drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., I FSK 1289/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 1289/15 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2016-10-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-06-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Adam Bącal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Bd 1260/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 161 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Adam Bącal, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 1260/14 w sprawie ze skargi Gminy J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2009 r. oraz od lutego 2010 r. do października 2011 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 3345 (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych.

Uzasadnienie

I FSK 1289/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2015 r., I SA/Bd 1260/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w sprawie ze skargi gminy J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 października 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2009 r. oraz od lutego 2010 r. do października 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł, że nie może być ona wykonana w całości.

Od powyższego wyroku organ wniósł skargę kasacyjną.

Natomiast pismem z dnia 28 września 2016 r. (data wpływu: 4 października 2016 r.) pełnomocnik organu cofnął skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt