drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Dodatki mieszkaniowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 497/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 497/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Dodatki mieszkaniowe
Sygn. powiązane
I OZ 908/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15
IV SA/Gl 910/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-28
I OZ 817/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1, art. 87, art. 88, art. 177 § 1, art. 184, art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, , , po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 910/06 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 910/06 odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 28 maja 2007 r.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd podniósł, że zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast w myśl art. 88 P.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Sąd wskazał, że w piśmie z dnia 4 lutego 2008 r. adw. M. Z. przedłożył pełnomocnictwo udzielone mu przez skarżącego w dniu 11 stycznia 2008 r. W związku z tym Sąd uznał, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 maja 2007 r. ustała w dacie udzielenia pełnomocnictwa. W tej sytuacji, od dnia 11 stycznia 2008 r. rozpoczął bieg siedmiodniowy termin do złożenia przedmiotowego wniosku. W ocenie Sądu doręczenie pełnomocnikowi odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego, nie miało wpływu na bieg terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, rozpoczął bowiem bieg od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu przez pełnomocnika skarżącego, a więc od dnia udzielenia pełnomocnictwa.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego J. O., reprezentowany przez pełnomocnika, wnosząc o jego zmianę i przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W ocenie pełnomocnika dopiero od daty doręczenia mu postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi kasacyjnej, tj. od dnia 14 marca 2008 r. pojawiła się możliwość wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu. Bezzasadne było bowiem wystąpienie z wnioskiem w sytuacji, gdy skarżący osobiście wniósł już skargę kasacyjną, zwłaszcza, że dopiero w dacie otrzymania powyższego postanowienia pełnomocnik o tej okoliczności się dowiedział.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 86 § 1 P.p.s.a. uchybiony termin do dokonania określonej czynności procesowej Sąd może przywrócić na wniosek strony, jednakże wniosek ten musi spełniać określone przepisami warunki. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie siedmiu dni od momentu ustania przyczyny uchybienia, dokonać uchybionej czynności, uprawdopodobnić okoliczność wskazując na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 P.p.s.a.). Wymogi te muszą być spełnione łącznie, brak któregokolwiek z nich uniemożliwia przywrócenie terminu. Warunkiem rozpoznania takiego wniosku jest jego złożenie w terminie siedmiu dni od dnia, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca dokonanie czynności procesowej w terminie. Wymóg zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu w powyższym siedmiodniowym terminie jest warunkiem formalnym rozpoznania wniosku, który sąd ma obowiązek badać w pierwszej kolejności, przed dokonaniem jego oceny merytorycznej, a więc przed rozpoznaniem czy uchybienie terminowi nastąpiło bez winy strony. Niezachowanie siedmiodniowego terminu powoduje odrzucenie wniosku na podstawie art. 88 P.p.s.a. O ile strona jest zastępowana przez pełnomocnika procesowego, termin siedmiodniowy liczy się od daty, gdy pełnomocnik dowiedział się o uchybieniu terminu i mógł dokonać zamierzonej czynności procesowej.

Wskazać należy, że w przypadku wyznaczenia pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej po upływie trzydziestodniowego terminu określonego w art. 177 § 1 P.p.s.a., przyczyna uchybienia terminu do jej wniesienia ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie do art. 37 § 1 P.p.s.a. pełnomocnik, w tym również wyznaczony z urzędu, obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Zatem uzyskanie pełnomocnictwa stanowi jeden z warunków umożliwiających prawidłowe wniesienia wniosku o przywrócenie terminu wraz ze skargą kasacyjną.

Jak wynika z akt sprawy, pełnomocnik ustanowiony z urzędu w dniu 16 stycznia 2008 r. zgłosił swój udział w sprawie, przedkładając na żądanie Sądu udzielone mu przez skarżącego w dniu 11 stycznia 2008 r. pełnomocnictwo. Zatem od dnia udzielenia mu przez stronę pełnomocnictwa, pełnomocnik miał realną możliwość działania w sprawie, w tym także możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności.

Wbrew twierdzeniom pełnomocnika działającego w sprawie nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że przyczyna uchybienia ustąpiła dopiero w dniu, w którym doręczono odpis postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną, co nastąpiło 14 marca 2008 r. Pełnomocnictwo udzielone mu zostało bowiem już w dniu 11 stycznia 2008 r. i od tej daty winien on działać w imieniu skarżącego. Pełnomocnik ustanowiony dla strony z urzędu powinien niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu sprawy, wykazując przy tym należytą staranność w dbałości o interesy swojego mocodawcy. Staranność taka powinna być wykazywana szczególnie przez profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat.

W takiej sytuacji należy uznać, że skoro wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z tą skargą ustanowiony z urzędu pełnomocnik złożył dopiero w dniu 20 marca 2008 r., jako spóźniony podlegał odrzuceniu na podstawie art. 88 P.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt