drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Podatek od spadków i darowizn, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, I SA/Go 104/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 104/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2011-03-24 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska
Dariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/
Jacek Niedzielski
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Podatek od spadków i darowizn
Sygn. powiązane
II FSK 1628/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2009 nr 93 poz 768 art. 4 ust 1 pkt 2
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk- Wiśniewska Sędzia WSA Jacek Niedzielski Protokolant Starszy referent Anna Pakuła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Uzasadnienie

A.W. reprezentowana przez pełnomocnika doradcę podatkowego wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] września 2010r. nr [...] wydanej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn.

W sprawie został przez organy podatkowe ustalony następujący stan faktyczny.

W dniu [...] marca 2010 r. jak twierdzi skarżąca otrzymała darowiznę od matki I.W. w wysokości 50.000 zł, które zostały przekazane obdarowanej w formie gotówki, do "rąk własnych". Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy i praw majątkowych skarżąca złożyła w Urzędzie Skarbowym w dniu 31.03.2010 r.

W toku prowadzonego postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego

stwierdził, że w okresie ostatnich 5 lat A.W. otrzymała od matki I.W. darowizny środków pieniężnych w wysokości 650.000,00 zł, z czego kwota 600.000,00 zł, korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Organ I instancji wydał swoją decyzję w oparciu o następujące ustalenia:

- obdarowana w dniu 31.03.2010 r. złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2, w związku z otrzymaniem kwoty

50.000 zł od matki, potwierdzeniem tego faktu jest umowa darowizny z dnia [...].03.2010 r. zawarta pomiędzy A.W. i jej rodzicami I. i J.W. opiewającą na kwotę 100.000,00 zł,

- do zgłoszenia strona załączyła umowę darowizny, na druku SD-Z2 dokonała adnotacji, że darowiznę otrzymała w formie gotówki do rąk własnych, po czym sama dokonała wpłaty na rachunek bankowy,

- obdarowana dołączyła dowód wpłaty kwoty 100.000,00 zł, dokonanej w dniu [...].03.2010 r.

Zapoznając się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed organem I instancji pełnomocnik strony stwierdził, że nieuzasadnione są wątpliwości organu podatkowego dotyczące udokumentowania dowodem przekazania otrzymanych środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy. Owszem obdarowana dokonała wpłaty na własny rachunek bankowy kwoty 100.000,00 zł w dniu następnym po podpisaniu umowy darowizny, lecz nie zmienia to faktu, że przedmiotem darowizny była gotówka, a obdarowana nie może być przecież jednocześnie sama dla siebie darczyńcą.

W dniu [...].09.2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której ustalił Pani A.W. podatek od dokonanej darowizny 50.000 zł, w wysokości 2.209,00 zł.

Strona od tej decyzji wniosła odwołanie, w którym zarzuciła obrazę art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn poprzez uznanie, że w przypadku darowizny pieniężnej otrzymanej przez skarżącą nie został wypełniony warunek udokumentowania otrzymania środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] grudnia 2010r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu między innymi stwierdzając, że:

art. 4 a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) reguluje, iż zwalnia się z tego podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile:

1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz

2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny

lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie

od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak twierdzi Skarżąca, otrzymane pieniądze zostały jej przekazane przez darczyńcę "do ręki", a ona sama dokonała wpłaty tych środków na rachunek bankowy. Kwestię sporną stanowi zatem rozstrzygnięcie, czy otrzymana przez Skarżącą darowizna środków pieniężnych została udokumentowana w sposób określony w art. 4 a ust. 1 pkt 2, a zatem

czy druga z przesłanek zwolnienia została spełniona. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, przesłanka ta nie została spełniona, gdyż obdarowany ma udokumentować otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy. W omawianej sprawie środki pieniężne na rachunek przekazała sama obdarowana. Wprowadzenie w ustawie warunków zgłoszenia i udokumentowania darowizny, miało na celu zapewnienie szczelności systemu podatkowego oraz uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku, a co za tym idzie dążenie do zapobiegania fikcyjnym umowom darowizny sporządzonym wyłącznie dla zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Od tej decyzji strona reprezentowana przez pełnomocnika doradcę podatkowego wniosła skargę, w której zarzuciła organowi obrazę art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn poprzez uznanie, iż w przypadku darowizny pieniężnej otrzymanej przez skarżącą nie został wypełniony warunek udokumentowania otrzymania środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy.

W uzasadnieniu skargi między innymi podnosząc, że w rozpatrywanym stanie faktycznym bezsporne jest, iż darowiznę nabyła zstępna, a więc osoba o której mowa w art. 4 a ust. 1 ustawy. Ponadto darowizna została zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2 w dniu 31.03.2010r., a więc wymóg zgłoszenia darowizny o którym mowa w art. 4 a ust. 1 pkt 1 ustawy został wypełniony przed upływem terminu o którym mowa w tym przepisie. W związku z tym, iż przedmiotem darowizny były środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby (osób) w okresie 5 lat, poprzedzających rok,

w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, konieczne stało się udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. W rozpatrywanym przypadku otrzymanie środków pieniężnych udokumentowano dowodem przekazania otrzymanych pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy, tj. obdarowanej A.W.. Dowód przekazania otrzymanych pieniędzy na rachunek bankowy w dniu [...].03.2010 r. znajduje się w aktach sprawy. Już z treści tego dowodu wynika, iż właścicielem rachunku ma który dokonano wpłaty jest obdarowana A.W.. Jak wynika ze stanowiska organu podatkowego, uważa on, iż wpłaty na rachunek obdarowanej musi dokonać darczyńca i nie może zrobić tego obdarowany. Organ podatkowy stoi na stanoiwsku, iż nie stanowi wypełnienia dyspozycji art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn dowód wpłaty otrzymanych pieniędzy przez obdarowaną na swój rachunek bankowy. Podnieść należy, iż stanowisko organu jest nieuzasadnione. Wykładnia językowa przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie pozwala na jednoznaczne odczytanie, iż zawarto nim hipotezę, co do zakresu udokumentowania darowizny przekazanej w sposób, jaki w niniejszej sprawie prezentuje organ podatkowy. Przepis bowiem wyraźnie mówi, iż należy udokumentować fakt otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy. Brak tu jest dyspozycji kto technicznie tą funkcje ma wykonać. Istotny jest jedynie dowód wskazujący iż doszło do umieszczenia tej kwoty na rachunku bankowym obdarowanej. Ta niejednoznaczność powoduje konieczność zastosowania wykładni celowościowej. W szczególności należy zauważyć, że określenie; "udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym" nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że udokumentowanie ma jednoznacznie potwierdzać, że wpłacającym jest darczyńca czy też, że to on ma wykonać osobiście dyspozycję wpłaty. Przecież zarówno przekazu pocztowego jak i wpłaty na rachunek bankowy (o ile regulamin konkretnego banku nie przewiduje inaczej) może dokonać dowolna osoba, której dane osobowe nie są sprawdzane i może podać jako dane osoby wpłacającej dowolne dane, o ile transakcja nie wymaga rejestracji transakcji i osób jej dokonujących zgodnie z przepisami art. 8 i następnych ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1505 ze zm., a przedmiotowa umowa darowizny kwoty powodującej taki obowiązek, to jest równowartości 15.000 EUR nie przekraczała).

Z całą pewnością w treści przepisu nie można się również doszukać nakazu udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy, co stwierdza w uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej.

Skoro więc wykładnia językowa nie prowadzi do jednoznacznych, wykluczających wszelkie wątpliwości wniosków, to konieczna jest wykładnia celowościowa,

która musi być oparta na ratio legis analizowanego przepisu, w czym pomocna jest analiza uzasadnienia wprowadzenia takiego przepisu przez ustawodawcę.

Przepis w powyższym brzmieniu został wprowadzony do u.p.s.d. począwszy

od 1 stycznia 2007 r. ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629). Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji zmiany te mają na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny (druk Nr 736 z dnia 26 czerwca 2006 r.; http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka/nsf/wgdruku/736) poprzez zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych.

Jak czytamy dalej: "mając na względzie konieczność szczególnej ochrony sytuacji majątkowej rodziny oraz uwzględniając fakt, że nieodpłatne przekazywanie majątku odbywa się, co do zasady, między osobami najbliższymi, przyjęte w projekcie rozwiązania prowadzą do całkowitego zwolnienia od podatku nieodpłatnego nabycia majątku od osób najbliższych. Szczególne powiązania osobiste i rodzinne między krewnymi w linii prostej oraz małżonkami uzasadniają całkowite zwolnienie

od podatku nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochę (art. 1 pkt 4 projektu). Jednocześnie proponuje się, aby wprowadzenie całkowitego zwolnienia od podatku następowało pod warunkiem zgłoszenia faktu nabycia majątku organowi podatkowemu,

a dodatkowo w przypadku, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekracza kwotę wolną od podatku dla nabywców zaliczonych do l grupy podatkowej (9.637 zł), a przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, udokumentowania ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy obdarowanego albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

(art. 1 pkt 4 projektu). Wprowadzenie tych warunków ma na celu zapewnienie szczelności systemu podatkowego. Obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu majątku nabytego pod tytułem darmym przez nabywców zwolnionych od podatku, który zastąpi składanie przez te osoby zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy

lub praw majątkowych, ma na celu uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku".

Jak z powyższego wynika obowiązki udokumentowania otrzymania darowizny pieniężnej dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową

lub przekazem bankowym wprowadzono jedynie po to, aby podatnicy nie mogli powoływać się na rzekome (fikcyjne) kwoty uzyskane z darowizn od najbliższych członków rodziny np. w postępowaniach dotyczących tzw. nieujawnionych źródeł przychodów poprzez uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku. Cel wprowadzenia tych regulacji jest istotny i winien zostać uwzględniony przy ich wykładni.

Prawo podatkowe przewidujące określone ulgi ma za zadanie spełnienie określonych celów społecznych czy ekonomicznych, uznawanych przez ustawodawcę

za pożądane. Prawodawca nie może jednak przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, które mogą się zrealizować i to wówczas rolą organów podatkowych,

jest taka wykładnia przepisów w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego,

aby uwzględniała jego cele i założenia. Ograniczanie uprawnień do ulg naruszałoby zasadę równości, która nie może odnosić się tylko do ponoszenia obciążeń publicznoprawnych, ale także do równego dostępu do preferencji podatkowych. Zwolnienia podatkowe określone w ustawach są tak samo istotnym ich elementem jak zakres podmiotowy opodatkowania, czy podstawa opodatkowania, o czym świadczy chociażby treść art. 217 Konstytucji RP. Zatem wykładnia przepisów dotyczących zwolnień nie może zatem ograniczać się wyłącznie do analizy językowej, zwłaszcza gdy taka wykładnia językowa nie daje jednoznacznych rezultatów.

W przedmiotowej sprawie wykładnia przepisu art. 4 a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. uwzględniająca ratio legis przepisu w odniesieniu do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, pozwala na przyjęcie, że zachowanie darczyńców i obdarowanej,

w szczególności polegające na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokości wpłaty na rachunek obdarowanej oraz wskazaniu w umowie darowizny, iż wydanie kwoty nastąpi poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej spełniają cele, jakim ma służyć ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczoną możliwością powoływania się na rzekome darowizny od najbliższych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyści polegających na uniknięciu opodatkowania.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu sygn. akt II FSK 1394-1395/09 z dnia 8 grudnia 2010 r. którym oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej na orzeczenia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego

w Gliwicach sygn. akt. l SA/GI 990-991/08 z dnia 5 marca 2009 r. Organ w udzielonej odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Spór pomiędzy stroną skarżącą a organami dotyczy prawidłowości zastosowania

art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tj. Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768).

Zdaniem strony skarżącej organy nieprawidłowo przyjęły, że strona skarżąca

nie wypełniła warunku udokumentowania otrzymania środków dowodem

ich przekazania na rachunek bankowy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że spór dotyczył, czy w przypadku skarżącej wystąpiły przesłanki do jej zwolnienia z podatku od spadku i darowizn od otrzymanej od matki kwoty 50.000 zł. Warunki do takiego zwolnienia mogące mieć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie reguluje art. 4 a ust. 1 cytowanej ustawy. Zwolnienie

od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę występuje jeżeli zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczący terminu zgłoszenia, który nie jest kwestionowany oraz drugi związany z udokumentowaniem otrzymania przedmiotu darowizny.

W przypadku, jak ten rozstrzygany przed sądem, przedmiotem darowizny były środki pieniężne, zgodnie z regulacją art. 4 a ust. 1 pkt 2 udokumentowanie ich otrzymania ma nastąpić dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową

lub przekazem pieniężnym.

W tej sprawie spór dotyczył, czy strona skarżąca udokumentowała otrzymanie darowizny dowodem ich przekazania na rachunek bankowy. Pieniądze zostały wpłacone na rachunek obdarowanej A.W. [...] marca 2010 r., wpłaty dokonała ona sama (k. 3 akt adm.).

Pełnomocnik skarżącego podnosił, że z cytowanej powyżej regulacji dotyczącej udokumentowania przekazania na rachunek bankowy nabywcy środków pieniężnych, nie wynika kto technicznie ma dokonać przekazania pieniędzy na rachunek bankowy.

Istotnym jest jedynie dowód wskazujący, że doszło do umieszczenia tej kwoty

na rachunku bankowym obdarowanej.

Z taką interpretacją nie można się zgodzić, pamiętając także, że art. 4 a ust. 1 reguluje warunki zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że dokonana wykładnia przepisów powinna być ścisła a nie rozszerzająca,

gdyż mogłaby doprowadzić do zastosowania ulg wobec osób, które zdaniem ustawodawcy nie spełniają ustanowionych przez niego warunków.

Dokonując interpretacji regulacji z art. 4 a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy dokonywać wykładni tej regulacji mając na uwadze czynność,

której ona dotyczy.

Nie należy dokonywać interpretacji część regulacji w oderwaniu od pozostałej.

Otóż przypomnieć stronie skarżącej należy, że ustawa ta reguluje także nabycie

z tytułu darowizny.

Z regulacji art. 4 a ust. 1 cytowanej ustawy wynika, że zwalnia się od podatku nabycie tytułem darowizny , środków pieniężnych jeżeli udokumentuje się ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy. Zatem istotnym warunkiem skorzystania z ulgi jest udokumentowanie przez osobę, która chce skorzystać z ulgi otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Strona skarżąca podniosła, że nie ma wymogu aby pieniądze były przelane przez darczyńcę na rachunek bankowy nabywcy, ze także może to zrobić nabywca sam wpłacając pieniądze na swój rachunek. Jednak strona skarżąca nie zwróciła uwagi na to, że w takiej sytuacji gdy nabywca sam dokonuje wpłaty pieniędzy na swój rachunek bankowy, działa on w imieniu własnym a nie darczyńcy, dokonując jednocześnie czynności dotyczącej już tego majątku w takim przypadku nie można wiec uznać, że to są środki otrzymane przez nabywcę od obdarowanego.

Zwolnieniu natomiast podlegają tylko te środki pieniężne, które zostały przekazane na rachunek bankowy obdarowanego albowiem wówczas w momencie dokonywania polecenia przekazu, właścicielem tych środków jest darczyńca, własność tych środków przechodzi na nabywcę dopiero w momencie ich uznania na rachunku bankowym nabywcy.

W takiej sytuacji jest wiadomym, kto przed przekazaniem pieniędzy był ich właścicielem.

Natomiast w sytuacji gdy pieniądze wpłaca na swój rachunek nabywca, jest jedynie pewne, że przed dokonaniem wpłaty był on ich właścicielem, a nie darczyńca.

Strona skarżąca uważa, że okoliczność pochodzenia pieniędzy została wykazana

i jest bezsporna. Jednak należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził określoną przesłankę, której dopiero spełnienie skutkuje nabyciem ulgi. Przesłanka ta dotyczy sposobu udokumentowania otrzymania środków pieniężnych w postaci dowodu przekazania na rachunek bankowy, nie można więc jej spełnienie być wykazane

za pomocą innego dowodu.

Pamiętać należy, że pieniądze będące w obiegu powszechnym są rzeczami oznaczonymi do gatunku i podzielnymi, do przeniesienia ich własności poza umowę należy jeszcze ich przeniesienie posiadania (patrz System Prawa Cywilnego,

tom I pod redakcją Marka Safina C. H. Beck Warszawa 2008 r. str. 1210)

co następuje w momencie wydania pieniędzy.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że umowa darowizny została zawarta [...] marca 2010 r. W jej § 3 ustalono, że wydanie przedmiotu darowizny nastąpi poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Z powyższego wynika zastrzeżony przez strony tej umowy sposób przekazania pieniędzy, którym miała być "wpłata na rachunek bankowy obdarowanej w ciągu

14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy".

Strona skarżąca nie przedłożyła zmiany tej umowy w której zastrzeżono,

że "wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej".

Strona przedłożyła dowód w postaci dokonania wpłaty na swój rachunek bankowy

[...] marca 2010 r. gotówki w wysokości 100.000 zł.

Do zgłoszenia SD – Z2 z dnia 30.03.2010 r., załączyła dowód wpłaty KP nr [...] z dnia 2010/03/[...] na kwotę 110.000 zł sporządzony przez Przedsiębiorstwo "P", wskazując na niego jako dokument potwierdzający źródło pochodzenia darowizny.

Z przedłożonego dokumentu oraz wniosku zaliczkę I.W. z [...].03.2010 r., wynika jedynie, że matka skarżącej była w posiadaniu [...].03.2010 r. kwoty 110.000 zł Nie wynika jednak z tego aby wydanie tych pieniędzy było związane z wykonaniem umowy darowizny z dnia [...] marca 2010 r., gdyż byłoby ono sprzeczne z § 3 umowy.

Ponadto z przedłożonych dokumentów wynika, że matka skarżącej już [...] marca 2010 r. była w posiadaniu 110.000 zł, skoro miałaby te pieniądze przekazać w formie darowizny gotówką to oczywistym wydaje się, że w umowie zawartej osiem dni później tj. [...] marca 2010r., taki sposób wydania pieniędzy zostałby przez strony zastrzeżony.

Z zebranego materiału nie wynika zatem, aby środki pieniężne, które strona skarżąca wpłaciła [...] marca 2010 r., pochodziły z wykonania umowy darowizny z dnia

[...] marca 2010 r. Pełnomocnik skarżącego we wniesionej skardze powołał się

na uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od spadków

i darowizn, która została wprowadzona od 1 stycznia 2007 r., ustawą z dnia

16 listopada 2006 r., o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629 z 2006 r.).

W ostatnim zacytowanym fragmencie stwierdzono "wprowadzenie tych warunków ma na celu zapewnienie szczelności systemu podatkowego. Obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu majątku nabytego pod tytułem danym przez nabywców zwolnionych od podatku, który zastąpi składanie przez te osoby zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, ma na celu uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku".

Z tego uzasadnienia wynika, że celem wprowadzonej regulacji dotyczącej sposobu udokumentowania nabytych środków pieniężnych było "uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku". W rozpoznawanej sprawie

to nie wystąpiło, albowiem bezsporne jest posiadanie przez matkę skarżącej I.W. [...] marca 2010 r. kwoty 110.000 zł, bezsporne jest zawarcie [...].03.2010 r. umowy darowizny oraz dokonanie przez skarżącą [...] marca 2010 r. wpłaty na swój rachunek bankowy.

Jednak co zostało wykazane powyżej, nie można stwierdzić w sposób odpowiadającej "pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku", źródła pochodzenia wpłacanych pieniędzy, gdyż nie można ustalić czy dokonana

[...] marca 2010 r. wpłata dotyczyła środków posiadanych przez matkę

skarżącej [...] marca 2010 r.

Stwierdzić należy, że wystąpiłaby "pewność prawnopodatkowa odnośnie nabytego majątku" gdyby wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło zgodnie z warunkami

§ 3 zawartej umowy.

Strona skarżąca przywołała orzeczenia wydane 8 grudnia 2010 r. przez NSA

w sprawach II FSK 1394-1395/09, jednak inny był stan faktyczny.

W zacytowanych sprawach nie ulegało wątpliwości "że w rozpoznawanym przypadku przekazanie darowizny polegało jedynie na przeksięgowaniu środków pieniężnych

w wysokości 90.000 zł z konta darczyńcy na konto obdarowanego. Nie dokonano tego jak zauważył sąd – w formie przelewu, lecz poprzez dowód wypłaty i bankowy dowód wpłaty. Trzeba jednocześnie pamiętać, że dokumenty te z uwagi na przyjęte do wiadomości przez organy podatkowe jednoczesność transakcji (opatrzono

je kolejnymi numerami, zaś obsługę transakcji przeprowadził ten sam pracownik banku) potwierdziły w sposób wystarczający dokonanie darowizny pomiędzy osobami bliskimi, stwarzającej podstawę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego".

W rozpoznawanym przez NSA sprawach, z bezspornego stanu faktycznego wynika, że "uzyskano pewność prawnopodatkową odnośnie nabytego majątku",

co nie wystąpiło w rozpoznawanej przed tutejszym sądem sprawie.

Biorąc powyższe, skargę jako niezasadną na podstawie art. 151 p.p.s.a. należało oddalić, gdyż organy podatkowe prawidłowo uznały, że do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego nie można zastosować regulacji z art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy

o podatku od spadków i darowizn.

Sędzia WSA Sędzia WSA Sędzia WSA

Anna Juszczyk – Wiśniewska Dariusz Skupień Jacek NiedzielskiPowered by SoftProdukt