drukuj    zapisz    Powrót do listy

6204 Środki farmaceutyczne i  materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny, Inne, Inspektor Farmaceutyczny, Oddalono skargę, VI SA/Wa 838/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 838/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-09-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Urszula Wilk
Symbol z opisem
6204 Środki farmaceutyczne i  materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Farmaceutyczny
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 65 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2010 r. sprawy ze skarg Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej na postanowienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego: z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...], z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie przekazania do rozpoznania zgodnie z właściwością oddala skargi

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r., znak [...] Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał do [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w G. gazetkę reklamową aptek [...] położonych w G. przy ulicy [...], w G. przy ulicy [...] i przy ulicy [...], w S. przy ulicy [...] i przy ul. [...], w S. przy ulicy [...], do rozpoznania zgodnie z właściwością.

Postanowieniem z tego samego dnia, tj. z dnia [...] grudnia 2009 r., znak [...] Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał do [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w [...] gazetkę reklamową aptek [...] położonych w K. przy ulicy [...], w L. przy ulicy [...], w O. przy ulicy [...], w P. przy ulicy [...], przy ulicy [...], przy ulicy [...] i przy ulicy [...] do rozpoznania zgodnie z właściwością.

Od wyżej wymienionych postanowień Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej złożył do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

We wniosku nie podzielił stanowiska organu co do charakteru przekazanej gazetki reklamowej, uznając, iż stanowi ona reklamę produktu leczniczego i zarzucił postanowieniom, o przekazaniu naruszenia zastosowania art. 65 § 1 k.p.a. w związku z art. 94a ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podzielił słuszności zarzutów skarżącego i postanowieniami z dnia [...] lutego 2010 r., znak [...] i [...] lutego 2010 r., znak [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia.

W uzasadnieniu swoich rozstrzygnięć podkreślił, że istotnym elementem reklamy jest zamiar wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów. Z reklamą działalności apteki lub punktu aptecznego mamy do czynienia wtedy, kiedy na folderach reklamowych obok ich nazwy przeważają treści zachęcające do dokonywania zakupów właśnie w tym, a nie innym miejscu poprzez użycie haseł reklamowych m.in. takich, jak: "Leki za 1 grosz", "U nas drogi jest tylko pacjent", "Zawsze tanie leki", "Nie przepłacaj!", "Kupuj najtaniej!" itp.

W niniejszych sprawach przedmiotem postępowania jest ulotka reklamowa, której szata graficzna i wykorzystane hasła reklamowe, takie jak: "[...]", "[...]" jednoznacznie wskazują na reklamę działalności apteki [...] a nie na reklamę produktów leczniczych, gdyż zachęcają do kupna produktów leczniczych właśnie w te,j a nie innej aptece.

Z tego też względu Główny Inspektor Farmaceutyczny przesłał ulotki reklamowe do właściwych Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych jako organów właściwych w świetle art. 94a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

W ocenie organu nie naruszył on art. 6, 7, 19 i 20 k.p.a., gdyż dochował wszelkiej staranności przy ocenie materiału dowodowego w sprawie.

Ponadto, organ powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1707/07 oraz z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt VII Sa/Wa 320/07 w oparciu o które wyroki, wydał zaskarżone postanowienia.

Na postanowienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego z [...] i [...] lutego 2010 r. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej złożył skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając im naruszenie:

1) prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w sprawie przepisów art. 62 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,

2) prawa procesowego poprzez błędne zastosowanie w sprawie art. 6 w zw. z art. 7, 19 i 20 k.p.a. a także niewłaściwe zastosowanie art. 65 § 1 k.p.a. w zw. z art. 62 i art. 94a ust. 2 Prawa farmaceutycznego.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonych postanowień i przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej podniósł, iż według jego oceny foldery rozprowadzane przez sieć aptek E. Sp. z o.o. stanowią wizualną reklamę produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Bezdyskusyjny jest fakt, że zachęcają do stosowania przedstawionych produktów leczniczych oraz zwiększenia liczby ich sprzedaży i konsumpcji. Hasła reklamowe na ulotkach umieszczone obok prezentacji produktów leczniczych mają na celu zachęcenie do zakupu i konsumpcji konkretnych produktów leczniczych przedstawionych wraz ze zdjęciami i opisem.

Zatem oczywiste jest, że wskazane foldery nie są tylko informacją na temat usług świadczonych przez apteki, ale przede wszystkim mają charakter zachęty do stosowania konkretnych produktów leczniczych i zwiększenia ich sprzedaży, co zgodnie z art. 52 ust. 1 Prawo farmaceutyczne identyfikowanie jest wprost jako reklama tychże produktów leczniczych i w tym zakresie podlega kontroli pełnionej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Z tego względu zdaniem skarżącego rozstrzygnięcia organu nie są zgodne z prawem.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Farmaceutyczny wniósł o jej oddalenie z przyczyn szczegółowo wskazanych w uzasadnieniach zaskarżonych postanowień.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, sąd administracyjny bada akty lub czynności z zakresu administracji publicznej pod kątem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, stosownie do stanu prawnego z daty podjęcia aktu lub czynności, a nie według przesłanek celowości czy słuszności.

Ponadto, w świetle art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Mając na uwadze powyższe kryteria Sąd uznał, że skarga Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej nie jest zasadna, albowiem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie dopuścił się naruszenia wskazanych w skardze przepisów postępowania oraz przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

Spór w niniejszej sprawie dotyczył charakteru folderów, rozprowadzanych przez sieć aptek [...] tj. czy gazetki te należy traktować jako reklamę apteki czy również jako reklamę produktów leczniczych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przekazane mu przez skarżącego gazetki reklamowe są reklamą apteki, dlatego też przekazał je do rozpoznania zgodnie z właściwością do właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stanowisko to nie narusza art. 65 § 1 k.p.a. w zw. z art. 94a ust. 2 Prawa farmaceutycznego i jest zgodne z utrwaloną linią orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych (patrz wyrok WSA z 14 maja 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2215/07, LEX nr 493718, wyrok WSA z 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1739/07, LEX 491301, wyrok WSA z 6 marca 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2216/07, LEX nr 477210, wyrok WSA z 6 marca 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2006/07, LEX nr 477202, wyrok WSA z 19 lutego 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1914/07, LEX nr 477200, wyrok WSA z 1 lutego 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1960/07, LEX nr 451165, wyrok WSA z 17 grudnia 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1707/07, LEX nr 496346, wyrok WSA z 22 listopada 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1661/07, LEX nr 496345).

We wszystkich tych orzeczeniach podkreślono, że art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego nie zawiera definicji reklamy działalności aptek czy punktów aptecznych, jak to uczyniono odnośnie reklamy produktu leczniczego w art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Za reklamę apteki należy uznać wszelkie działania polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w danej aptece lub punkcie aptecznym mającą na celu zwiększenie ich sprzedaży. Taki właśnie charakter posiadają foldery sieci aptek "[...], które zachęcają klientów do nabywania leków po obniżonych cenach w tych właśnie aptekach, których adresy zostały wyszczególnione w ulotce. W istocie gazetki reklamują przede wszystkim apteki poprzez podanie korzyści, jakie płyną z zaopatrywania się w tych właśnie aptekach. Natomiast zgodnie z art. 94a pkt 2 to wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych. Z tych względów postanowienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie naruszają prawa.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku.Powered by SoftProdukt