.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 113 par. 1 Kpa organ administracji może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Redakcja tego przepisu jednoznacznie wskazuje na to, że wszystkie wymienione wady decyzji charakteryzuje cecha ich oczywistości /czyli że są to błędy "widoczne na pierwszy rzut oka" bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy ustaleń/, stanowiąca jednocześnie granice dopuszczalności sprostowania, które wyrażają się w tym, że sprostowanie nie może prowadzić do zmiany merytorycznej decyzji.

Nie można zgodzić się z twierdzeniami organu odwoławczego, że taka oczywistość charakteryzowała wadliwą decyzję Urzędu Skarbowego z dnia 30 czerwca 1995 r. określającą skarżącej Spółce zobowiązanie podatkowe za wrzesień 1993 r. w podatku obrotowym i w podatku od towarów i usług.

Rozbieżność między rozstrzygnięciem a uzasadnieniem tej decyzji należy zdaniem Sądu zakwalifikować do omyłki istotnej, która nie podlega naprawieniu w trybie art. 113 par. 1 Kpa.

Nie bez znaczenia jest również w tej sprawie podnoszona przez skarżącą okoliczność, że gdyby przedmiotowa decyzja miała treść taką jaką nadał jej organ podatkowy I instancji w drodze sprostowania - to Spółka odwołałaby się od niej i decyzja ta znalazłaby się w grupie spraw uchylonych przez Sąd.

Dlatego mając to wszystko na względzie Sąd na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt