drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, II FZ 470/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 470/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Bogucki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I SA/Ke 536/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 2 i 3, art. 178, art. 194 par. 4, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 24 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia L. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 września 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 536/07 odrzucającego skargę kasacyjną wydanego w sprawie ze skargi L. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 września 2007 r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 września 2008 r. o sygn. I SA/Ke 536/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę kasacyjną L. M. (dalej: skarżący) od wyroku tegoż Sądu z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ze skargi L. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 września 2007 r. o nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Jako podstawę prawną postanowienia podano art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.).

Uzasadniając zaskarżone postanowienie wskazano, że pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. odpis wyroku WSA w Kielcach z dnia 15 maja 2007 r. został doręczony skarżącemu wraz z pouczeniem o przysługującym mu prawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o konieczności sporządzenia tejże skargi przez adwokata, radcę prawnego, albo doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych - pod rygorem jej odrzucenia. W terminie przewidzianym przez art. 177 § 1 P.p.s.a. skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną osobiście, a nie przez podmiot uprawniony do jej sporządzenia wymieniony w art. 175 § 1 i 3 P.p.s.a.

Odpis postanowienia WSA w Kielcach z dnia 2 września 2008 r. został doręczony skarżącemu wraz z pouczeniem, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, zaś w sprawach obowiązków podatkowych może być sporządzone przez doradcę podatkowego.

Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach z dnia 2 września 2008 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył skarżący osobiście, wnosząc o jego uchylenie. Uzasadniając zażalenie podano, że Sąd bezpodstawnie oparł się na domniemaniu, że skarga została sporządzona przez niego osobiście. Tymczasem, jak podał skarżący, skarga została sporządzona przez podmiot uprawniony, a przez skarżącego została jedynie podpisana.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu. Doręczając skarżącemu postanowienie z dnia 2 września 2008 r. odrzucające skargę kasacyjną, WSA w Kielcach pouczył go m.in., że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych - także doradcę podatkowego. Zażalenie od postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną z dnia 2 września 2008 r., pomimo stosownego pouczenia, skarżący sporządził samodzielnie, nie wykazując przy tym, że należy do podmiotów, o których mowa w art. 194 § 4 P.p.s.a.

Stosownie do art. 194 § 4 P.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, bądź też przez podmioty wskazane w art. 175 § 2 i 3 P.p.s.a. Przez pojęcie "sporządzenie skargi kasacyjnej" należy rozumieć zarówno jej napisanie, jak i podpisanie (por. postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. OZ 859/04, niepubl.). Niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z osób wskazanych w w.w. przepisach P.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem, powodującym odrzucenie zażalenia w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. Na powyższej podstawie prawnej zażalenie od zaskarżonego postanowienia winno było zatem zostać odrzucone przez WSA w Kielcach.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 180 w związku z art. 178 i art. 197 § 1 i 2 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt