drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Budownictwa, Oddalono zażalenie, I OZ 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 30/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-01-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-13
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łuczaj /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 894/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
I OZ 619/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28
I SA/Wa 461/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
I OZ 621/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 § 1, art. 220, art. 184 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 29 maja 2008 r.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, iż Z. W. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie od udziału w sprawie sędziego NSA A. Ł. - M., sędziego WSA J. R. oraz asesora WSA - M. G.

Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2008 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu od powyższego zażalenia w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OZ 621/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na powyższe zarządzenie.

Zarządzeniem z dnia 22 września 2008 r. Sąd I instancji wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 lipca 2008 r. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 października 2008 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 21 października 2008 r.

Z uwagi na nieuiszczenie przez Z. W. wymaganego wpisu Sąd I instancji - stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - odrzucił zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. W., wnosząc o jego cofnięcie, uchylenie, anulowanie - na mocy art. 7, 77, 107, 156 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nadto Z. W. zaznaczył, że nie ma pieniędzy na uiszczenie wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Należy wskazać, iż postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OZ 621/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2008 r. o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r. w przedmiocie oddalenia wniosku skarżącego o wyłączenie od udziału w sprawie sędziów oraz asesora WSA. A zatem, wysokość oraz obowiązek uiszczenia wpisu został przesądzony w powyższym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zarządzeniem z dnia 22 września 2008 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 lipca 2008 r. Z. W. nie uiścił należnego wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 29 maja 2008 r. w przepisanym terminie, mimo pouczenia o skutkach prawnych braku uiszczenia wpisu od zażalenia.

W tym stanie rzeczy brak uiszczenia przez skarżącego wpisu od zażalenia, skutkował po stronie Sądu I instancji obowiązkiem odrzucenia zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Stosownie bowiem do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na podniesiony przez Z. W. argument dotyczący braku środków finansowych stwierdzić należy, iż ta okoliczność nie może wpłynąć na ocenę zaskarżonego postanowienia. Zgodnie bowiem z art. 243 § 1 p.p.s.a. stronie na jej wniosek, złożony przed wszczęciem lub w toku postępowania, może być przyznane prawo pomocy. A zatem, strona w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia wpisu sądowego powinna - aby uchronić się przed skutkami prawnymi nieuiszczenia należnej opłaty - uiścić wpis bądź złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Należy także wskazać na zakres postępowania zażaleniowego. W niniejszym postępowaniu zażaleniowym Naczelny Sąd Administracyjny kontroluje prawidłowość wydania postanowienia z dnia 7 listopada 2008 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia z powodu nieuiszczenia należnego wpisu. Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny nie może wypowiadać się co do kwestii nie związanych z obowiązkiem uiszczenia wpisu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt