drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego, II SA/Bk 679/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-10-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 679/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-10-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grzegorz Dudar /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Skarżony organ
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Treść wyniku
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Dudar (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 24 października 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.L. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lipca 2023 r., nr 054073901/GSOL w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa p o s t a n a w i a: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać skargę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. ,

Uzasadnienie

Z.L., zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lipca 2023 r., w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 1634, ze zm., dalej: p.p.s.a.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Stosownie zaś do art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Wyjaśnić należy, że stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073) wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (ust. 1), jednakże przedmiotowe świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (ust. 2). Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że w przepisach omawianej ustawy brak jest – w odróżnieniu do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o społecznym ubezpieczeniu rolników (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 208 ze zm. – zwanej w skrócie "u.s.u.r.") w zakresie wymienionych w niej spraw (zob. np. art. 36 ust. 2 w zw. z ust. 1 czy art. 41a ust. 1 i ust. 2 u.s.u.r.) - przepisów kompetencyjnych dających możliwość wydawania decyzji w sprawach przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przez inne osoby (np. pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) upoważnione w tym zakresie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Brak jest również przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 13 § 3 p.p.s.a., które przekazywałyby tego rodzaju sprawy do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ze względów celowości.

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który to organ jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Siedziba Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajduje się w Warszawie, a zatem na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 13 § 2 p.p.s.a., sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt