drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, I OZ 908/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 908/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-01-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
IV SA/Gl 910/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-28
I OZ 497/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03
I OZ 817/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 276 i 175
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. O. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt I OZ 817/08 o oddaleniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 910/06 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2006 r., nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 października 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie J. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 maja 2007 r. , sygn. akt IV SA/Gl 910/06.

Następnie J. O. pismem z dnia 16 listopada 2008 r., sporządzonym przez niego osobiście wniósł o wznowienie postępowania sądowego zakończonego powyższym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio art. 175.

Stosownie do art. 175 § 1 powołanej wyżej ustawy - skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Z powyższego wynika, iż skarga J. O. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2008 r. powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Tymczasem skarga ta została sporządzona osobiście przez skarżącego. Z tego względu podlega ona odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 276 w związku z art. 175 § 1 i art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił skargę J. O. o wznowienie postępowania - odrzucić.Powered by SoftProdukt