drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Wojewoda, Oddalono zażalenie, II OZ 572/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 572/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-06-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-15
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Gliniecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II SA/Łd 902/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-08
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 234 par. 1 i 2, art. 184 w zw. z art. 197 par. 2 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Gliniecki po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. Ł. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 902/07 w zakresie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 902/07 oddalającego skargę K. i J. Ł. na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] , nr [...] (zn. [...]) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę K. i J. Ł. na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę. W dniu 19 lutego 2008 r. do Sądu wpłynął, nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 8 lutego 2008 r., wniosek J. Ł. o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 lutego 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł. za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszonego żądania. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono J. Ł. w dniu 29 marca 2008 r.

Pismem z dnia 14 marca 2008 r. skarżący wniósł zażalenie, domagając się uchylenia opłaty, ponieważ jak stwierdził: "za poniesione koszty rozprawy mam prawo być poinformowany przez Sąd o przyczynach oddalenia mojej skargi".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw. Zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną. Opłatę za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty w momencie składania wniosku, przewodniczący zarządza ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek (art. 234 § 2 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został przesłany w dniu 8 lutego 2008 r. pocztą i nie było możliwości pobrania należnej opłaty kancelaryjnej przy jego zgłoszeniu, wobec czego Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał J. Ł. do dobrowolnego uiszczenia opłaty, przed zarządzeniem jej ściągnięcia. Zarządzenie to nie narusza prawa. Wbrew twierdzeniom skarżącego, uiszczony wpis sądowy od skargi nie zawiera w sobie opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę. Opłata ta jest odrębną od wpisu opłatą sądową, pobieraną wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez stronę w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt