drukuj    zapisz    Powrót do listy

6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę, Administracyjne postępowanie Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inne, Podjęto zawieszone postępowanie, I OSK 1191/13 - Postanowienie NSA z 2015-12-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1191/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-12-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-05-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maciej Dybowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1862/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12
I OSK 3397/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1862/12 w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę postanawia podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 r., I OSK 1191/13 Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej ppsa) zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1862/12 – z uwagi na wystąpienie przez P. S.A. z siedzibą w W. ze skargą konstytucyjną domagając się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP. Naczelny Sąd uznał, że na rozstrzygnięcie sprawy będzie miało istotne znaczenie dla oceny zasadności zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej w niniejszej sprawie.

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt Ts 116/14 (dalej postanowienie z 26 stycznia 2015 r.) Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Postanowieniem z dnia 13 października 2015 r. nie uwzględniono zażalenia na postanowienie z 26 stycznia 2015 r.

Stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 ppsa, Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ppsa.Powered by SoftProdukt