drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Uchylono zaskarżoną decyzję, VI SA/Wa 34/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 34/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-02-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Królikowska-Przewłoka /przewodniczący/
Olga Żurawska-Matusiak
Pamela Kuraś-Dębecka /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 49 poz 508 art. 256 par 1; art. 102-104;
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 8; art. art. 7; art. 77; art. 80; art. 107 par 3;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2010 r. sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: "Teczka na dokumenty" nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz rzecznika patentowego Z. K. kwotę 749 (siedemset czterdzieści dziewięć) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, w tym kwotę 132 (sto trzydzieści dwa) złote tytułem 22 % podatku VAT oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadnienie

Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego decyzją z dnia [...] października 2008 r. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] października 2008 r. wniosków "B." Sp. z o.o. oraz "E." Sp. z o.o., przeciwko Z. P. (skarżący) o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: "Teczka na dokumenty" nr X na podstawie art. 102, 103,104 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 - dalej jako p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.- dalej jako p.w.p.)

1.unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: "Teczka na dokumenty" nr X;

2. przyznał solidarnie "E." Sp. z o.o. i "B." Sp. z o.o. od Z. P., P. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Decyzja ta została wydana w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] października 2003 r. zarejestrował na rzecz Z. P. wzór przemysłowy pt.: ''Teczka na dokumenty" nr X z pierwszeństwem od [...] września 2002 r.

W świetle zastrzeżenia ochronnego:

- nr 1 "Teczka na dokumenty w kształcie prostokąta zawierająca część wierzchnią i spodnią z trzema listwami, znamienna tym, że zewnętrzne płaszczyzny teczki pokryte są folią galanteryjną polipropylenową, której krawędzie przechodzą na płaszczyzny wewnętrzne teczki, gdzie tworzą paski o określonej szerokości, jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4.

- nr 2 "Teczka według zastrz. 1 znamienna tym, że zamknięcie części wierzchniej z częścią spodnią realizowane jest za pomocą rzepów usytuowanych na wewnętrznej stronie części wierzchniej i na zewnętrznej płaszczyźnie listwy wzdłuż części spodniej, jak pokazano na fig. 1, fig. 3.

Dnia [...] marca 2008 r. "B." Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz dnia [...] marca 2008 r. "E." Sp. z o.o., z siedzibą w K. wystąpiły do Urzędu Patentowego RP z wnioskami o unieważnienie ww. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: ''Teczka na dokumenty" nr X.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawcy podali przepisy art. 102, 103 i 104 p.w.p. podnosząc brak nowości i oryginalności spornego wzoru.

Swój interes prawny wnioskodawcy wywodzili z faktu, że produkują i wprowadzają do obrotu gospodarczego teczki na dokumenty, w tym także teczki na dokumenty o cechach objętych spornym prawem z rejestracji, a więc sporne prawo prowadzi do ograniczenia zagwarantowanej swobody działalności gospodarczej wnioskodawcy, przy czym strony są konkurentami na rynku.

Ponadto przed Sądem Rejonowym w K. toczy się postępowanie przeciwko pracownikom "E." Sp. z o. z oskarżenia Z. P. o naruszanie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego poprzez wprowadzanie do obrotu teczek tożsamych z przedmiotowym wzorem przemysłowym. Uprawniony wystąpił także o zadośćuczynienie z tytułu naruszania spornego prawa z rejestracji do Prokuratury Rejonowej S. i do Prokuratora Rejonowego G.

Natomiast w odniesieniu do "B." Sp. z o.o., W., na skutek wniosku złożonego przez Z. P. Prokurator Prokuratury Rejonowej S. wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu, w wyniku którego funkcjonariusze Policji dokonali w dniu [...] lutego 2008 r. zatrzymania wyrobów "B." Sp. z o.o.

W uzasadnieniu wniosku i na rozprawie wnioskodawcy podnieśli, że przedmiotowy wzór w dacie jego zgłoszenia do rejestracji, według której oznacza się jego pierwszeństwo ([...] września 2002 r.) nie był nowy ani oryginalny, gdyż teczki na dokumenty o cechach objętych spornym prawem z rejestracji były powszechnie znane i stosowane w obrocie gospodarczym przed tą datą, a w szczególności były oferowane przez różne podmioty gospodarcze poprzez ogólnie dostępne katalogi ofertowe.

Wnioskodawcy przedłożyli na potwierdzenie braku nowości i oryginalności spornego wzoru szereg katalogów, których oryginały pełnomocnik wnioskodawców okazał do wglądu na rozprawie, wyjaśniając, że przedłożone katalogi były stosowane do zamówień na towary w nich uwidocznione i zawierają karty zamówienia, co wskazuje na zamieszczenie w tych katalogach towarów dostępnych na rynku.

Ustosunkowując się do wniosku i przedłożonych materiałów uprawniony wniósł o odrzucenie wniosku jako pozbawionego podstaw faktycznych i formalnych, oraz o przeprowadzenie postępowania z udziałem Prokuratora Rejonowego S. W piśmie zatytułowanym "Oświadczenie" złożonym na rozprawie wniósł o wykorzystanie materiału dowodowego Prokuratury Rejonowej S., Sądu Rejonowego P. i Sądu Rejonowego w K. (podając sygnatury akt)" oraz złożył opinię prawną Kancelarii Patentowej M. S. z września 2006 r. wraz z aneksem do tej opinii. Wyjaśnił, że wszystkie powołane przez wnioskodawców dowody przedstawiają wyroby oklejone papierem lub papierem laminowanym, zaś żaden dowód nie przedstawia teczki oklejonej folią PP (polipropylenową). Przedłożone na rozprawie do wglądu przez uprawnionego teczki zostały zakwestionowane przez wnioskodawców ze względu na brak daty produkcji. Zdaniem uprawnionego, wyłącznie folia PP nadaje specyficzne nowe walory teczkom, którymi są wyjątkowa trwałość wyrobów i niespotykane walory estetyczne przejawiające się w zachowaniach odbiorców.

Urząd Patentowy przyjął, że skoro decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji została wydana w dniu [...] października 2003 r., zaś wzór został zgłoszony do rejestracji z pierwszeństwem z dnia [...] września 2002 r., a więc przed wejściem w życie noweli ustawy p.w.p. w dniu 18 października 2002 r., zatem przepisy tej ustawy w brzmieniu ogłoszonym w tekście - Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 - będą więc stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego wzoru przemysłowego (art. 315 ust. 3 p.w.p.).

Ustosunkowując się do wniosków dowodowych zgłoszonych przez uprawnionego w toku postępowania Urząd wskazał, iż w świetle tych przepisów nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym z udziałem innych organów administracji państwowej, np. prokuratorskich lub sądowych.

Oceniając całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie Urząd Patentowy RP uznał interes prawny wnioskodawców. Wskazał na konstytucyjną zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP - i potwierdzonej w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), obecnie art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), z której wynika, że wnioskodawcom przysługuje uprawnienie do prowadzenia produkcji i wprowadzania do obrotu różnorodnych rozwiązań technicznych. Jeżeli takie rozwiązanie zostało objęte ochroną wbrew ustawowym warunkom określonym w stosownych przepisach, to podmiot prowadzący taką działalność w świetle powołanych wyżej przepisów ma prawo do wystąpienia z żądaniem unieważnienia prawa wyłącznego. Interes prawny "E." Sp. z o.o. wynika ponadto z postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w K. o naruszanie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego poprzez wprowadzanie do obrotu teczek tożsamych z przedmiotowym wzorem przemysłowym oraz z żądania uprawnionego zadośćuczynienia z tytułu naruszania spornego prawa z rejestracji do Prokuratury Rejonowej S. i do Prokuratora Rejonowego G.

Natomiast w odniesieniu do "B." Sp. z o.o., W., interes prawny wynika z toczącego się przed Prokuraturą Rejonową S. postępowania na skutek wniosku złożonego przez Z. P. Prokurator Prokuratury Rejonowej S. wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu, w wyniku którego funkcjonariusze Policji dokonali w dniu [...] lutego 2008 r. zatrzymania wyrobów "B." Sp. z o.o. Również wnioskodawcy jako producenci teczek na dokumenty mają interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji w/w wzoru przemysłowego.

Biorąc pod uwagę definicję wzoru przemysłowego zawartą w art. 102 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy uznał, iż przedmiotem porównania rejestracji wzorów przemysłowych są postacie ich wytworów, przy czym przepisy obowiązujące od dnia wejścia w życie ustawy p.w.p. (22 sierpnia 2001 r.) nie wymagają, aby zgłoszenie wzoru przemysłowego zawierało zastrzeżenia. Po drugie, zdaniem Urzędu, oceniając nowość postaci wytworu przedmiotowego wzoru przemysłowego należy zwrócić uwagę na definicję nowości wzoru przemysłowego zawartą w art. 103 p.w.p., zgodnie z którą wzór przemysłowy uważa się za nowy jeżeli nie został on podany do powszechnej wiadomości przed datą jego pierwszeństwa w sposób umożliwiający jego odtworzenie, to jest odtworzenie postaci tego wytworu. Ponadto ocena nowości (i oryginalności) dotyczy tylko cech widocznych w trakcie normalnego użytkowania wytworu, a prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. Jednocześnie w uzasadnieniu decyzji podkreślono, iż ocenie nowości (i oryginalności) w zakresie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego podlega jedynie postać tego wzoru ujawniona w jego dokumentacji zgłoszeniowej.

Urząd Patentowy uznał, iż skoro teczka na dokumenty jest normalnie użytkowana w postaci zamkniętej, cechy przedmiotowego wzoru przemysłowego określone jako "której krawędzie przechodzą na płaszczyzny wewnętrzne teczki, gdzie tworzą paski o określonej szerokości" nie mogą podlegać ocenie nowości (i oryginalności) wzoru przemysłowego jako cechy niewidocznej w trakcie normalnego użytkowania. Natomiast cechy przedmiotowego wzoru przemysłowego określone jako "wszystkie zewnętrzne płaszczyzny pokryte są folią galanteryjną polipropylenową (PP)" nie mogą podlegać ocenie nowości (i oryginalności) spornego wzoru przemysłowego jako cechy wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej.

W ocenie organu uprawniony wskazując, oprócz trwałości wyrobu, na "niespotykane walory estetyczne przejawiające się w zachowaniach odbiorców", nie określił jakie postaciowe cechy estetyczne folia PP nadaje spornemu wyrobowi. Nie można także określić cech postaciowych nadawanych spornemu wyrobowi przez folię PP na podstawie rysunków i zdjęć zamieszczonych w dokumentacji zgłoszeniowej spornego wzoru przemysłowego. Niezależnie od powyższego, w trakcie postępowania ustalono, że charakter powierzchni wyrobu (faktura) zależy od zastosowanego narzędzia (walca) nakładającego zewnętrzną powłokę na ten wyrób, a więc ten charakter powierzchni może być zmienny, przy czym nie zostało to uwidocznione w dokumentacji zgłoszeniowej spornego wzoru.

Zdaniem organu materiały przedłożone przez wnioskodawcę, obejmujące:

- katalog "L." na rok 2001 (kopie pierwszej strony okładki, strony z wprowadzeniem, str. 293, str. 296 - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 293 teczki skrzydełkowe na dokumenty o postaci tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "P." (kopie strony tytułowej str. 54 - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 54 teczkę skrzydełkową "V." o postaci tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "K." (kopie strony tytułowej, str. 64, strony ostatniej - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 64 teczkę skrzydełkową "F." o postaci praktycznie tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "V." (kopie strony tytułowej, str. 34, strony ostatniej przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 34 (A) teczki "S." o postaci praktycznie tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "A." (kopie strony tytułowej, str. 164 przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 164 (B) teczkę "R." o postaci praktycznie tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "S." (kopie strony tytułowej, str. 35, 36, 37 - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 36 teczki "SK." o postaci tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog ,,2." (kopie strony tytułowej, str. 64, strony ostatniej - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu) zawierający na str. 64 teczki "SK." o postaci praktycznie tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- katalog "B." (kopie strony tytułowej, str. 33, strony ostatniej, pisma przewodniego z [...].08.2001 - przy czym na rozprawie pełnomocnik wnioskodawców przedłożył do wglądu oryginał katalogu i pisma przewodniego) zawierający na str. 33 (A) teczki "S." o postaci praktycznie tożsamej z postacią przedmiotowego wzoru,

- świadczą (każdy z nich niezależnie) o braku nowości odmiany spornego wzoru przemysłowego, gdyż został on podany do powszechnej wiadomości poprzez wszystkie te publikacje, przed datą jego pierwszeństwa w sposób umożliwiający jego odtworzenie, to jest odtworzenie postaci tego wytworu, w zakresie cech widocznych w trakcie normalnego użytkowania tego wytworu, a ponadto bez cech wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

W szczególności dotyczy to katalogu "L." na rok 2001, w którym pokazana na str. 293, po prawej stronie niebieska teczka skrzydłowa na rzepy jest tożsama z postacią przedmiotowego wzoru ukazaną na Fig. 6 dokumentacji zgłoszeniowej spornego wzoru.

Niezależnie od powyższego, katalog "L." na rok 2001, katalog "P.", katalog "A.", katalog "S." i katalog ,,2." zawierają informacje, że wskazane teczki na dokumenty są pokryte folią polipropylenową, a więc ujawniają cechy przedmiotowego wzoru przemysłowego określone jako "zewnętrzne płaszczyzny pokryte są folią galanteryjną polipropylenową (PP)".

Ponadto cechy przedmiotowego wzoru przemysłowego określone jako "której krawędzie przechodzą na płaszczyzny wewnętrzne teczki, gdzie tworzą paski o określonej szerokości", wynikają z typowej technologii oklejania wyrobów z tektury.

Ustosunkowując się do twierdzeń uprawnionego, iż przeciwstawione z katalogów wyroby są to wyroby oklejone papierem lub papierem laminowanym i że żaden dowód nie przedstawia teczki oklejonej folią PP (polipropylenową) organ podniósł, iż przedłożone na rozprawie do wglądu wyroby w postaci teczek do dokumentów, nie mogą świadczyć o nowości spornego wzoru, nie tylko z uwagi na brak dat ich produkcji, ale przede wszystkim dlatego, że obecność na rynku wyrobu podobnego do przedmiotowego wzoru mogłaby co najwyżej świadczyć o braku jego zdolności rejestrowej.

Urząd Patentowy, wbrew stanowisku uprawnionego, nie zakwestionował wiarygodności przedłożonych katalogów gdyż stanowią one dla Urzędu jedynie dowód udostępnienia do powszechnej wiadomości zawartych w nich informacji w postaci obrazów i tekstu, niezależnie od tego czy te informacje odzwierciedlają rzeczywistą sytuację rynkową. Natomiast, przedłożone przez uprawnionego kopie dowodów znajdujących się w powołanych aktach (sądów i prokuratury), tj. opinia prawna Kancelarii Patentowej M. S. także nie mogą świadczyć o zdolności rejestrowej spornego wzoru bowiem opinia dotyczy porównania cech teczek do dokumentów według wzorów X i Y z wyrobami firmy "ES." zakupionymi w "M." w dniu [...] września 2006 r., a więc nie dotyczy ona oceny zdolności rejestrowej spornego wzoru przemysłowego w świetle materiałów przeciwstawionych w niniejszym postępowaniu.

Rozpatrując zarzut z art. 104 p.w.p., iż sporny wzór przemysłowy nie odznacza się oryginalnością, Kolegium Orzekające uznało, że wyżej wymienione materiały przedłożone przez wnioskodawcę także świadczą o braku oryginalności spornego wzoru przemysłowego, gdyż wzór ten nie różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych z ww. materiałów. W szczególności, wszystkie przeciwstawione katalogi ujawniają teczki na dokumenty w kształcie prostokąta, z zamknięciem w postaci jednego lub dwóch rzepów. Jako podstawę solidarnego przyznania kosztów powołano przepis art. 98 k.p.c. i § 8 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076).

W ostatecznie sprecyzowanej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2008 r. Z. P. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zarzucił, że przez zbyt swobodną ocenę dowodów organ naruszył przepisy prawa materialnego tj. art. 103 i 104 p.w.p.

Zdaniem skarżącego naruszenie art. 103 p.w.p. polegało na tym, że Urząd Patentowy uznał za udowodnione na podstawie katalogów przedstawionych przez firmy "E." Sp. z o.o. i "B." Sp. z o.o., iż przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego nr X produkowano teczki oklejone folią polipropylenową. Tymczasem Urząd Patentowy zignorował przedstawione dowody i pominął , że skarżący jako pierwszy wyprodukował i zgłosił do rejestracji przedmiotowe teczki z nowatorskim rozwiązaniem technicznym - kaszerowaniem zewnętrznej części galanteryjną folią PP powodującą to, iż "teczka taka ma inny kształt powłokę, kolor itp." czyli walory estetyczne inne niż te, które produkowane były z kaszerowaniem zewnętrznej części papieru.

Wyjaśniając tę okoliczność w piśmie z [...] grudnia 2009 r. ( data własna ) skarżący podniósł, iż technologia oklejania folią polipropylenową jest aktualnie stosowana tylko przez te firmy, które z nim współpracowały. Natomiast przedłożone katalogi nie przedstawiają teczek oklejonych folią polipropylenową. Ponadto laminowanie i powlekanie folią polipropylenową to dwie bardzo różne technologie.

Jako dowody zostało dołączone do skargi pisemne oświadczenie właściciela firmy "H." z P., który w latach 1994-2000 był przedstawicielem firmy "R." S.A. Oświadczył on, że firma "R." S.A. nie dostarczała żadnym wyrobów oklejanych folią polipropylenową, natomiast stosowała okleinę z laminowanego papieru. Skarżący podnosi też, że zarówno "E.", jak też firma "B." (poprzednio nosiła nazwę D.") po wprowadzeniu do swego katalogu wyrobów określała je jako "H." i "N." "No.".

Natomiast, w ocenie skarżącego, naruszenie art. 104 p.w.p. polegało na tym, że Urząd Patentowy oparł się tylko na katalogach, które z natury rzeczy jedynie w części odzwierciadlają wygląd wyrobów. Skarżący powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2007 r. (Lex nr 321283), w świetle którego "Wzór przemysłowy powinien być oceniony tylko w takiej postaci, w jakiej będzie możliwe wizualne zapoznanie się z nim przy zachowaniu wszystkich właściwości wyrobu". Zdaniem skarżącego oryginalność wyrobu i wzoru przemysłowego można ocenić tylko przy zapoznaniu się z tym wyrobem. Z opisu wzoru przemysłowego wynika, że zastosowanie powlekania powierzchni folią polipropylenową eliminuje efekt olśnienia powodując nowe walory estetyczne wyrobów, co świadczy o jego oryginalności.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej także p.p.s.a.).

Badając sprawę w powyższym zakresie Sąd uznał, że skarga jest uzasadniona, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa.

Należy podkreślić, że Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy (art. 256 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - dalej jako p.w.p.)

Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Z zasady tej wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej, nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają jej żądań.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 1984 r. sygn. akt III SA 729/84 ONSA 1984, nr 2 poz. 117, podkreślił że w celu realizacji tej zasady konieczne jest przede wszystkim ścisłe przestrzeganie prawa, zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy konkretnego ustosunkowania się do żądań i twierdzeń strony (...). Organ administracji jest ponadto obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, 77 i 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisach art. 107 § 3 k.p.a.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja nie spełnia omówionych wyżej kryteriów. Analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji pozwala na stwierdzenie, iż organ nie ustalił stanu faktycznego sprawy w sposób właściwy. Zdaniem Sądu organ nie poddał szczegółowej analizie podnoszonej przez skarżącego kwestii zastosowania powlekania powierzchni teczek folią polipropylenową, co w konsekwencji eliminuje efekt olśnienia powodując nowe walory estetyczne wyrobów, świadczące o ich oryginalności.

Przede wszystkim Urząd całkowicie pominął, iż w opisie wzoru załączonym do wniosku o rejestrację wskazano, że istotę wzoru przemysłowego stanowi "nowa postać przedmiotu.. przejawiająca się w szczególności we właściwościach powierzchni... Teczka dzięki folii galanteryjnej polipropylenowej posiada walory estetyczne. Poza tym faktura na powierzchni folii powoduje rozproszenia światła padające na folię, a tym samym eliminuje efekt olśnienia".

Co prawda Urząd Patentowy dokonał oceny spornego wzory z punktu widzenia przepisów p.w.p. i w oparciu o przedstawione dowody, w szczególności katalogi, jednakże z przebiegu postępowania, ani też z uzasadnienia nie wynika czy zawarte w opisie cechy estetyczne postaci wytworu czyli brak efektu lśnienia zostały poddane niezbędnej analizie.

Według definicji wzoru przemysłowego "wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie". Z definicji tej wynika, iż przedmiotem analizy wzoru przemysłowego dla potrzeb rejestracji są postacie wytworów. Ponadto, prawo z rejestracji nie może obejmować elementów nie umieszczonych w postaci wytworu. W myśl stanowiska zawartego w literaturze przedmiotu "W art. 102-104 p.w.p. wzór ujmowany jest zawsze całościowo, nie zaś jako zbiór poszczególnych właściwości. Ujęcie to sprawia, że zarówno przy weryfikacji przesłanki nowości, jak i indywidualnego charakteru, ocenie poddany zostaje wzór właśnie jako całość. Wzór nie spełnia zatem przesłanki indywidualnego charakteru, jeśli zachodzi ogólne wrażenie podobieństwa z wzorem wcześniej ujawnionym. Z drugiej strony cechy nowości i indywidualnego charakteru ustala się zawsze w odniesieniu do określonego produktu." (W. A., Radca Prawny 2004/3/82, artykuł, Numer publikacji : 44128, Wzory przemysłowe - warunki uzyskania prawa z rejestracji w świetle ustawy: Prawo własności przemysłowej oraz regulacji wspólnotowej). Nie ulega też wątpliwości, że wzór przemysłowy powinien być oceniany w takiej postaci, w jakiej będzie możliwe wizualne zapoznanie się z nim przy zachowaniu wszystkich właściwości wyrobu ( wyrok NSA z dnia 20 marca 2007 r. , sygn. akt II GSK 277/06 – powoływane w skardze ). Nie można też pomijać sytuacji, że gdy wygląd produktu jest ściśle związany z jego cechami użytkowymi, zakres swobody twórczej jest mały. Tam zaś, gdzie są małe możliwości dokonania zmian, relatywnie małe różnice będą wymagane w celu ustalenia indywidualnego charakteru wzoru ( wyrok WSA z 10 października 2007 r. , sygn. akt VI SA/Wa 1116/07). Ponadto wzór przemysłowy nie może zostać uznany, jeśli w dacie zgłoszenia publicznie był już udostępniony wzór identyczny, a za taki należy uznać wzór różniący się od zgłaszanego do ochrony nieistotnymi szczegółami ( wyrok WSA z dnia 4 lipca 2007 r. , sygn. akt VI SA/Wa 652/07).

W rozpoznawanej sprawie organ w ogóle nie wspominał o wskazywanych we wniosku walorach estetycznych wyrobu związanych z powleczeniem teczek folią PP ( eliminacji efektu olśnienia), zatem nie wiadomo jak została oceniona ta cecha, w szczególności czy jest to cecha istotna czy też nie oraz czy jest wyłącznie konsekwencją zastosowanego rozwiązania technicznego. W zaskarżonej decyzji nie można dopatrzeć się omówienia tych okoliczności. Co prawda w uzasadnieniu decyzji organ stwierdza, że skarżący wskazując na "niespotykane walory estetyczne przejawiające się w zachowaniach odbiorców", nie określił jakie konkretnie "postaciowe cechy estetyczne folia PP nadaje spornemu wyrobowi". Jednakże w tym względzie organ poprzestał jedynie na sformułowaniach skarżącego zawartych w pismach procesowych i nie sięgnął do treści dokumentacji zgłoszeniowej.

W ocenie Sądu wskazane wyżej powody i całkowite pominięcie istotnych dla skarżącego elementów związanych z walorami estetycznymi wyrobu związanymi z nałożeniem folii PP nie pozwala na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Z tej przyczyny należy uznać, iż omawiane uchybienie formalne poczynione w toku postępowania przez organ, uniemożliwiły Sądowi prawidłowe ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów skargi i wypowiedzenia się co do zasadności podjętego rozstrzygnięcia pod względem materialnoprawnym. Nieprawidłowości te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem w przypadku przyjęcia zasadności tezy strony skarżącej dotyczącej nowości i oryginalności teczek na skutek użycia folii PP Urząd Patentowy RP zobowiązany byłby uwzględnić tę okoliczność w pierwszej kolejności bowiem ma ona wpływ na zakres ochrony. Aby rozstrzygnięcie organu ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym pełne odniesienie do wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez skarżącego. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę.

Jednocześnie Sąd nie podziela stanowiska Urzędu w kwestii uznania, iż skoro teczka na dokumenty jest normalnie użytkowana w postaci zamkniętej, zatem cechy przedmiotowego wzoru przemysłowego określone w zgłoszeniu jako "której krawędzie przechodzą na płaszczyzny wewnętrzne teczki, gdzie tworzą paski o określonej szerokości" nie mogą podlegać ocenie nowości (i oryginalności) wzoru przemysłowego jako cechy niewidoczne w trakcie normalnego użytkowania. Wbrew tym twierdzeniom używanie teczek na dokumenty polega także na ich otwieraniu i zamykaniu w celu umieszczania tam stosownych dokumentów, zatem omawiane cechy również muszą podlegać ocenie.

Mając to na uwadze, w toku ponownego postępowania organ winien – w ocenie Sądu – uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować się do wszystkich bez wyjątku kryteriów oceny wzoru. Na marginesie wypada zauważyć, iż brak było uzasadnionych podstaw prawnych do zasądzenia na rzecz uczestników solidarnego zwrotu kosztów postępowania. W sprawie zostały złożone dwa wnioski o unieważnienie wzoru przemysłowego nr X przez "E." Sp. z o.o. i "B." Sp. z o.o., które rozpoznano w ramach jednej sprawy administracyjnej zatem każdy z wnioskodawców w wypadku korzystnego dla niego rozstrzygnięcia powinien otrzymać zwrot kosztów oddzielnie na swoją rzecz.

Z tych przyczyn Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 152 cyt. ustawy – stwierdził, że uchylona decyzja Urzędu Patentowego RP nie podlega wykonaniu.Powered by SoftProdukt