drukuj    zapisz    Powrót do listy

6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny, Ewidencja ludności Geodezja i kartografia Rozgraniczenie nieruchomości, Starosta, Oddalono skargę, III SA/Łd 1075/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 1075/12 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2013-04-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-12-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Janusz Nowacki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Geodezja i kartografia
Rozgraniczenie nieruchomości
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2010 nr 193 poz 1287 art. 33 ust. 1, ust. 2
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 78 poz 837 par. 2, par. 19, par. 7 ust. 1, par. 9 ust. 1, par. 12
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
Sentencja

Dnia 9 kwietnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak, Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.), , Protokolant Pomocnik sekretarza – Bartosz Adamus, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013 roku sprawy ze skargi B. Z. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem Wójta Gminy S. z dnia [...] r. B.Z. został wyznaczony do przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości numer 361 położonej w obrębie geodezyjnym P. gmina S. z nieruchomościami przyległymi.

W dniu 17 sierpnia 2012r. B.Z. złożył do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ł. wniosek o przyjęcie operatu z rozgraniczenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dniu 27 sierpnia 2012r. została przeprowadzona kontrola złożonej dokumentacji ze wskazaniem usterek. B.Z. złożył pisemne wyjaśnienia do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 4 września 2012r. nr PODGiK [...] Kierownik PODGiK w Ł., działając z upoważnienia Starosty [...], odmówił włączenia opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z uwagi na nieusunięcie usterek wskazanych w protokole kontroli z 27 sierpnia 2012r. W piśmie wskazano, że:

- w dokumentacji brak jest obliczeń powierzchni rozgraniczanych nieruchomości oraz wykazu zmian gruntowych

- w punkcie 4 protokołu granicznego brak jest informacji o tytułach prawnych do nieruchomości stron zainteresowanych ustaleniem przebiegu granicy

- w punkcie 6 protokołu granicznego brak jest informacji na temat imion rodziców, adresu zamieszkania, oznaczenia dowodu tożsamości, tytułu prawnego do nieruchomości strony D.N., który stawił się na grunt. Brak jest także informacji kiedy odjechał D.N., czy przed okazaniem granicy między działką 361 a działką 362 czy też po takim okazaniu

- z punktu 9.2 protokołu granicznego nie wynika czy w zgodnym oświadczeniu stron uczestniczył D.N., czy oświadczył on swój przebieg granicy, czy nie składał oświadczenia i nie kwestionował przebiegu granicy oświadczonej przez drugą stronę

- w punkcie 9.1 protokołu granicznego błędnie są opisane operaty do założenie ewidencji i odnowy ewidencji gruntów. W punkcie tym nie powołano się na dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości, odpisy księg wieczystych, odpisy znajdujące się w zbiorze dokumentów, wypisy z akt notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

W dniu 18 września 2012r. B.Z. złożył do Starosty [...] wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zarzucając:

- naruszenie § 7 ust.1,§ 9 ust.1 w związku z § 11 ust.1 pkt.7b.) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78 poz.837) poprzez przyjęcie, że podlegająca kontroli dokumentacja przekazywana do zasobu przez uprawnionego geodetę wykonującego czynności ustalania przebiegu granicy obejmuje dokumentację rozgraniczeniową oraz dokumentację techniczną a także poprzez zaakceptowanie postępowania organu polegającego na odmowie włączenia dokumentacji do zasobu mimo, że geodeta przekazał dokumentację odpowiadającą przepisom prawa, nie zawierającą wad, usterek lub nieprawidłowości

- naruszenie art.33 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. tj nr 193 z 2010r. poz.1287 ze zm.) przez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezpodstawnej akceptacji stanowiska organu polegającego na przyjęciu, że PODGiK jest uprawniony do oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granicy nieruchomości przez geodetę i zgodności dokumentów z przepisami chociaż ze wskazanych przepisów wynika, że do oceny takiej uprawniony jest wójt lub burmistrz

- naruszenie § 2 pkt.7, § 19 i 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1989r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. nr 45 poz.453) poprzez ich niezastosowanie

- naruszenie prawa materialnego przez błędną ocenę i akceptację stanowiska PODGiK sprowadzającego się do przyjęcia, że wyszczególnione przez organ usterki dokumentacji mieszczą się w zakresie wad podlegających kontroli tego podmiotu stosownie do § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.

- naruszenie prawa materialnego tj. art.2 pkt.1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz § 1 pkt.1 i § 2 pkt.4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. poprzez zaakceptowanie ich niezastosowania zgodnie z ich literalną treścią

- naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię przepisów rozporządzenia z 16 lipca 2001r. i rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. nie uwzględniającą, że oba rozporządzenia jako akty wykonawcze do tej samej ustawy – Prawa geodezyjnego i kartograficznego winny być interpretowane w sposób maksymalnie zgodny z ustawą a także w sposób, który zapobiegać będzie różnorodnej interpretacji tych samych pojęć użytych w obu rozporządzeniach bez ich zróżnicowania zdefiniowanego w każdym z tych rozporządzeń

W uzasadnieniu podniesiono, że to wójt kontroluje dokumentację rozgraniczeniową zaś PODGiK kontroluje wyłącznie dokumentację techniczną i tylko z powodu wad tej dokumentacji, może domowić jej włączenia do zasobu. Kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej należy wyłącznie do wójta a nie do organu prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficzny.

Pismem z dnia 17 października 2012r. nr PODGiK. [...] Starosta [...] podtrzymał swoje stanowisko w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego podnosząc, iż złożona dokumentacja podlega kontroli o której mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78 poz.837). Zgłoszony operat poddano kontroli w całości w tym również protokół graniczny. Protokół ten został sporządzony z naruszeniem zasad wykonywania pracy geodezyjnych zaś dokumentacja techniczna nie zawiera obliczenia powierzchni rozgraniczanej nieruchomości oraz wykazu zmian gruntowych. W związku z czym Starosta [...] podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 4 września 2012r.

W dniu 30 października 2012r. B.Z. ponownie złożył do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ł. operat z rozgraniczenia celem włączenia go zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Został on uzupełniony o wykaz zmian gruntowych dla działek nr 361 i 362.

Pismem z dnia 8 listopada 2012r. nr PODGiK. [...] Starosta Ł. ponownie odmówił włączenia zgłoszonego opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dniu 14 listopada B.Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na czynności Starosty [...] wyrażone w pismach nr PODGiK. [...] z dnia 17 października 2012r. i nr PODGiK. [...] z dnia 8 listopada 2012r. polegające na odmowie włączenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości – działki nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym P. gmina S.

Wymienionym czynnościom skarżącym zarzucił

1.naruszenie prawa materialnego, tj. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.Nr 193 poz. 1287 z 2010 r ), przez niewłaściwą interpretację organu polegającą na przyjęciu stanowiska, iż Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przekazanej dokumentacji technicznej winien posiadać ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami wydaną przez Wójta Gminy S., chociaż ze wskazanego przepisu wynika, ze taka ocena nie dotyczy dokumentacji przekazanej do PODGiK w Ł.

2.naruszenie prawa materialnego tj. § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45 poz. 453) poprzez żądanie oceny Wójta Gminy S. a niewymienionej we wskazanej zawartości

3.naruszenie prawa materialnego przez błędną ocenę i stanowisko PODGiK sprowadzające się do przyjęcia, że brak oceny prawidłowości Wójta S. mieści się w zakresie wad podlegających kontroli tego podmiotu stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania zabezpieczających, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

4.naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. i rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999r. nie uwzględniającą, iż oba te rozporządzenia jako akty wykonawcze do tej samej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne winny być interpretowane w sposób zgodny z tą ustawą (a zwłaszcza z jej art. 33 ust. 2 pkt 1 i 2 ) a także w sposób, który zapobiegać będzie różnorodnej interpretacji tych samych pojęć użytych w obu rozporządzeniach bez ich zróżnicowanego zdefiniowania w każdym z tych rozporządzeń.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że w § 7 i 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. nie określono precyzyjnie rodzaju dokumentacji, którą wykonawca ma obowiązek przekazać do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentację rozgraniczeniową kontroluje wójt(burmistrz) zaś PODGiK kontroluje jedynie dokumentację techniczną i tylko z powodu stwierdzenia jej wad może odmówić włączenia jej do zasobu. Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny nie jest uprawniony do kontroli dokumentacji rozgraniczeniowej. Brak jest również podstaw prawnych do uzależniania przyjęcia do zasobu dokumentacji technicznej rozgraniczenia od jednoczesnego złożenia jakichkolwiek innych materiałów.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko przedstawione w zaskarżonych czynnościach.

Na rozprawie w dniu 28 marca 2013r. B.Z. sprecyzował skargę w ten sposób, że skarży dwie czynności o odmowie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego a mianowicie:

- czynność wyrażoną w piśmie Starosty [...] z dnia 4 września 2012r. nr PODGiK [...]

- czynność wyrażoną w piśmie Starosty [...] z dnia 8 listopada 2012r. nr PODGiK [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku -Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Natomiast, w myśl art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz.270) sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, o której mowa w art.3 § 2 pkt.4 i 4a uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności

Należy zaznaczyć, iż sąd bada legalność zaskarżonego aktu lub czynności pod kątem ich zgodności z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Przede wszystkim należy podnieść, że w skardze zaskarżono dwie czynności Starosty [...] w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a mianowicie wyrażone w pismach: z dnia 17 października 2012r. nr PODGiK [...] i z dnia 8 listopada 2012r. nr PODGiK [...].

Jeżeli chodzi o pierwszą czynność to pismo z 17 października 2012r. jest odpowiedzią organu na wezwanie skarżącego do usunięcia naruszenia prawa jakie miało miejsce w piśmie z 4 września 2012r. nr PODGiK [...]. W istocie odmowa włączenia dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego kartograficznego została dokonana czynnością wyrażoną w piśmie z 4 września 2012r. W związku z tym ta czynność ( z 4 września 2012r.) winna stanowić przedmiot skargi.

Odnośnie drugiej czynności to pismo z 8 listopada 2012r. jest odmową włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z tym, że w dniu 30 października 2012r. B.Z. ponownie złożył dokumentację techniczną celem jej włączenia do zasobu. Jest to zatem ponowna odmowa włączenia dokumentacji do zasobu dokonana z uwagi na ponowne złożenie dokumentacji celem włączenia jej do zasobu.

Na rozprawie w dniu 26 marca 2012r. B.Z. sprecyzował swoją skargę w ten sposób, że skarży dwie czynności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego a mianowicie:

- wyrażoną w piśmie z dnia 4 września 2012r. nr PODGiL [...]

- wyrażoną w piśmie z dnia 8 listopada 2012r. nr PODGiK [...]

Jeżeli chodzi o skargę na czynność z dnia 8 listopada 2012r. to sprawa w tym zakresie została wyłączona do odrębnego postępowania i będzie osobno rozpoznana. W niniejszej sprawie natomiast przedmiotem rozpoznania jest czynność odmowy włączenia dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 4 września 2012r. nr PODGiK [...] i tylko legalność tej czynności będzie podlegała ocenie Sądu.

Należy zaznaczyć, iż odmowa włączenia pracy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązków wynikających z przepisów prawa i podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na mocy art.3 § 2 pkt.4 p.p.s.a.

Przed wniesieniem skargi B.Z. wyczerpał tryb postępowania, o którym mowa w art.52 § 3 p.p.s.a. Pismo o odmowie włączenia dokumentacji do zasobu doręczono skarżącemu w dniu 4 września 2012r. i B.Z. w terminie 14 dni wezwał Starostę [...] do usunięcia naruszenia prawa (wezwanie nadano w urzędzie pocztowym 18 września 2012r. i doręczono 19 września 2012r.). Odpowiedź organu na to wezwanie doręczono w dniu 22 października 2012r. zaś skarga została złożona w dniu 14 listopada 2012r. a więc przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w art.53 § 2 p.p.s.a. Skarżący wyczerpał zatem tryb określony w art.52 § 3 p.p.s.a.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 193 z 2010r. poz.1287 z późn. zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45 poz. 453) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78 poz.837).

Zgodnie z treścią art.33 ust.1 ustawy z 17 maja 1989r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

W myśl art.33 ust.2 wymienionej ustawy wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z treścią § 2 pkt.7 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999r. przez operat rozgraniczeniowy rozumie się zbiór dokumentów postępowania rozgraniczeniowego, składający się z dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej,

W myśl § 19 wymienionego rozporządzenia dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje:

1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,

3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,

4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,

5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,

6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł,

7) protokół graniczny lub akt ugody,

8) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym,

9) ostateczną decyzję właściwego organu o rozgraniczeniu nieruchomości lub umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.

Zgodnie z treścią § 20 ust.1 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. protokół graniczny powinien zawierać:

1) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,

2) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia dla geodety,

3) oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,

4) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,

5) wykaz i ocenę dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic,

6) oświadczenia stron,

7) wyniki wywiadu terenowego,

8) szkic graniczny,

9) opis przebiegu granic,

10) opis utrwalenia punktów granicznych,

11) pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi,

12) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,

13) omówienie skreśleń i poprawek,

14) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.

W myśl § 24 rozporządzenia dokumentacja techniczna zawiera:

1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych uzyskane w ośrodku dokumentacji,

2) opisy topograficzne punktów osnowy,

3) szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru granic,

4) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych,

5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenia różnic powierzchni, w wypadku gdy rozgraniczenie dotyczyło niektórych granic nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone na osnowę geodezyjną,

6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z treścią § 2 pkt.4 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. przez dokumentację rozumie się materiały i informacje powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowane zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

W myśl § 7 ust.1 wymienionego rozporządzenia po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Zgodnie z treścią § 9 ust.1 rozporządzenia dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:

1) przestrzegania zasad wykonywania prac,

2) osiągnięcia wymaganych dokładności,

3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,

5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,

6) kompletności przekazywanych materiałów.

W myśl § 11 ust.1 rozporządzenia w przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera:

1) imię i nazwisko osoby kontrolującej,

2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,

3) określenie wykonawcy pracy,

4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,

5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,

6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,

7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:

a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości,

b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,

8) datę zakończenia kontroli,

9) podpis osoby kontrolującej.

Zgodnie z treścią § 12 ust.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. w przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

Z przepisu art.33 ust.2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika, że przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu wójt ocenia prawidłowość wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami. Nadto przed wydaniem takiej decyzji musi być włączona dokumentacja techniczna do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oznacza to, że niezbędną przesłanką wydania decyzji o rozgraniczeniu jest włączenie dokumentacji technicznej do zasobu. Bez takiego włączenia wójt nie może wydać decyzji o rozgraniczeniu.

Natomiast w świetle § 7 ust.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii przy czym przez dokumentację należy rozumieć materiały i informacje powstałe w wynik wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 2 pkt.4 rozporządzenia). Zarówno w przepisie § 2 pkt 4 jak i § 7 ust.1 wymienionego rozporządzenia jest mowa o dokumentacji opracowanej zgodnie ze standardami technicznymi i przekazaniu dokumentacji w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych. Standardy techniczne prac geodezyjnych zostały natomiast uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263 poz.1572 z późn. zm.) Dokumentacja przekazywana do zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega kontroli w zakresie określonym w § 9 ust.1 rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, że operat rozgraniczeniowy to zbiór dokumentów postępowania rozgraniczeniowego składający się z dokumentacji rozgraniczenia oraz dokumentacji technicznej przy czym co wchodzi w skład dokumentacji rozgraniczeniowej a co w skład dokumentacji technicznej zostało określone w § 19 i § 24 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r.

Analiza wymienionych przepisów skazuje, że do zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega włączeniu dokumentacja techniczna. Włączenie takie jest niezbędną przesłanką wydania przez wójta decyzji o rozgraniczeniu, o której mowa w art.33 ust.1 ustawy z 17 maja 1989r. Pogląd, że dokumentacja techniczna podlega włączeniu do zasobu wyraził również Dariusz Feelcenloben – Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania (wyd. LexisNexis Warszawa 2011r. str.373).

Dokumentacja techniczna jest zatem kontrolowana przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Aby dokonać sprawdzenia poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii, konieczne jest także sprawdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej. Obie dokumentacje (techniczna i rozgraniczeniowa) są bowiem ściśle ze sobą związane. Dokumentacja techniczna opiera się na dokumentacji rozgraniczeniowej i bez sprawdzenia poprawności sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej ze standardami technicznymi nie jest możliwa ocena prawidłowości dokumentacji technicznej. Innymi słowy oceny poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej nie można dokonać bez sprawdzenia prawidłowości sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej.

Przykładowo z treści § 24 pkt 5 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. wynika, że dokumentacja techniczna winna zawierać obliczenie powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenie różnic powierzchni w wypadku gdy rozgraniczenie dotyczyło niektórych granic nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone na osnowę geodezyjną, Aby sprawdzić prawidłowość obliczenie powierzchni rozgraniczonych nieruchomości konieczne jest skontrolowanie jak ustalono przebieg granicy tych nieruchomości co z kolei wynika z protokołu granicznego będącego częścią dokumentacji rozgraniczeniowej. Konieczne jest w takiej sytuacji ustalenie czy oświadczenia dotyczące przebiegu granicy złożyły wszystkie strony, w jaki sposób ustalono przebieg granicy i czy spełnione zostały wszystkie pozostałe przesłanki protokołu granicznego określone w § 20 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. Bez skontrolowania czy protokół graniczny spełnia wymogi wskazane w § 20 wymienionego rozporządzenia nie jest możliwa ocena prawidłowości obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości zawarta w dokumentacji technicznej. Aby ocenić prawidłowość takiego obliczenia konieczne jest więc sprawdzenie poprawności sporządzenia protokołu granicznego wchodzącego w skład dokumentacji rozgraniczeniowej. Przyjęcie odmiennego poglądu a mianowicie, że ocena poprawności dokumentacji technicznej w tym zakresie winna być dokonana bez sprawdzenia prawidłowości dokumentacji rozgraniczeniowej, prowadziłoby do tego, że kontrola ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie określonym w § 9 ust.1 rozporządzenia z 16 kwietnia 2001r. byłaby iluzoryczna. Przyjęcie takiego poglądu oznaczałoby bowiem, że należałoby przyjąć dokumentację techniczną do zasobu bez sprawdzania prawidłowości obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oceny prawidłowości wykazu zmian gruntowych, który winien znajdować się w dokumentacji technicznej (§ 24 pkt.6 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r.) Aby skontrolować poprawność sporządzenia takiego wykazu konieczna jest ocena prawidłowości dokumentacji rozgraniczeniowej a konkretnie protokołu granicznego (czy oświadczenie o przebiegu granicy złożyły wszystkie strony, w jaki sposób ustalono przebieg granicy, jak zmieniły się powierzchnie rozgraniczonych nieruchomości oraz czy spełnione zostały pozostałe wymogi określone w § 20 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r.) Również i w tym przypadku dla oceny prawidłowości dokumentacji technicznej w tym zakresie konieczna jest ocena poprawności dokumentacji rozgraniczeniowej.

Okoliczność, że organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny przed przyjęciem dokumentacji technicznej do zasobu winien skontrolować zarówno tę dokumentację jak i dokumentację rozgraniczeniową nie pozostaje w sprzeczności z kontrolą dokumentacji rozgraniczeniowej dokonywanej przez wójta na podstawie art.33 ust.2 pkt.1 ustawy z 17 maja 1989r. Cel i zakres obu tych kontroli jest bowiem inny. Wójt dokonuje kontroli celem wydania decyzji rozgraniczeniowej a jej zakres obejmuje prawidłowość wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej natomiast kontroluje dokumentację celem przyjęcia jej do zasobu a zakres tej kontroli został określony w § 9 ust.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. Cele i zakresy obu kontroli są zatem odmienne.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art.2 pkt 10 ustawy z 17 maja 1989r. państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny to zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;

Wymieniony zasób służy potrzebom obywateli, gospodarce narodowej, nauce, kulturze i ochronie przyrody (art.40 ust.1 ustawy z 17 maja 1989r.)

Należy zaznaczyć, że każdy obywatel, instytucja czy organ administracji ma prawo korzystania z danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym zaś dane te kształtują określony stan ewidencyjny mający charakter długotrwały gdyż jego skorygowanie wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wprowadzenia zmian w zasobie (por. wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2010r. w srp. IV SA/Wa 1174/10 – Lex nr 758706). W oparciu o dane z zasobu wprowadza się między innymi zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Istotne znaczenie ma zatem aby dane przyjęte do zasobu spełniały przesłanki wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych określone w § 9 ust.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. Dokumentacja techniczna, o której mowa w § 24 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r., jest ściśle związana z dokumentacją rozgraniczeniową i została sporządzona m.in. w oparciu o tę dokumentację. Nie może być zatem tak, że należy przyjąć do zasobu dokumentację techniczną sporządzoną w oparciu o dokumentację rozgraniczeniową, zawierającą nieprawidłowości, niekiedy rażące, bo skutkuje to tym, że także dokumentacja techniczna jest dotknięta tymi samymi błędami. W takim przypadku w zasobie geodezyjnym znlazałaby się dokumentacja wadliwa co jest rzeczą niepożądaną i szkodliwą gdyż z danych z zasobu korzystają różne osoby, organy i instytucje. Również i ten aspekt sprawy należy wziąć pod uwagę przy ocenie zasadności skargi.

Reasumując tę część rozważań Sąd uznał, że dokumentacja techniczna podlega włączeniu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aby dokonać sprawdzenia poprawności sporządzenia tej dokumentacji ze standardami technicznymi konieczna jest ocena prawidłowości sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej gdyż obie dokumentacje są ze sobą ściśle związane. Bez sprawdzenia poprawności dokumentacji rozgraniczeniowej nie można skontrolować poprawności dokumentacji technicznej a tym samym przyjąć ją do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozpoznawanej sprawie odmówiono przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu w piśmie Starosty [...] z dnia 4 września 2012r. nr PODGiK [...]. W piśmie tym podano 5 następujących usterek w dokumentacji uzasadniających odmowę jej włączenia do zasobu:

1. w dokumentacji technicznej brak jest obliczeń powierzchni rozgraniczonych nieruchomości oraz wykazu zmian granicznych

2. w punkcie 4 protokołu granicznego z 19 lipca 2012r. brak jest informacji o tytułach prawnych do nieruchomości stron zainteresowanych ustaleniem przebiegu granic

3. w punkcie 6 protokołu granicznego brak jest informacji o imionach rodziców, adresie zamieszkania, oznaczeniu dowodu tożsamości, tytule prawnym do nieruchomości zainteresowanej strony – D.N., który stawił się na gruncie. Brak jest także informacji kiedy odjechał D.N. a mianowicie czy przed czy po określeniu granicy między działką nr 361 a działką nr 362

4. z punktu 9.2 protokołu granicznego nie wynika czy w zgodnym oświadczeniu stron uczestniczył D.N. Nie wiadomo czy D.N. oświadczył swój przebieg granicy czy też nie składał oświadczenie i nie kwestionował przebiegu granicy oświadczanej przez stronę.

5. w punkcie 9.1 protokołu granicznego błędnie są opisane operaty do założenia ewidencji gruntów i odnowy ewidencji gruntów. W punkcie tym nie powołano się także na dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości: odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy znajdujące się zbiorze dokumentów, wypisy z aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

Ad 1.)

Dokumentacja techniczna winna zawierać obliczenie powierzchni rozgraniczonych nieruchomości oraz wykaz zmian gruntowych co wynika z treści § 24 pkt.5 i 6 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. W dokumentacji technicznej złożonej przez skarżącego brak jest tych danych. Dokumentacja nie spełnia zatem wymogów przepisu § 24 pkt 5 i 6 wymienionego rozporządzenia a także § 85 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz.454) oraz art.42 ust.3 ustawy z 17 maja 1989r. Tym samym złożona dokumentacja:

- nie osiągnęła wymaganych dokładności (§ 9 ust.1 pkt.2 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.) zgodnie z § 68 ust.2 rozporządzenia z 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- nie jest kompletna (§ 9 ust.1 pkt.6 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.)

- nie została opracowana zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.)

B.Z. we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy podniósł, że obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych zostaną uzupełnione później w dokumentacji uzupełniającej. Tym samym skarżący potwierdził istnienie braków w tym zakresie. Wymieniona usterka, w przekonaniu Sądu, jest uzasadniona.

Ad – 2.)

Wszystkie elementy protokołu granicznego zostały określone w § 20 ust.1 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W punkcie 4-ym tego wzoru przewidziano, że należy podać między innymi tytuły prawne stron do nieruchomości.

W punkcie 4-ym protokołu graniczonego z 19 lipca 2012r. nie zostały podane tytuły prawne stron do nieruchomości. Podano jedynie personalia stron, imiona rodziców, adresy zamieszkania i numery dowodów osobistych.

Brak tytułów prawnych do nieruchomości oznacza, że protokół został sporządzony z naruszeniem zasad wykonywania pracy geodezyjnych (§ 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.) i nie jest zgodny ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.). Wymieniona usterka jest uzasadniona.

Ad – 3.)

W punkcie 6-ym protokołu granicznego podano jedynie że, "stawił się D.N. ale w trakcie czynności pomiarowych odjechał".

Nie zostało natomiast podana informacja dotycząca imion rodziców, adresu zamieszkania, oznaczenia dowodu tożsamości i tytułu prawnego do nieruchomości. Obowiązek podania tych informacji w stosunku do stron, które stawiły się na gruncie wynika z punktu 4-go wzoru protokołu.

Brak jest także dokładnego określenia kiedy D.N. odjechał a mianowicie czy przed czy po okazaniu granicy pomiędzy działką nr 361 a jego działką nr 362.

Brak wymienionych informacji oznacza, że protokół został sporządzony z naruszeniem zasad wykonywania pracy geodezyjnych (§ 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.) i nie jest zgodny ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.). Wymieniona usterka jest uzasadniona.

Ad – 4.)

Z treści § 12 ust.1 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. wynika, że w razie gdy ustalenia przebiegu granicy nie można wykonać na podstawie zebranych dowodów geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

Z punktu 9.2 protokołu granicznego nie wynika czy w zgodnym oświadczeniu stron dotyczącym przebiegu granicy uczestniczył D.N. Z treści tego punktu wynika, że obecne strony złożyły zgodne oświadczenia jaki należy przyjąć przebieg spornej granicy. Nie wiadomo natomiast czy takie oświadczenie złożył także D.N., który jak zaznaczono w punkcie 6-ym, w toku czynności pomiarowych odjechał. Nie wiadomo zatem czy D.N. kwestionował czy też nie kwestionował przebieg granicy wskazanej przez drugą stronę.

Brak informacji w tym zakresie w punkcie 9.2 oznacza, że protokół został sporządzony z naruszeniem zasad wykonywania pracy geodezyjnych (§ 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.) i nie jest zgodny ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.). Wymieniona usterka jest uzasadniona.

Ad – 5.)

Zgodnie z treścią § 3 pkt.1 rozporządzenia z 14 kwietnia 1999r. podstawą ustalenia przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości.

Wzór protokołu granicznego, stanowiący załącznik nr 2 do wymienionego rozporządzenia, przewiduje, że w punkcie 9.1 należy podać wykaz i ocenę dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic.

W punkcie 9.1 protokołu z 19 lipca 2012r. podano numer operatu do założenia ewidencji gruntów (609017-82/97) i numer operatu odnowy ewidencji gruntów (609017-68/97). Faktycznie numery te są zamienione, najprawdopodobniej wskutek pomyłki. W rzeczywistości numer operatu do założenie ewidencji gruntów to numer 609017-68/97 zaś numer operatu odnowy ewidencji gruntów to numer 609017-82/97.

Nadto w punkcie 9.1 nie podano dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy znajdujące się w zbiorze dokumentów, wypisy z aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne).

Wymienione braki oznaczają, że protokół został sporządzony z naruszeniem zasad wykonywania pracy geodezyjnych (§ 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.) i nie jest zgodny ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 16 lipca 2001r.). Wymieniona usterka jest uzasadniona.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że przyczyną odmowy przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu był nadto brak oceny dokonanej przez wójta prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami. Chodzi tutaj o ocenę wójta, o której mowa w art.33 ust.2 pkt.1 ustawy z 17 maja 1989r. Pomiędzy stronami istnieje spór w tej kwestii. Należy zaznaczyć, że brak takiej oceny nie podnoszono w piśmie z 4 września 2012r. o odmowie przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu.

Analiza pisma z dnia 4 września 2012r. wskazuje, że przyczyną odmowy włączenie dokumentacji do zasobu było nieusunięcie usterek określonych w protokole z 27 sierpnia 2012r. a następnie wskazano 5 usterek wymienionej dokumentacji. Również w protokole kontroli z 27 sierpnia 2012r. nie podnoszono, że usterką złożonej dokumentacji jest brak oceny, o której mowa w art.33 ust.2 pkt1 ustawy z 17 maja 1989r. dokonanej przez Wójta Gminy S. Kwestia ta pojawiła się w odpowiedzi z dnia 17 października 2012r. na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w skardze oraz w odpowiedzi na skargę.

Odnosząc się do tej kwestii Sąd w obecnym składzie stanął na stanowisku, że błędny jest pogląd organu administracji, iż przesłanką przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu jest złożenie przez geodetę oceny wójta, o której mowa w art.33 ust.2 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989r. Wymóg taki nie wynika bowiem z żadnego przepisu prawa. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dokonuje kontroli złożonej dokumentacji w zakresie określonym w § 9 ust.1 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. i wymienione rozporządzenia nie przewiduje aby przesłanką przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu było złożenie oceny, o której mowa w art.33 ust.2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu wójt faktycznie ocenia prawidłowość wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami lecz z art.33 ust.2 ustawy z 17 maja 1989r. nie wynika aby taka ocena miała zostać sporządzona przed włączeniem dokumentacji technicznej do zasobu i powinna zostać załączona do tej dokumentacji. Skoro nic takiego nie wynika z obowiązujących przepisów to błędny jest pogląd organu administracji, że złożenie takiej oceny wójta jest przesłanką przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu. Okoliczność ta nie ma jednak większego znaczenia w niniejszej sprawie gdyż zaskarżona czynność odmowy włączenia dokumentacji technicznej do zasobu (pismo z 4 września 2012r.) nie wskazuje tej okoliczności jako przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku skarżącego.

Reasumując Sąd uznał, że skarga nie jest zasadna. Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega włączeniu dokumentacja techniczna z którą ściśle wiąże się dokumentacja rozgraniczeniowa. Dokumentacja techniczna opiera się na dokumentacji rozgraniczeniowej i aby sprawdzić poprawność sporządzenia dokumentacji technicznej konieczne jest dokonanie oceny prawidłowości dokumentacji rozgraniczeniowej. Bez sprawdzenia poprawności tej ostatniej dokumentacji (tzn. rozgraniczeniowej) nie jest możliwa ocena prawidłowości sporządzenia dokumentacji technicznej. Dokumentacja złożona przez skarżącego zawierała 5 usterek wymienionych we wcześniejszej części rozważań. Nie spełniała ona wymagań określonych w § 9 ust.1 pkt.1,2,3 i 6 rozporządzenia z 16 lipca 2001r. Wobec tego, że usterki nie zostały usunięte w wymaganym terminie organ administracji trafnie odmówił przyjęcia złożonej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Faktem jest, że w późniejszym czasie skarżący usnął usterki wskazane w piśmie z 4 września 2012r. lecz, jak przyznał na rozprawie, nie zgadza się z nimi. Mając to na uwadze, na podstawie art.151 p.p.s.a., Sąd oddalił skargę B.Z.

bgPowered by SoftProdukt