drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 136/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 136/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 451/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] skarżąca M. S. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zarządzenie to, wysłane na adres skarżącej podany w skardze, odebrała ona osobiście w dniu [...].

Zgodnie z wezwaniem, siedmiodniowy termin wyznaczony do uzupełnienia braków formalnych skargi (w tym przypadku wpisu) zaczął swój bieg począwszy od dnia następnego po doręczeniu pisma tj. [...] i upływał z dniem [...] (poniedziałek). Tymczasem - jak wynika z polecenia przelewu - skarżąca, należną opłatę od skargi uiściła w dniu [...] (wtorek), a zatem po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270; z 2004 r. nr 162, poz. 1692; z 2005 r. nr 94, poz. 788; nr 169, poz. 1417), zwanej dalej u.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Jak stanowi zaś przepis art. 85 powołanej ustawy, czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W stanie faktycznym sprawy, zarządzenie wzywające stronę do uiszczenia należnego wpisu od skargi zostało doręczone stronie w dniu [...] Ostatnim zatem dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do wniesienia opłaty był dzień [...] (poniedziałek).

Jak wynika natomiast z akt sprawy, skarżąca złożyła dyspozycję przelewu dopiero w dniu [...] (wtorek), a zatem dzień po upływie terminu. Uzupełnienie braków formalnych skargi nastąpiło zatem z przekroczeniem ustawowego terminu. W konsekwencji uznać zatem należy, iż była to czynność bezskuteczna w rozumieniu dyspozycji art. 85 u.p.s.a.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 u.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze wskazane okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie powołanego wyżej przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt