drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Odrzucenie skargi Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego, II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-01-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
II OZ 1309/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 271, art. 272, art. 273 par. 1, art. 280 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 04.09.2007 r. w sprawie II SA/Po 635/06 postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania /-/ E. Podrazik

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 04.09.2007 r. w sprawie II SA/Po 635/06 oddalił skargę E.S. na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustanowiona z urzędu pełnomocnik skarżącej, poinformowała, iż nie znajduje podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku. Wyrok w sprawie II SA/Po 635/06 stał się prawomocny.

Skarżąca E.S. pismem z dnia [...] r. wniosła o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Po 635/06, zakończonego wyrokiem z dnia 04.09.2007 r.

Uzasadniając żądanie wznowienia skarżąca podniosła zarzuty ukrywania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w P. pisma z dnia [...] r. oraz "wyłudzenie wyroku NSA z 28.11.1995 r. na podstawie fałszywych dowodów i przestępstwa sąsiada".

Uzupełniając skargę o wznowienie pismem z dnia [..] r. skarżąca wskazała nadto, iż żądanie wznowienia postępowania sądowego uzasadnia zaistnieniem przesłanek wskazanych w art. 270-284 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez "lekceważące nieuwzględnienie postanowienia z dnia [...] r. Prokuratury Rejonowej P. – G. (...) o umorzeniu postępowania z tytułu przedawnienia zaszłości budowlanych".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Instytucja wznowienia postępowania sądowego polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem, w przypadkach spełnienia ustawowych przyczyn wznowienia, wskazanych w art. 271-273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ppsa). Ustawa dopuszcza wznowienie postępowania z trzech grup przyczyn: nieważności postępowania (art. 271 ppsa), z właściwych przyczyn restytucyjnych (art. 273 ppsa), z powodu stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie, z Konstytucją RP, umową międzynarodową lub ustawą (art. 272 ppsa).

Stosownie do art. 273 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można żądać wznowienia na tej podstawie, że orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; lub że orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

Można też żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, a także w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy.

Podkreślenia wymaga, iż z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba, że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych niż brak dowodów.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca w istocie nie wskazała na istnienie żadnej z ustawowych przesłanek wznowienia. Samo przywołanie przepisów art. 270-284 ustawy nie oznacza bowiem oparcia skargi na ustawowej podstawie wznowienia, jeżeli już z samego jej uzasadnienia wynika, że podnoszona podstawa nie zachodzi. Taka skarga jako nie oparta na ustawowej podstawie wznowienia podlega odrzuceniu. (por. odpowiednio stosowane postanowienie SN z 28 października 1999 r. II UKN 174/49, OSNIP 2001, nr 4 poz. 133).

W rozpatrywanej sprawie skarżąca nie wskazała na istnienie żadnej z wymienionych wyżej podstaw wznowienia postępowania. Podnoszone przez nią okoliczności mające uzasadniać wznowienie takimi przesłankami nie są.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 280 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę o wznowienie postępowania należało odrzucić.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt