drukuj    zapisz    Powrót do listy

6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych, , Inspektor Farmaceutyczny, Uchylono zaskarżone postanowienie i wstrzymano wykonanie, II GZ 941/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 941/15 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2016-01-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-12-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Gronowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2393/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-16
Skarżony organ
Inspektor Farmaceutyczny
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i wstrzymano wykonanie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Stanisław Gronowski po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia . Sp. z o.o. w G. w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 2393/15 w sprawie ze skargi I.Sp. z o.o. w G. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 czerwca 2015 r. nr . w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie; 2) wstrzymać wykonanie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 czerwca 2015 r. nr .

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 2393/15 odmówił I.z o.o. w G. wstrzymania wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 czerwca 2015 r. nr .przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji uzasadniając tym, że natychmiastowa realizacja zaskarżonej decyzji spowoduje konieczność zwolnienia z pracy kilkunastu osób i stratę przychodów, która w konsekwencji doprowadzi do upadłości spółki. Skarżąca załączyła do wniosku zestawienie biura rachunkowego na kwotę 1322928 zł, kilkanaście faktur wskazujących na wydatki spółki oraz zestawienie listy płac za kwiecień, maj i czerwice 2015 r. Sąd pierwszej instancji po przeprowadzeniu oceny wniosku stwierdził, że skarżąca nie uprawdopodobniła by przedmiotem jej działalności było prowadzenie wyłącznie apteki w P.. Spółka prowadzi bowiem działalność gospodarczą w Ł.. Ponadto z aktualnego odpisu KRS spółki wynika, że może prowadzić działalność gospodarczą w innych obszarach a "prowadzenie apteki jest tylko wycinkiem jej działalności". W ocenie Sądu pierwszej instancji załączone do wniosku dokumenty nie obrazują całościowo sytuacji spółki i tym samym nie pozwalają stwierdzić, że sytuacja skarżącej uprawdopodabnia ryzyko wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.).

I.Spółka z o.o. w G. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, w którym zarzuciła Sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 61 § 3 p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie i art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 160 p.p.s.a. poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz błędną ocenę pozostałych dowodów. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca zaznaczyła, że zezwolenie na prowadzenie apteki w Ł. wygasło na skutek decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 marca 2015 r. Tym samym skarżąca nie prowadzi działalności gospodarczej w Łodzi. Aktualnie spółka nie prowadzi działalności gospodarczej lecz generuje koszty. Skarżąca powtórzyła argumentację zawartą we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, że skutkiem odmowy będzie konieczność zwolnienia pracowników, utrata korzyści majątkowych związanych ze sprzedażą leków, co doprowadzi do utraty płynności finansowej spółki.

Z wymienionych względów, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i rozpoznanie wniosku poprzez wstrzymanie wykonania decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

W myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania całości lub części aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza ich wstrzymanie. Użycie przez ustawodawcę w powyższym przepisie pojęć nieostrych takich jak "niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków" powoduje konieczność konkretyzacji i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych w każdej sprawie. Przesłanki wstrzymania wykonania decyzji zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie zaskarżonego aktu przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy wywoła nieodwracalną szkodę dla wnioskodawcy. Chodzi więc o sytuację, gdy przywrócenie stanu poprzedniego nie będzie w ogóle możliwe lub związane będzie ze znacznym nakładem sił i środków.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ryzyko zwolnienia pracowników a następnie likwidacja działalności gospodarczej mogą być uznane za okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. Wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, a następnie poszukiwanie osób w miejsce wcześniej zwolnionych pracowników oraz powrót do dotychczasowej pozycji na rynku jest przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym, wymagającym dużych nakładów finansowych. Zlikwidowanie działalności gospodarczej na skutek natychmiastowego wykonania decyzji administracyjnej prowadzi także do utraty klienta, którego pozyskanie jest dla przedsiębiorcy trudne a czasem wręcz niemożliwe w szczególności, gdy wykonana decyzja administracyjna została późniejszym prawomocnym orzeczeniem sądu wyeliminowana z obrotu prawnego.

W niniejszej sprawie skarżąca podniosła, że natychmiastowe wykonanie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 czerwca 2015 r. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Piszu spowoduje konieczność zlikwidowania apteki i zwolnienia pracowników. Sąd pierwszej instancji w kontrolowanym postanowieniu odmówił wstrzymania wykonania decyzji, gdyż stwierdził m.in., że spółka prowadzi drugą aptekę w Ł., z której uzyskuje dochód. Sąd podniósł również, że przedmiot działalności spółki wpisanej do KRS jest szeroki i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego w sprawie nie spowoduje dla skarżącej skutków określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Może ona bowiem wykonywać alternatywne rodzaje działalności określone w KRS.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższa argumentacja jest nie do zaakceptowania. Przede wszystkim, w świetle tego co wcześniej powiedziano, natychmiastowe cofnięcie zezwolenia skarżącej na prowadzenie apteki w P.spowoduje konieczność likwidacji działalności gospodarczej i zwolnienie pracowników tam zatrudnionych. Następnie, jak podnosi skarżąca w zażaleniu, zezwolenie na prowadzenie apteki w Ł. wygasło na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 marca 2015 r. i tym samym nie prowadzi już działalności gospodarczej w Ł.. Sytuacja skarżącej pozwala więc stwierdzić, że natychmiastowe wykonanie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 czerwca 2015 r., przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego w przedmiocie tej decyzji, może obiektywnie doprowadzić do nieodwracalnych skutków tj. utraty płynności finansowej i w konsekwencji, likwidacji działalności gospodarczej.

Z wymienionych powodów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt