drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Administracyjne postępowanie, Urząd Patentowy RP, Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w..., II GZ 103/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 103/05 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-10-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Bała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 333/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20
II GSK 349/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 3 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...] S.A. z siedzibą w Jankowicach na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 333/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 333/04 w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą w Jankowicach na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 12 listopada 2003 r. nr Sp. 46/02 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego postanawia: − uchylić zaskarżone postanowienie − U Z A S A D N I E N I E Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 333/04, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) − dalej: p.p.s.a. − odrzucił skargę kasacyjną [...] Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r., którym oddalono skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 12 listopada 2003 r. nr Sp. 46/02 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. W uzasadnieniu Sąd I instancji powołał się na przepis art. 173 p.p.s.a. − zgodnie z którym, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Sąd pismem z dnia 2 czerwca 2005 r. wezwał ustanowionego w sprawie pełnomocnika do nadesłania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej spółki aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa (na dzień 14 marca 2005 r.), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik skarżącej w terminie nadesłał odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu 21 grudnia 2004 r., a tym samym nie zastosował się do wezwania Sądu. Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącej wniósł zażalenie, w którym podniósł, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wezwał go do nadesłania odpisu KRS sporządzonego w dniu 14 marca 2005 r. ale odpisu aktualnego na ten dzień. Wskazał ponadto, że w [...] Polska S.A. pomiędzy datą odpisu a datą udzielenia pełnomocnictwa nie zaszły żadne zmiany. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania to jest art. 141 § 4 w związku z art. 166 p.p.s.a. poprzez brak podania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przepisu prawa, z którego wynika obowiązek nadesłania odpisu z datą 14 marca 2005 r. Skarżący wskazał ponadto na nieracjonalność żądania aby odpis z KRS był wystawiany w dniu udzielenia pełnomocnictwa. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje : Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim stwierdzić należy, że strona skarżąca zastosowała się do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r., gdyż w załączeniu do pisma z dnia 14 czerwca 2005 r. nadesłała odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. Okoliczność zaś, iż ten odpis dotyczy stanu na dzień 21 grudnia 2004 r. nie oznacza, iż nie był on "aktualny" na dzień udzielenia pełnomocnictwa (14 marca 2005 r.), skoro z treści tego odpisu wynika m. in., że do reprezentacji podmiotu był uprawniony m.in. jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w Dziale 2 omawianego odpisu osoby te zostały wymienione i to właśnie one udzieliły pełnomocnictwa z dnia 14 marca 2005 r. Ubocznie tylko zauważyć należy, że nadesłanie przez stronę skarżącą odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień udzielenia pełnomocnictwa mogłoby się okazać niemożliwe do zrealizowania. W świetle § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 281, poz. 2793) aktualny odpis zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Aktualna treść wpisu w rozumieniu tego przepisu dotyczy zatem stanu na dzień wystawienia odpisu. W przedmiotowej sprawie strona skarżąca wezwanie o nadesłanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała 7 czerwca 2005 r., a więc aktualny odpis z KRS mogłaby uzyskać tylko po tej dacie, a taki z kolei odpis też nie byłby "aktualny" na dzień udzielonego pełnomocnictwa, tj. na dzień 14 marca 2005 r. W myśl § 6 ust. 1 omawianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości tylko odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze od chwili pierwszego wpisu, lecz o nadesłanie takiego odpisu strona skarżąca nie była wzywana. Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na mocy art. 184 § 1 w związku z art. 197 § 1 i 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. KM

Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 3 października 2005 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

w składzie:

Sędzia NSA Jan Bała

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2005 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej

zażalenia [...] Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 333/04

o odrzuceniu skargi kasacyjnej

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 333/04

w sprawie ze skargi [...] Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach

na decyzję Urzędu Patentowego RP

z dnia 12 listopada 2003 r. nr Sp. 46/02

w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego

postanawia:

− uchylić zaskarżone postanowienie −

U Z A S A D N I E N I E

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca

2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 333/04, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) − dalej: p.p.s.a. − odrzucił skargę kasacyjną [...] Polska S.A. z siedzibą

w Jankowicach wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r., którym oddalono skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 12 listopada 2003 r. nr Sp. 46/02 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji powołał się na przepis art. 173 p.p.s.a. − zgodnie

z którym, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Sąd pismem z dnia 2 czerwca 2005 r. wezwał ustanowionego w sprawie pełnomocnika do nadesłania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej spółki aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa (na dzień 14 marca 2005 r.), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik skarżącej w terminie nadesłał odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu 21 grudnia 2004 r., a tym samym nie zastosował się do wezwania Sądu.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącej wniósł zażalenie, w którym podniósł, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wezwał go do nadesłania odpisu KRS sporządzonego w dniu 14 marca 2005 r. ale odpisu aktualnego na ten dzień. Wskazał ponadto, że w [...] Polska S.A. pomiędzy datą odpisu a datą udzielenia pełnomocnictwa nie zaszły żadne zmiany. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania to jest art. 141 § 4 w związku z art. 166 p.p.s.a. poprzez brak podania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przepisu prawa, z którego wynika obowiązek nadesłania odpisu z datą 14 marca 2005 r. Skarżący wskazał ponadto na nieracjonalność żądania aby odpis z KRS był wystawiany w dniu udzielenia pełnomocnictwa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim stwierdzić należy, że strona skarżąca zastosowała się do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r., gdyż w załączeniu do pisma z dnia 14 czerwca 2005 r. nadesłała odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. Okoliczność zaś, iż ten odpis dotyczy stanu na dzień 21 grudnia 2004 r. nie oznacza, iż nie był on "aktualny" na dzień udzielenia pełnomocnictwa (14 marca 2005 r.), skoro z treści tego odpisu wynika m. in., że do reprezentacji podmiotu był uprawniony m.in. jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w Dziale 2 omawianego odpisu osoby te zostały wymienione i to właśnie one udzieliły pełnomocnictwa z dnia 14 marca 2005 r.

Ubocznie tylko zauważyć należy, że nadesłanie przez stronę skarżącą odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień udzielenia pełnomocnictwa mogłoby się okazać niemożliwe do zrealizowania. W świetle § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 281, poz. 2793) aktualny odpis zawiera aktualną treść wpisów

w rejestrze pod danym numerem KRS. Aktualna treść wpisu w rozumieniu tego przepisu dotyczy zatem stanu na dzień wystawienia odpisu. W przedmiotowej sprawie strona skarżąca wezwanie o nadesłanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała 7 czerwca 2005 r., a więc aktualny odpis z KRS mogłaby uzyskać tylko po tej dacie, a taki z kolei odpis też nie byłby "aktualny" na dzień udzielonego pełnomocnictwa, tj. na dzień 14 marca 2005 r.

W myśl § 6 ust. 1 omawianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości tylko odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze od chwili pierwszego wpisu, lecz

o nadesłanie takiego odpisu strona skarżąca nie była wzywana.

Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na mocy art. 184 § 1 w związku z art. 197 § 1 i 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

KMPowered by SoftProdukt