drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, I SA/Po 1433/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1433/07 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2009-03-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Elwira Brychcy /sprawozdawca/
Karol Pawlicki
Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
II FZ 265/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27
II FZ 631/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 137 poz 926 art. 67a par. 1 pkt 1, 2 art. 67c par. 1 art. 67b art. 122,187 par. 1, art. 120
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Jaśniewicz Sędziowie WSA Elwira Brychcy (spr.) WSA Karol Pawlicki Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2009 r. sprawy ze skargi RZ na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] R. Z. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o odroczenie zapłaty zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do września oraz listopad i grudzień 2002 r. w łącznej kwocie [...]zł. wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Uzasadniając przedmiotowy wniosek strona wskazała, że jest w trakcie realizacji spłaty zaległości w urzędzie skarbowym oraz ZUS, gdzie ma przyznany układ ratalny i nie jest w stanie pogodzić obu spłat. Jednocześnie podatnik zadeklarował, że do końca IV kwartału 2006r. dokona spłaty przynajmniej połowy zadłużenia. R.Z. podniósł również, że jego firma ograniczyła zdolności płatnicze, niemniej spłaca sukcesywnie swoje zaległości.

Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił stronie odroczenia terminu zapłaty w/w zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Według organu podatkowego w niniejszym przypadku nie zachodziły przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku i udzielenie ulgi w spłacie w postaci odroczenia zapłaty zaległości podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił, że R. Z. od [...] prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: import-eksport, handel hurtowy i detaliczny, doradztwo handlowe. Ze sporządzonego w dniu [...] oświadczenia o stanie materialnym podatnika wynika, że zatrudnia on [....] pracowników na umowę o pracę i jednego pracownika na umowę zlecenie.

W roku 2004 strona uzyskała przychód w wysokości [...]zł i dochód w wysokości [...] zł, w 2005 roku przychód wyniósł [...]zł, zaś dochód [...]zł. W okresie styczeń - wrzesień 2006r. R. Z. uzyskał przychód w wysokości [...]zł, dochód wyniósł [...]zł.

Koszty związane z wynajmem mieszkania oraz utrzymaniem gospodarstwa domowego wynoszą ok. [...] zł.

R.Z. posiada obciążony kredytem na rzecz Banku [...] dom jednorodzinny, który jest w trakcie rozbudowy (lokalizacja D., ul. J.) oraz 3 samochody w leasingu ([...]).

Organ podatkowy wskazał również, że skarżący wielokrotnie uzyskiwał pomoc w spłacie zaległości wobec Skarbu Państwa: na mocy decyzji z dnia [...] Urząd Skarbowy rozłożył na raty zapłatę zaległego podatku dochodowego za lata 1999-2000 w łącznej kwocie [...]zł wraz z odsetkami [...]zł; na mocy decyzji z dnia [...]Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył zaległości podatkowe (w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym należnym od płatnika) w łącznej kwocie głównej [....] wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł; na mocy decyzji z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. rozłożył na raty zapłatę zaległego podatku od towarów i usług w łącznej kwocie głównej [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego M. wskazał także, iż R. Z., oprócz zaległości będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiada inne zaległości podatkowe: z tytułu podatku od towarów i usług za drugi kwartał 2006r. w kwocie [...] oraz zaległości podatkowe w Urzędzie Skarbowym J.

Mając na uwadze powyższe organ I instancji stwierdził, że ulgi w spłacie nie mogą mieć charakteru powtarzającego się czynnika. Z ich nadzwyczajnego charakteru wynika, że stanowić mogą incydentalną pomoc w stabilizowaniu sytuacji finansowej. Ważnym jest również, aby przejściowe trudności ekonomiczne były spowodowane okolicznościami noszącymi cechy czynników niezależnych od tego podmiotu i nie będących następstwem świadomie przyjętej strategii gospodarczej. W ocenie organu podatkowego podatnik nie wskazał przyczyn powstania zaległości podatkowych. Przedłożył dokumenty potwierdzające dochodzenie wierzytelności w łącznej kwocie głównej [...] na drodze postępowania sądowego, jednakże wierzytelności te dotyczą okresów sprzed powstania zaległości podatkowych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Powyższe wskazuje na brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem zapłaty od kontrahentów a nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego M. brak zapłaty oznacza przekazanie środków finansowych na inne cele i brak dyscypliny płatniczej po stronie podatnika, a tym samym nie może stanowić podstawy do zastosowania ulgi w spłacie.

Konkludując organ podatkowy stwierdził, że interes publiczny, nakazujący mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, nie przemawia za pozytywnym rozpatrzeniem złożonego wniosku w świetle art. 67a § 1 pkt 2 O.p.

Od decyzji organu I instancji strona wniosła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w P.

Podnosząc naruszenie art. 122, 125 § 1, 187 §1 R.Z. stwierdził, iż organy podatkowy nie zbadały dokładnie stanu faktycznego w niniejszej sprawie. W ocenie strony "Naczelnik pominął fakt, iż nierzetelni klienci nigdy nie dopłacili podatku VAT i dlatego narósł dług, którego nie można było przewidzieć". Podatnik do odwołania załączył kserokopie nakazów zapłaty jakie uzyskał w postępowaniu nakazowym przeciwko swoim kontrahentom. Strona wskazała również, iż "wraz z małżonką zgadza się na zabezpieczenie hipoteką pełnej kwoty zadłużenia do momentu całkowitej spłaty".

Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w P. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 67 a § 1 pkt 2 O.p. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Zdaniem organu odwoławczego udzielanie pomocy publicznej podmiotowi nie rokującemu odzyskania płynności finansowej stanowiłoby naruszenie interesu publicznego. Zabezpieczanie wyłącznie interesu strony kosztem interesu publicznego stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady wynikającej z art. 84 Konstytucji RP i uprzywilejowanie w stosunku do przedsiębiorców rzetelnie spełniających obowiązki podatkowe.

Organ II instancji podkreślił, że R. Z. oprócz zaległości będących przedmiotem niniejszej sprawy posiada również znaczne zaległości w podatku od towarów i usług za inne okresy tj. w Urzędzie skarbowym J. za okres II, III, IV kwartał 2005 r. w kwocie łącznej [...] zł plus odsetki za zwłokę; z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należnych od płatnika za okres od sierpnia 2004 r. do listopada 2005 r. w kwocie [...] zł. plus odsetki za zwłokę, a Naczelnik Urzędu Skarbowego W. prowadzi wobec skarżącego postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę [...] zł.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w P. niewywiązywanie się z płatności przez kontrahentów, w obecnej gospodarce rynkowej, jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że nie można go zaliczyć do okoliczności nadzwyczajnych, wypełniających treść klauzul generalnych ważnego interesu strony czy interesu publicznego. Poza tym zobowiązania podatkowe powstałe w okresie, w którym strona nie uzyskała zapłaty za wystawione faktury, zostały umorzone w zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, co przyniosło skarżącemu wymierną korzyść. Umorzone bowiem zostały zaległości podatkowe strony w kwocie [...]zł, kwota niniejsza znacznie przewyższyła wartość wierzytelności należnych od kontrahentów.

Odnosząc się do wniosku strony o dokonanie zabezpieczenia posiadanych przez podatnika zaległości podatkowych poprzez ustanowienie hipoteki na wskazanej nieruchomości Dyrektor Izby Skarbowej w P. wskazał, iż "wniosek wierzyciela w przedmiocie wpisu hipoteki przymusowej na wskazanej nieruchomości, która stanowi współwłasność małżeńską, obarczoną hipoteką na rzecz banku, został postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia [...] oddalony."

Na decyzję organu odwoławczego strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wnosząc o uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji skarżący konsekwentnie podnosi, iż organ podatkowy nie zbadał dokładnie stanu faktycznego w niniejszej sprawie. Poza tym strona wskazuje na te same argumenty, które uprzednio zostały zawarte w odwołaniu od decyzji organu II instancji.

Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

|Sąd administracyjny bada zgodność zaskarżonej decyzji organu odwoławczego z punktu widzenia jej legalności, tj. zgodności tej decyzji z|

|przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Z brzmienia art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed |

|sądami administracyjnymi, dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że zaskarżona decyzja winna ulec uchyleniu wtedy, |

|gdy Sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia |

|postępowania lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. |

|Oceniając zaskarżoną decyzję z punktu widzenia jej zgodności z prawem stwierdzić należy, iż zaskarżona decyzja nie narusza prawa. |

|Spór w przedmiotowej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy zgodna z prawem jest decyzja organu podatkowego odmawiająca skarżącemu |

|odroczenia zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów usług za miesiące od lipca do września oraz listopad i grudzień 2002r. w |

|kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie [...]zł, czy też organ podatkowy obowiązany był na podstawie obowiązujących przepisów |

|uwzględnić wniosek. |

|Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ|

|podatkowy, na wniosek podatnika, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub |

|odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a. Stosownie do art. 67b § 1 pkt 2 ww. ustawy organ podatkowy na wniosek podatnika |

|prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a, które stanowią pomoc |

|de minimis. Na podstawie art. 67 c § 1 Ordynacji podatkowej przepisy art. 67 a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do |

|należności przypadających od płatników i inkasentów. Bezsporne w sprawie jest, że R. Z. ubiegał się o odroczenie zapłaty zaległości w |

|podatku VAT wraz z odsetkami za zwłokę. |

|Warunkiem zatem odroczenia zapłaty zaległości podatkowej jest wystąpienie jednej z dwóch przesłanek, tj. ważnego interesu podatnika |

|(płatnika) lub interesu publicznego. Nie budzi wątpliwości, że wystarczy jedna z nich do zastosowania instytucji rozłożenia na raty |

|zaległości podatkowej. |

|Należy podkreślić, że przywołany wyżej przepis ma charakter wyjątkowy, zasadą jest bowiem płacenie podatków w terminie przewidzianym |

|prawem. Poprzez jednolity dla wszystkich termin płacenia podatków przejawia się zasada równości podatników i sprawiedliwości |

|podatkowej. Nie płacąc w terminie należnych podatków podatnik (płatnik) otrzymuje ulgę, która stawia go w pozycji uprzywilejowanej |

|wobec innych, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Decyzje wydawane na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej mają charakter |

|uznaniowy, co oznacza, że organy podatkowe rozstrzygające sprawę ulgi podatkowej mogą ją przyznać, ale nie muszą, nawet w sytuacji |

|wystąpienia przesłanek określonych w powołanym przepisie, tj. w przypadkach zaistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu |

|publicznego. |

|Ze względu na konstrukcję tego przepisu użyte w nim zwroty, "ważny interes podatnika" oraz "interes publiczny", nawiązują do hipotezy |

|normy i wskazują sytuację faktyczną, w której można dokonać rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej. Organ podatkowy dysponuje|

|więc pewnym zakresem swobody w odniesieniu zarówno do wykładni tych pojęć, jak i oceny sytuacji faktycznej. Jeżeli stwierdzi |

|wystąpienie przypadków mieszczących się w hipotezie normy, będzie mógł zastosować uznanie administracyjne. Jeżeli jednak nie stwierdzi |

|wystąpienia sytuacji odpowiadających użytym pojęciom, wówczas w ogóle nie będzie wchodziło w grę zastosowanie przez ten organ uznania |

|administracyjnego (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Ordynacja podatkowa - komentarz, |

|Warszawa 2004, s. 252). Oznacza to, że w takim przypadku organ nie będzie dysponował wyborem, tylko decyzja będzie miała charakter |

|związany (por. M. Jaśkowska: Glosa do wyroku NSA z dnia 26 września 2002 r., sygn. akt III SA 659/01, OSP 2003, nr 9, poz. 481). Innymi|

|słowy, w sytuacji kiedy organ podatkowy stwierdzi, że w sprawie nie zachodzą przesłanki, o których mowa w komentowanym przepisie, tj. |

|brak "ważnego interesu podatnika" lub "interesu publicznego", wówczas nie dokonuje dalszej analizy, tj. czy w ramach uznania |

|administracyjnego odroczyć, czy nie zapłatę zaległości podatkowej. Dopiero stwierdzenie przez organ podatkowy jednej z tych przesłanek |

|lub obu łącznie, powoduje konieczność rozważenia, czy zapłata zaległości podatkowej może być odroczona. |

|W celu wydania prawidłowego orzeczenia, organ podatkowy obowiązany jest szczegółowo zbadać stan faktyczny i utrwalić w aktach wyniki |

|tego badania. Organ obowiązany jest podać przyczyny, którymi kieruje się przy odmowie odroczenia zapłaty zaległości podatkowych. |

|Należytemu ustaleniu stanu faktycznego służy postępowanie dowodowe. Dla oceny, czy postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w |

|sposób prawidłowy, Sąd bada czy w jego toku organy podatkowe zachowały rządzące nim i określone w ustawie Ordynacja podatkowa zasady. |

|Przede wszystkim zgodnie z art. 122 ww. ustawy, w toku postępowania organy podatkowe zobowiązane są podjąć wszelkie niezbędne działania|

|dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W związku z tym, są one na mocy art. 187 § 1 ww. ustawy |

|zobowiązane do zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego. |

|Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie organ podatkowy w sposób wyczerpujący zebrał materiał dowodowy i ocenił go w celu |

|ustalenia, czy zachodzi którakolwiek z przesłanek z art. 67a § 1 ww. ustawy. Przesłanka ważnego interesu podatnika nie została |

|zdefiniowana, a jej rozumienie ukształtowało głównie orzecznictwo sądowe i doktryna. Analizując orzeczenia sądowe, gdzie na gruncie |

|konkretnych spraw doprecyzowano pojęcie ważnego interesu podatnika, należy wskazać, że mieści się w nim ochrona wartości powszechnie |

|cenionych, wysoko usytuowanych w ich hierarchii typu: życie, zdrowie ludzkie, ochrona rodziny. Przesłankę taką należy oceniać w oparciu|

|o kryteria zobiektywizowane albowiem z subiektywnego punktu widzenia praktycznie każdy obowiązek zapłaty jest dolegliwy dla |

|zobowiązanego do jego wykonania. Natomiast przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze |

|wartości wspólne dla całego społeczeństwa, takie jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność |

|działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp. (wyrok NSA z 22.04.1999r. SA/Sz 850/98, wyrok NSA z 21.05.2003r III SA |

|2752/01). |

|W przedmiotowej sprawie organy podatkowe wnikliwie zbadały i właściwie oceniły stan faktyczny. |

|Z akt sprawy wynika, że R. Z. od [...] prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: import-eksport, handel hurtowy i detaliczny, |

|doradztwo handlowe. W roku 2004 strona uzyskała przychód w wysokości [...] i dochód w wysokości [...] zł, w 2005 roku przychód wyniósł |

|[...]zł, zaś dochód [...]. W okresie styczeń - wrzesień 2006r. R. Z. uzyskał przychód w wysokości [...], dochód zaś wyniósł [...]. |

|Organ podatkowy ustalił, że R. Z. posiada obciążony kredytem na rzecz Banku [...] dom jednorodzinny, który jest w trakcie rozbudowy |

|(lokalizacja [...]) oraz samochody w leasingu ([...]). |

|Skarżący wielokrotnie uzyskiwał pomoc w spłacie zaległości wobec Skarbu Państwa - na mocy decyzji z dnia [...] Urząd Skarbowy J rozłożył |

|na raty zapłatę zaległego podatku dochodowego za lata 1999-2000 w łącznej kwocie [...] wraz z odsetkami [...]; na mocy decyzji z dnia [...] |

|Naczelnik Urzędu Skarbowego J umorzył zaległości podatkowe (w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym |

|należnym od płatnika) w łącznej kwocie głównej [...] wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...]; na mocy decyzji z dnia [....] Naczelnik |

|Urzędu Skarbowego W. rozłożył na raty zapłatę zaległego podatku od towarów i usług w łącznej kwocie głównej [...]wraz z odsetkami za |

|zwłokę w wysokości [...]. |

|Poza tym, ze zgromadzonego materiału wynika, że przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego G. toczyło się postępowanie w sprawie odroczenia |

|terminu zapłaty zaległości w podatku VAT za II kwartał 2006 r. w kwocie [...] zł. wraz z odsetkami za zwłokę, które zakończyło się |

|wydaniem w dniu [...] decyzji odmownej nr [...] W czasie trwającego postępowania skarżący dokonał dwóch wpłat: w dniu 31.12.2006 r. w |

|kwocie [...] oraz w dniu 25.02.2007 r. w kwocie [...]zł. Jednak według stanu na dzień 5.06.2007 r. podatnik posiadał w Urzędzie Skarbowym |

|G. zaległości w podatku od towarów i usług za III kwartał 2006 r. w kwocie [...] zł, za IV kwartał 2006 r. w kwocie [...] zł., za I kwartał|

|2007 r. [...] zł. plus należne od tych kwot odsetki za zwłokę. Z powyższego wynika, że strona dokonując wskazanych powyżej wpłat |

|umniejszyła wprawdzie jedne zaległości z tytułu podatku od towarów i usług doprowadzając jednocześnie do powstania nowych zaległości |

|podatkowych w podatku od towarów i usług za I kwartał 2007 r. w kwocie [...] zł. Tymczasem realizacja jednych należności |

|publicznoprawnych nie może odbywać się kosztem innych. |

|Sąd podziela pogląd zawarty w zaskarżonym rozstrzygnięciu, że ulgi w spłacie mogą stanowić incydentalną pomoc w stabilizacji sytuacji |

|finansowej a nie być regułą, wkalkulowaną przez skarżącego w prowadzenie działalności gospodarczej. |

|Również niewywiązywanie się z płatności przez kontrahentów strony, w obecnej gospodarce rynkowej, jest zjawiskiem na tyle powszechnym, |

|że nie można tego zaliczyć do okoliczności nadzwyczajnych, wypełniających treść "ważnego interesu strony" czy "interesu publicznego". |

|Zaznaczenia poza tym wymaga, że zobowiązania podatkowe powstałe w okresie, w którym strona nie uzyskała zapłaty za wystawione faktury, |

|zostały umorzone w zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy czy uzyskana w postępowaniu restrukturyzacyjnym pomoc znacznie |

|przewyższyła wartość wierzytelności od kontrahentów. |

|W ocenie Sądu, organ podatkowy korzystając z przewidzianego prawem uznania administracyjnego miał prawo odmówić skarżącemu odroczenia |

|zapłaty zaległości podatkowej. Organ powołując się na uznanie administracyjne podał przyczyny, z powodu których nie uwzględnił wniosku.|

|Należy zaznaczyć, że w niniejszej sprawie postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy - zebrano i oceniono |

|materiał dowodowy w sposób zgodny z unormowaniami procesowymi. Nie naruszono również innych przepisów procedowania, jak i przepisów |

|prawa materialnego. Organ prawidłowo podał przyczyny, którymi kierował się odmawiając stronie odroczenia zapłaty zaległości |

|podatkowych. W tym zakresie powołał się na dokumenty znane z urzędu opisane na stronach 2-3 decyzji organu I instancji (np. dane |

|rejestracyjne, oświadczenia o stanie materialnym, roczne struktury przychodów za lata 2004-2006, wydane decyzje w przedmiocie ulg, |

|informacje przekazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W.). Nie ma podstaw do uwzględnienia zarzutu, że postępowanie podatkowe było |

|prowadzone w sposób nie budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 Ordynacji podatkowej). Zauważyć należy, iż organ ma prawo |

|dokonać analizy udzielonych ulg podatkowych na przestrzeni kilku lat i wskazać, że skarżący systematycznie zwraca się o ich przyznanie,|

|przy czym próbując wywiązywać się z ustalonych systemów ratalnych doprowadza jednoczenie do powstania nowych zaległości. Powtarzające |

|się korzystanie z ulg podatkowych nie może stanowić sposobu na rozwiązywanie problemów finansowych skarżącego mających charakter dość |

|trwały. |

|Nie można wymagać od organu podatkowego, aby godził się na przerzucanie na Skarb Państwa skutków zaistniałego stanu i nie mógł w ramach|

|uznania administracyjnego odmówić odroczenia zapłaty zaległości, skoro nie ma realnych możliwości na odzyskanie płynności finansowej |

|strony. |

|W ocenie Sądu zaskarżona decyzja spełnia wymogi określone przepisami prawa. Organy nie naruszyły art. 120 Ordynacji podatkowej, zgodnie|

|z którym obowiązane są działać na podstawie przepisów prawa. Organy prowadzące w tej sprawie postępowanie nie przekroczyły ram uznania |

|administracyjnego. Zapewniły stronie czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji I instancji wyznaczono stronie termin do |

|wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. |

|Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami |

|administracyjnymi. |

| |

/-/K. Pawlicki /-/M. Jaśniewicz /-/E. BrychcyPowered by SoftProdukt