drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 108/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 95/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2008r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W., J. W. na postanowienie z dnia 20 sierpnia 2008r. prostujące oczywistą omyłkę pisarską w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 października 2008r. sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 odrzucił zażalenie D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie z dnia 20 sierpnia 2008r. prostujące oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Sądu z dnia 15 lipca 2008r., w ten sposób, że w wersie 3 w miejsce słów "2007" wpisano "2008".

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 15 lipca 2008r. oddalono wniosek D. W. i M. W. o uzupełnienie postanowienia z dnia 9 maja 2008r. o odrzuceniu skargi. Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2008r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia z dnia 15 lipca 2008r. w ten sposób, że w wersie 3 w miejsce słów "2007" wpisano "2008". W dniu 2 października 2008r. wniesiono do Sądu zażalenie na to postanowienie. Termin wniesienia zażalenia upływał dla D. W. i M. W. w dniu 15 września 2008r., natomiast dla M. W. i J. W. w dniu 30 września 2008r. Wobec tego Sąd uznał, iż zażalenie pochodzące od wszystkich skarżących zostało wniesione po terminie i dlatego podlegało odrzuceniu.

Zażalenie na postanowienie z dnia 27 października 2008r. wniosła M. W..

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Stosownie do art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 zm, zwanej dalej p.p.s.a) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Z akt sprawy wynika, że odpis postanowienia z dnia 20 sierpnia 2008r. został doręczony M. W. i J. W. w dniu 23 września 2008r. (k. 496), natomiast zażalenie wniesiono w dniu 2 października 2008r. (k. 507), zatem dwa dni po upływie terminu. W tym stanie sprawy Sąd pierwszej instancji zgodnie z prawem odrzucił zażalenie jako wniesione z uchybieniem terminu.

Zażalenie nie podnosi żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt