drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 2027/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2027/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 961/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 229, art. 245
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2008 r. sprawy ze skargi Fundacji J. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie zmiany w rejestrze znaków towarowych nr R-75805 oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2007 r. Urząd Patentowy RP – działając na podstawie art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz.1362 - dalej jako p.w.p.) po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego przez Fundację J. z siedzibą w W. od decyzji z dnia [...] lipca 2006 r. o zmianie w rejestrze znaków towarowych pod nr R-75805 wpisu uprawnionego do znaku towarowego JAZZ JAMBOREE, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] stycznia 1994 r. Urząd Patentowy RP dokonał rejestracji znaku towarowego słownego JAZZ JABMOREE pod nr R-75805 w klasie 41 z pierwszeństwem od [...] sierpnia 1993 r. na rzecz uprawnionego [...] Stowarzyszenia J. z siedzibą w W.

W dniu [...] stycznia 1995 r. uprawniony z rejestracji złożył do Urzędu Patentowego wniosek o dokonanie zmian w części dotyczącej uprawnionego z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75 805) z [...] Stowarzyszenia J. na Fundację J. a następnie na K. s.c. w składzie J. K., P. M. K. i M. K. Podstawą przeniesienia prawa były umowy, pierwsza z dnia [...] września 1993 r., na mocy której przeniesiono prawo ze zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE z [...] Stowarzyszenia J. na Fundację J., druga z dnia [...] stycznia 1995 r., przenosząca prawo z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego z Fundacji J. na K. s.c.

W dniu [...] stycznia 1995 r. Komornik Sądowy Rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym dla W. na wniosek wierzyciela C. z siedzibą w W. poinformował Urząd Patentowy o zajęciu prawa z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75 805). Postanowieniem z dnia [...] lutego 1996 r. Sąd Rejonowy dla [...] W. oddalił skargę [...] Stowarzyszenia J. i odrzucił skargę Fundacji J. na dokonaną przez Komornika w dniu [...] stycznia 1995 r. czynność zajęcia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego. Sąd Rejonowy powołał się na przepis art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 , poz. 17), zgodnie z którym umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych.

W dniu [...] stycznia 1996 r. Urząd Patentowy wydał kolejne postanowienie o zmianie uprawnionego z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE na K. s.c. z siedzibą w W. Ostatecznie postanowieniem z dnia [...] czerwca 2000 r. dokonano rejestracji Fundacji J. jako uprawnionego do przedmiotowego znaku.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy dla [...] W. w sprawie sygn. akt [...] nakazał sprzedaż prawa ochronnego na znak towarowy JAZZ JAMBOREE (R-75 805).

W dniu [...] maja 2006 r. wierzyciel C. S.A. z siedzibą w W. (dalej jako C. S.A.) złożyła do Urzędu Patentowego wniosek o ujawnienie w rejestrze nabycia prawa ochronnego na znak towarowy JAZZ JAMBOREE (R-75 805) na jej rzecz. Do wniosku zostało dołączone prawomocne postanowienie Sądu z dnia [...] czerwca 2003 r. o nakazaniu sprzedaży prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (sygn. akt [...]) oraz prawomocne postanowienie Komornika Sądowego Rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym dla W. z dnia z dnia [...] lutego 2006 r. o przyznaniu na własność wierzycielowi C. S.A niesprzedanego na drugiej licytacji prawa ochronnego na znak towarowy JAZZ JAMBOREE.

Decyzją z dnia [...] lipca 2006 r. Urząd Patentowy działając w oparciu o art. 229 ust. 1 p.w.p. dokonał zmiany w rubryce A rejestru znaków towarowych i wykreślił Fundację J. jako uprawnionego z rejestracji, a w to miejsce wpisał jako uprawnionego C. S.A.

W prawem przewidzianym terminie Fundacja J., zwana dalej skarżącą, złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podnosząc , że decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2006 r. jest błędna, gdyż nie uwzględnia faktu wcześniejszego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75 805) z [...] Stowarzyszenia J. na Fundację J., jak i kolejnych prawidłowych przeniesień prawa z rejestracji tego znaku towarowego.

Skarżąca powołała się na umowę zawartą w dniu [...] września 1993 r. o przeniesieniu prawa na znak towarowy JAZZ JAMBOREE przez [...] Stowarzyszenie J. na rzecz Fundacji wywodząc, iż ta umowa posiada datę pewną, a zatem jest skuteczna i ważna. Podkreśliła, że wszystkie wymienione w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2006 r. orzeczenia Sądu, jak i tytuły egzekucyjne są wydawane przeciwko [...] Stowarzyszeniu J. a nie Fundacji J. Ponadto przeniesienie prawa do znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75 805) nastąpiło skutecznie przed datą zajęcia tego prawa przez Komornika. Zatem bezprawne jest przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75 805), na C. S.A. skoro uprawnionym z rejestracji jest Fundacja J.

Urząd Patentowy utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję z dnia [...] lipca 2006 r. wskazał, że decyzja ta o zmianie wpisu uprawnionego w rejestrze znaków towarowych została wydana na podstawie postanowienia Komornika Sądowego z dnia [...] lutego 2006 r. o przyznaniu na własność wierzycielowi niesprzedanego na drugiej licytacji prawa ochronnego na znak towarowy JAZZ JAMBOREE R-75805. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, nabycie na podstawie przepisów rozdziału normującego zasady sprzedaży w egzekucji ma charakter pierwotny, zaś nowy właściciel nabywa prawo bez żadnych obciążeń. Dlatego też Urząd Patentowy nie badał kto wcześniej i w jakim okresie był właścicielem przedmiotowego prawa. Organ wskazał, iż pomimo faktu, iż Urząd Patentowy zajmuje się wpisywaniem stanu faktycznego do rejestrów - nie jest zaś organem egzekucyjnym - to w przypadku podważania skuteczności czy też zasadności zajęcia prawa oraz postanowienia Komornika o przyznaniu prawa Fundacja J. mogła wystąpić do sądu rzeczowo właściwego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję ( art. 843 § 1 k.p.c.), z powództwem przeciwegzekucyjnym lub też z powództwem w trybie art. 841 § 1 k.p.c., jako osoba trzecia, która może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Natomiast Urząd Patentowy nie jest organem właściwym do rozstrzygania kwestii egzekucyjnych.

Urząd Patentowy wskazał, że zgodnie z art. 229 ust. 2 p.w.p. jedynie "bada czy złożone dokumenty, mające uzasadnić wydanie decyzji nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom". W myśl zacytowanego przepisu, wpis w rejestrze znaków towarowych ma charakter deklaratoryjny, a więc jest jedynie następstwem przyznania przedmiotowego prawa na rzecz C. S.A. Dlatego nie jest zasadne twierdzenie skarżącej o bezprawności przeniesienia przez Urząd Patentowy prawa z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (R-75805) na C. S.A" ponieważ Urząd Patentowy nie jest organem, który przeniósł prawo do znaku towarowego JAZZ JAMBOREE, a jedynie wydał decyzję o odnotowaniu tego w rejestrze znaków towarowych. W konsekwencji Urząd Patentowy jako organ zajmujący się wpisywaniem stanu faktycznego do rejestrów nie jest zarówno organem egzekucyjnym, a tym bardziej organem właściwym do rozstrzygania zasadności czy też skuteczności zajęcia przez komornika prawa do znaku towarowego, czy też przyznania go innemu podmiotowi.

Od powyższej decyzji Urzędu Patentowego RP Fundacja J. z siedzibą w W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca zarzuciła naruszenie;

- art. 15 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie;

- art. 162 ust. 1 w zw z art. 132 ust 2 pkt 1 i pkt 2;

- art. 162 ust. 4 oraz art. 229 ust. 2 p.w.p. poprzez nierozpoznanie stanu faktycznego;

- art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, dowolną ocenę materiału dowodowego, brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego i uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej.

Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, podtrzymując swoje stanowisko zajęte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zdaniem skarżącej fakt przeniesienia spornego prawa jest niewątpliwy i został uznany przez Urząd Patentowy, który wydał on na podstawie umowy z dnia [...] września 1993 r. decyzję o zmianie uprawnionego z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego z [...] Stowarzyszenia J. na skarżącą. Przedmiotem powołanej umowy nie było prawo z rejestracji znaku towarowego "Jazz Jamboree", lecz prawo ze zgłoszenia tego znaku. Ponieważ znak towarowy JAZZ JAMBOREE zgłoszony był do rejestracji przez [...] Stowarzyszenie J. w dniu [...] sierpnia 1991 r. i zarejestrowany został w dniu [...] stycznia 1994 r. zatem konsekwencją powyższego faktu jest brak podstaw do stosowania art. 15 ust 3 u.z.t. do skutków ww. umowy z dnia [...] września 1993 r.. Skarżąca podnosi, iż w dacie uchylonego pierwszego, jak i drugiego zajęcia niewątpliwym uprawnionym do znaku towarowego "Jazz Jamboree" była już skarżąca, zaś prawo do tego znaku nie należało wówczas do [...] Stowarzyszenia J. Czynność doręczenia zawiadomienia o zajęciu nastąpiła tylko wobec [...] Stowarzyszenia J. i doszło do tego [...] kwietnia 1995 r.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. Organ nie zgodził się z zarzutami skargi opartymi na przepisach prawa własności przemysłowej wskazując, że postępowanie cywilne oraz postępowanie administracyjne nie mogły być uzależniane od faktu czy istnieją podobne tudzież identyczne zarejestrowane znaki towarowe, gdyż Kodeks postępowania cywilnego odrzuca możliwość podnoszenia zarzutów o ważności nabycia przeciwko nabywcy pierwotnemu. Organ podniósł, że wobec nabycia pierwotnego spornego znaku w toku egzekucji przez C. S.A. tym samym Fundacja J. utraciła swoje prawa do znaku w toku tego postępowania. Podnoszenie zarzutów - co do ważności nabycia pierwotnego przez C. S.A. - opartych zarówno na przepisach ustawy Prawa własności przemysłowej (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 162 ust. 4 oraz art. 229 ust. 2 p.w.p.) jak i ustawy o znakach towarowych (art. 15 w zw. z art. 315 ust. 3 p.w.p.) jest niedopuszczalne.

Wnioskodawca C. S.A. w piśmie z dnia [...] marca 2008 r. wniósł o oddalenie skargi. Powołując się na przepisy art. 885 k.p.c. w związku z art. 902 k.p.c. i art. 909 k.p.c. podkreślił, iż dokonane przez komornika zajęcie miało ten skutek, iż w stosunku do wierzyciela egzekwującego czyli C. S.A. rozporządzenie prawem do znaku było bezskuteczne.

Pozostali uczestnicy postępowania [...] Stowarzyszenie J. i Minister Skarbu Państwa nie zajęli stanowiska w sprawie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną, z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP nie narusza prawa.

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy RP nie dopuścił się zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, jak również nie uchybił przepisom postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Stosownie do treści art. 229 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu aktualnym na datę wydania zaskarżonej decyzji rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1 (wniosek o wpis), Urząd Patentowy bada, czy złożone dokumenty, mające uzasadnić wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom. Natomiast w myśl przepisu art. 229 ust. 3 p.w.p. wpisy, o których mowa w ust. 1, nie wiążą organu, do którego kompetencji, zgodnie z przepisami prawa, należy rozstrzyganie w sprawie dokumentu będącego podstawą decyzji o wpisie do rejestru bądź w sprawie, której wynik mógłby mieć wpływ na decyzję Urzędu Patentowego o dokonaniu wpisu w rejestrze.

W sprawie niniejszej C. S.A dołączył do wniosku o wpis w rejestrze dokumenty w postaci prawomocnego postanowienia Sądu z dnia [...] czerwca 2003 r. o nakazaniu sprzedaży prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego JAZZ JAMBOREE (sygn. akt [...]) oraz prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego Rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym dla W. z dnia [...] lutego 2006 r. o przyznaniu na własność wierzycielowi C. S.A niesprzedanego na drugiej licytacji prawa ochronnego na znak towarowy JAZZ JAMBOREE.

Cytowany przepis ściśle określa zatem zakres kognicji Urzędu Patentowego w sprawach o wpisy do rejestru a wpis ten, jak słusznie wskazał organ, ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozpoznając wniosek o wpis do rejestru, Urząd Patentowy nie może naruszyć tych granic. W konsekwencji Urząd Patentowy nie może badać prawidłowości sporządzenia dokumentów przedstawionych jako podstawa do dokonania wpisu w rejestrze. Dokumenty te zostały bowiem sporządzone przez inne organy władzy państwowej - sąd powszechny i działającego w ramach tego sądu komornika - a zatem podważanie tych dokumentów urzędowych nie może następować w toku postępowania o wpis do rejestru przewidzianego w art. 229 p.w.p.

W tej sytuacji nie sposób podzielić zarzutów strony skarżącej, iż organ powinien uwzględnić z urzędu fakt, że prawo do znaku towarowego JAZZ JAMBOREE zostało przeniesione na Fundację w drodze kolejnych umów, w tym również umowy z dnia [...] września 1993 r. skoro załączone do wniosku dokumenty urzędowe nie zostały w jakikolwiek sposób podważone. Niewątpliwie rację ma organ stwierdzając, iż nabycie prawa z rejestracji znaku towarowego w toku postępowania egzekucyjnego jest nabyciem pierwotnym i następuje ex lege bez żadnych obciążeń. Wszelkie roszczenia skierowane przeciwko takiemu nabyciu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Natomiast Urząd Patentowy nie jest organem rozpoznającym kwestie podnoszone w skardze, a dotyczące skuteczności umów cywilnych w aspekcie postępowania egzekucyjnego toczącego się pod nadzorem sądu powszechnego.

Z tej przyczyny należy stwierdzić, iż w obu zaskarżonych decyzjach brak jest jakichkolwiek istotnych uchybień formalnych, które Urząd poczyniłby w toku postępowania administracyjnego, a które uniemożliwiłyby Sądowi dokonania prawidłowej oceny zarzutów skargi i wypowiedzenia się co do zasadności podjętego rozstrzygnięcia pod względem materialno-prawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt