drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Dostęp do informacji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy, Stwierdzono, że organ dopuścił się bezczynności
Stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie co do zobowiązania organu do wydania aktu
Zasądzono zwrot kosztów sądowych, II SAB/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2020-10-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-06-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak
Jan Szuma
Tomasz Świstak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Stwierdzono, że organ dopuścił się bezczynności
Stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie co do zobowiązania organu do wydania aktu
Zasądzono zwrot kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 1764 art. 1 ust. 1, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 11
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 106 par. 3, art.149 § 1 pkt 3 , art. 149 par. 1a, art. 161 par. 1 pkt 3, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2020 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi P. F. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy dopuścił się bezczynności, II. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej; IV. zasądza od Gminy [...] na rzecz P. F. kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z [...] sierpnia 2019 r. P. F. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy (dalej Burmistrz) powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie mu "Projektu budowlanego dotyczącego rewitalizacji [...], [...]" (k. 11).

W odpowiedzi na wniosek Burmistrz pismem z [...] września 2019 r. poinformował wnioskodawcę, że komplet dokumentacji projektowej na rewitalizację [...] oraz [...] i [...] w [...] jest dostępny na stronie [...] w zakładce zamówienia publiczne (k. 12).

Kolejnym wnioskiem z [...] września 2019 r. skarżący ponownie zwrócił się do organu o udostępnienie informacji publicznej, precyzując że wnosi o udostępnienie mu kompletnego (zawierającego wszystkie rysunki oraz wymagane uzgodnienia, pozwolenia, oświadczenia) projektu budowlanego o tytule "Przebudowa i modernizacja nawierzchni [...] i deptaków [...] i [...] wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego Ratusza, budową kablowych linii zasilających nn, budową oświetlenia iluminacyjnego pomników, fontanny i placu [...], budową sieci gazowej i wodociągowej, rozbiórką i budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej" na działkach o nr ewid. gr. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] położonych w [...] w rejonie ulic: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...], [...]. [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]".

W odpowiedzi na wniosek Burmistrz pismem z [...] września 2019 r. ponownie wskazał, że komplet dokumentacji projektowej, o którą wnosi skarżący, dostępny jest na stronie [...] w zakładce zamówienia publiczne, wobec czego Gmina nie znajduje podstaw do udostepnienia mu wersji papierowej projektu.

Następnie pismem opatrzonym datą [...] marca 2020 r. P. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, wnosząc o:

1) stwierdzenie, że Burmistrz Miasta i Gminy dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa w udostępnieniu informacji publicznej,

2) zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy do dokonania czynności polegającej na udostępnieniu mu informacji publicznej o jaką prosił we wnioskach złożonych w dniu [...] sierpnia 2019 r. i w dniu [...] września 2019 r., czyli w zakresie projektu budowlanego na papierze, dotyczącego rewitalizacji starówki [...], w sposób i formie udostępnienia informacji takiej jak wskazano w dwóch wnioskach, czyli jako dostępu do przeglądania informacji w urzędzie i umożliwienie wykonania fotokopii,

3) zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego.

Uzasadniając skargę podał, że mimo precyzyjnego sformułowania przez niego wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wbrew zapewnieniom organu, na stronie internetowej Gminy [...] znajduje się dokument w formacie pdf "[...] projekt", który jego zdaniem nie jest projektem budowlanym w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz. 1935). Skarżący wskazał, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego; tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych; datę i podpis. Zgodnie z § 5 rozporządzenia, wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Tymczasem karty plików pdf o tytule "[...]" oraz "[...]"- nie posiadają numeracji stron, karty plików pdf zawierające opisy instalacji o tytułach: "[...]", "[...]", "[...]" i "opis wodaPW" posiadają numeracje stron rozpoczynające się każdy plik pdf od numeru 1, co jest niedopuszczalne w opracowaniu określanym jako projekt budowlany. Dalej wskazał, że dwadzieścia cztery rysunki techniczne znajdujące się w podfolderach o tytułach: "gaz pdf', " kd pdf', "KS pdf i "woda pdf', które znajdują się w podfolderze o tytule: "02_RYSUNKI PDF", znajdującym się w podfolderze o tytule: "03_1S", znajdującym się w podfolderze o tytule "projekt PB", znajdującym się w folderze o tytule "[...] pdf czyli w [...] - posiadają metryki rysunków, w których nie ma złożonego żadnego podpisu przez wymienione w tych metrykach osoby projektujące i sprawdzające.

Podsumowując swoje rozważania skarżący wskazał, iż dokumentacja projektowa umieszczona na stronie BIP Gminy [...] odbiega od wymagań stawianych projektowi budowlanemu, o który wnosił we wnioskach z dnia [...] sierpnia i [...] września 2019 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, oświadczając że na oba wnioski skarżącego udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. Organ wskazał, że komplet dokumentów, o które wnosił skarżący zamieszczony jest na stronie [...] oraz na stronie [...], w zakładce zamówienia publiczne. Zdaniem organu dopiero treść skargi pokazała jaka była intencja skarżącego w pozyskaniu treści projektu. Wobec tak sformułowanego żądania organ uznał za zasadne udostępnienie skarżącemu również wersji papierowej projektu (por. pismo z [...] maja 2020 r. k. 15 akt). Burmistrz wskazał, że wersja papierowa projektu różni się od elektronicznej z przyczyn technicznych, gdyż np. w wersji elektronicznej nie da się zachować numeracji stron, ponieważ projekt musi być podzielony na mniejsze pliki. Również rysunki w wersji PDF zapisywane są z formatu dwg, co powoduje że nie mogą zawierać podpisów projektantów.

Pismem z [...] lipca 2020 r. skarżący poinformował Sąd, iż po wniesieniu skargi udostępniono mu w Urzędzie Miejskim Gminy [...] żądaną informację publiczną w związku z czym modyfikuje wnioski skargi poprzez rezygnacje z pkt 2. Nadto wniósł o przeprowadzenie dowodów z projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty [...] z dnia [...] września 2017 r., Nr [...] oraz opinii biegłego z dziedziny informatyki i programów komputerowych CAD.

Wniosek o przeprowadzenie dowodu z w/w projektu budowlanego skarżący ponowił w pismach procesowych z [...] października 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga okazała się zasadna.

Na mocy art. 119 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2325 ze zm., dalej "P.p.s.a.") sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 P.p.s.a.

We wnioskach z [...] sierpnia 2019 r. oraz [...] września 2019 r. P. F. wnosił o udostępnienie mu na wniosek informacji publicznej w postaci projektu budowlanego wskazanego przez niego przedsięwzięcia, którego inwestorem była Gmina [...], a przedmiotem rewitalizacja nieruchomości gminnych.

Informacje dotyczące tego przedsięwzięcia realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków publicznych, niewątpliwie stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej "u.d.i.p.").

Dalej wskazać należy, iż nośnikiem informacji publicznej dotyczącej tego rodzaju inwestycji jest między innymi dokument w postaci projektu budowlanego, co oznacza, iż ewentualne jego udostępnienie może się odbywać w trybie przewidzianym przepisami u.d.i.p.

Przypomnieć w tym miejscu trzeba, iż zgodnie z art. 7 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8; 2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11; 3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; 4) udostępniania w centralnym repozytorium.

Nadto art. 10 ust. 1 u.d.i.p. stanowi, iż informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Z przywołanej wyżej regulacji wynika, że podmiot do którego skierowano podanie o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, o ile żądana informacja faktycznie ma taki charakter i jest w posiadaniu adresata wniosku, może się skutecznie uchylić od rozpoznania i załatwienia tegoż wniosku tylko w sytuacji gdy wykaże, iż wnioskowana informacja publiczna została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

A contrario o ile żądana informacja nie została udostępniona Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium podmiot ją posiadający obowiązany jest rozpoznać wniosek w sposób przewidziany przepisami u.d.i.p., to jest udostępniając informację w drodze czynności materialno-technicznej, względnie w formie decyzji odmawiając jej udostępnienia bądź w sytuacja w ustawie przewidzianych umarzając postępowanie w sprawie.

W realiach kontrolowanej sprawy powyższe oznacza, iż Burmistrz Miasta i Gminy mógłby nie rozpoznawać wniosków P. F. o udostępnienie informacji publicznej w postaci projektu budowlanego tylko w sytuacji gdyby taki projekt był udostępniony Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, iż wnioskodawca domagał się udostępnienia projektu w jak to określił "wersji papierowej", skoro ustawodawca wprost nie tylko dopuścił, ale uznał za wystarczające i zwalniające z obowiązku rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, gdzie siłą rzeczy informacje i będące ich nośnikami dokumenty umieszczane są w formie dokumentów zdigitalizowanych. Tego rodzaju żądanie wnioskodawcy w przypadku udostępnienia żądanej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium nie byłoby zatem wiążące dla podmiotu rozpoznającego wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Analiza Biuletynu Informacji Publicznej Gminy [...] wskazuje jednakże, iż nie został w nim udostępniony projekt budowlany, a jedynie dokument, który można by określić jako informację o treści projektu budowlanego, względnie projekt projektu budowlanego.

Dokument udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej nie był bowiem opatrzony jakimikolwiek podpisami projektantów, w tym opracowujących poszczególne części projektu budowlanego oraz podpisami osób sprawdzających projekt, mimo że tożsamość tych osób została w nim wskazana.

Dokument zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy [...] nie tylko nie spełniał zatem wymogów wynikających z § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, lecz przede wszystkim i co istotniejsze dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie odpowiadał w tym zakresie treści istniejącego i pozostającego w dyspozycji organu gminy projektu budowlanego, opatrzonego właściwymi podpisami, a udostępnionego ostatecznie skarżącemu do wglądu już po wniesieniu skargi.

Bez znaczenia dla niniejszej sprawy dotyczącej jedynie skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej pozostają przy tym powody, dla których dokument zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy [...] w zakresie opatrzenia odpowiednimi podpisami projektantów i osób sprawdzających nie odpowiadał faktycznie znajdującemu się w posiadaniu Gminy projektowi budowlanemu, w tym w szczególności czy było to następstwem przyjętej metody cyfryzacji dokumentu papierowego, czy też umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentu w wersji elektronicznej sprzed jego wydrukowania i podpisania, a więc jedynie projektu dokumentu jakim jest projekt budowlany.

Istotnym dla sprawy pozostaje jedynie, iż dokument umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej nie odpowiadał temu czego udostępnienia w trybie u.i.d.p. żądał w swoich wnioskach P. F., co oznacza, iż odsyłając wnioskodawcę do dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej organ pozostawał w bezczynności co do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie objętym żądaniem.

Stąd też orzekający w niniejszej sprawie Sąd nie uwzględnił wniosków dowodowych złożonych przez skarżącego w piśmie z [...] lipca 2020 r., albowiem przeprowadzenie dowodu z dokumentu wnioskowanego przez stronę skarżącą nie jest niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości, w sytuacji, gdy żadna z występujących w sprawie stron nie kwestionuje, iż kompletny projekt budowlany został udostępniony P. F. dopiero po wniesieniu skargi.

Co do wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego zauważyć nadto należy, iż niezależnie od nieprzydatności tego rodzaju dowodu dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozpoznawanej sprawy, w postępowaniu przed sądem administracyjnym przeprowadzenie tego rodzaju dowodu jest niedopuszczalne, albowiem zgodnie z art. 106 § 3 P.p.s.a. sąd administracyjny może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić jedynie dowody uzupełniające z dokumentów, co oznacza, iż nie jest uprawniony do przeprowadzania dowodu z opinii biegłych.

Odnosząc się do pisma Burmistrza Miasta i Gminy z [...] września 2019 r. przypomnieć nadto trzeba, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 u.d.i.p. jedynym sposobem udostępniania informacji publicznej, który zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia jej na wniosek jest udostępnienie jej w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

Powyższe oznacza, iż z obowiązku udostępniania informacji na wniosek, nie zwalnia podmiotu nią dysponującego umieszczenie informacji, wprawdzie w ogólnodostępnej sieci Internet, jednakże na stronach innych niż wchodzące w skład Biuletynu Informacji Publicznej lub centralnego repozytorium, w tym także na stronie prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Powyższe oznacza, iż udostępnienie informacji publicznej w sieci Internet, lecz poza Biuletynem Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, w tym jak w kontrolowanej sprawie na stronie [...] może być traktowane wyłącznie jako udostępnienie przez wyłożenie lub wywieszenie o jakim mowa w art. 11 u.d.i.p., które jednakże nie zwalnia z obowiązku udostępniania tej informacji na wniosek w trybie określonym w art. 10 ust. 1 tej samej ustawy.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż organ w okresie pomiędzy złożeniem przez P. F. w dniu [...] sierpnia 2019 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postaci konkretnego projektu budowlanego (ponowionego następnie w dniu [...] września 2019 r. ze wskazaniem, iż wnioskodawca domaga się udostępnienia kompletnego projektu budowlanego), a udostępnieniem mu tegoż projektu w maju 2020 r., kiedy to poinformowano wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z nim w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy [...], pozostawał w bezczynności co do rozpoznania wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej, co uzasadniało orzeczenie przez Sąd jak w pkt I. sentencji wyroku na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Jednocześnie brak było podstaw dla stwierdzenia, iż bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, albowiem z całokształtu okoliczność sprawy wynika, iż nie była ona spowodowana lekceważeniem przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków podmiotu dysponującego informacją publiczną, lecz błędnym rozumieniem ich treści, skutkującym wadliwym przekonaniem, iż dokumenty udostępnione Biuletynie Informacji Publicznej Gminy [...] stanowią kompletną informację publiczną o udostępnienie, której zwrócił się wnioskodawca. Podkreślić przy tym trzeba, iż po złożeniu skargi i zrozumieniu przez organ istoty żądania strony skarżącej odpowiednia informacja została bez zbędnej zwłoki udostępniona w formie oczekiwanej przez wnioskodawcę, a faktyczny czas trwania tego procesu w zasadniczej części spowodowany był ograniczeniami związanymi z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii COVID-19. W sprawie tej nie zachodzi zatem przypadek oczywistego lekceważenia wniosku skarżącego i braku woli załatwienia sprawy, które można byłoby rozpatrywać w kategoriach rażącego naruszenia prawa, oznaczającego wadliwość kwalifikowaną, o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Wobec powyższego, na podstawie art. 149 § 1a P.p.s.a. Sąd orzekł jak w punkcie II. sentencji wyroku.

W sytuacji procesowej zaistniałej w niniejszej sprawie postępowanie w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy do załatwienia wniosku P. F. o udostępnienie informacji publicznej, podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe w oparciu o przepis art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., o czym orzeczono w pkt III. wyroku.

Orzekając o kosztach postępowania sądowego Sąd uznał, że poniesionym w sprawie kosztem niezbędnym, w rozumieniu art. 200 P.p.s.a. jest kwota [...]zł obejmująca wpis od skargi, o zasądzeniu której orzeczono w punkcie IV. wyroku.Powered by SoftProdukt