drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Podjęto zawieszone postępowanie, I OSK 1395/08 - Postanowienie NSA z 2010-12-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1395/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-12-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-11-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Werpachowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Gl 888/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-06
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 § 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. WSA - Maria Werpachowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej L. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 888/07 w sprawie ze skargi E. S. i L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia - podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2009 r. sygn. akt I OSK 1395/08

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 września 2009 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej L. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 888/07 w sprawie ze skargi E. S. i L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości. Postępowanie zostało zawieszone z powodu śmierci uczestnika postępowania A. B.

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia,

w szczególności w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następców prawnych zmarłego, tj. M. B., T. B. i I. P., zaszła podstawa do podjęcia zawieszonego postępowania.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1

w zw. z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt