drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Oświata, Wojewoda, Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę, III OSK 4245/21 - Wyrok NSA z 2022-10-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III OSK 4245/21 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2022-10-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-02-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Masternak - Kubiak /przewodniczący/
Mirosław Wincenciak
Tadeusz Lipiński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
II SA/Bk 726/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-01
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2020 poz 910 art. 66 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tj
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 133 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędziowie Sędzia NSA Mirosław Wincenciak Sędzia del. WSA Tadeusz Lipiński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Podlaskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 726/20 w sprawie ze skargi Burmistrza Wasilkowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. nr NK.II.4131.95.2020.AR w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Burmistrza Wasilkowa na rzecz Wojewody Podlaskiego kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zaskarżonym wyrokiem z 1 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 726/20 uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 28 sierpnia 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Wasilkowa z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zarządzeniem nr 274/2020 z 5 sierpnia 2020 r. Burmistrz Wasilkowa odwołał J.P. ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w S. w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910). W motywach zarządzenia wskazano, na generowanie przez odwołaną dyrektor placówki oświatowej konfliktów z pracownikami oraz rodzicami uczniów, a także brak właściwej dbałości w wykonywaniu obowiązków. W kontekście ostatniego z zarzutów wskazano, że J.P. nie była obecna w pracy od 10 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. i nie upoważniła żadnego pracownika do zatwierdzania operacji finansowych podczas swojej nieobecności.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 28 sierpnia 2020 r. Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Wasilkowa z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania J.P. ze stanowiska kierowniczego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, Wojewoda przytoczył przepis art. 66 ust.

1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz orzecznictwo sądowe dotyczące wykładni pojęcia "przypadku szczególnie uzasadnionego". Zdaniem organu nadzoru, konflikt dyrektor szkoły z pracownikami oraz brak właściwych relacji z rodzicami nie posiadały charakteru nagłego, gdyż był to proces rozłożony w czasie. Natomiast brak wydania przez dyrektor szkoły stosownych upoważnień do zatwierdzania operacji finansowych, podczas jej nieobecności, był incydentem jednorazowym (27 lipca 2020 r.), który mógł spowodować zagrożenie terminowych wypłat wynagrodzeń pracownikom szkoły, jednakże organ prowadzący podjął odpowiednie kroki, aby temu zapobiec.

W wyniku skargi wywiedzionej przez organ gminy WSA w Białymstoku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.

W motywach prawnych swojego stanowiska Sąd w pierwszej kolejności wskazał, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zostało wydane z przekroczeniem wyznaczonych brzmieniem art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) (dalej u.s.g.) granic ingerencji organu nadzoru nad działalnością gminną oraz z naruszeniem przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

WSA w Białymstoku w dalszej części argumentacji wskazał, że organ nie wykazał na czym polegało "rażące" naruszenie prawa oraz nie dokonał analizy materiałów z postępowania wyjaśniającego.

Sąd bezpośrednio odnosząc się do stanu faktycznego sprawy wywiódł, że przewinienia dyrektor szkoły dotyczyły dwóch sytuacji. Jedna sprowadzała się do konfliktowych zachowań wobec nauczycieli i uczniów, co trwało od początku 2019 r. W kontekście tych nieprawidłowości Sąd podzielił stanowisko Wojewody, że brak wcześniejszej reakcji organu prowadzącego, nie uprawniał go do zastosowania art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Natomiast zdarzenie dotyczące opóźnienia wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły, mające miejsce 27 lipca 2020 r. było, zdaniem Sądu, okolicznością decydującą o możliwości natychmiastowego odwołania dyrektor szkoły z pełnionej funkcji. Dyrektor wybierając się na urlop w terminie 10.07.2020 r. – 5.08.2020 r. była świadoma, że w tym czasie przypada termin wypłaty wynagrodzeń pracownikom i nauczycielom szkoły.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Wojewoda Podlaski, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności:

- przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że w sprawie zaistniał wskazany w tym przepisie przypadek szczególnie uzasadniony, przemawiający za odwołaniem nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, co skutkowało wydaniem orzeczenia uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 28 sierpnia 2020 r., którym stwierdzono nieważność zarządzenia Burmistrza Wasilkowa z 5 sierpnia 2020 w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego,

II. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 133 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez:

a) uznanie za udowodnione, obiektywne i decydujące o konieczności natychmiastowego odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego zdarzenia mającego miejsce z dniu 27 lipca 2020 r. dotyczącego opóźnienia wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły, związanego z nagannym zachowaniem dyrektora placówki oświatowej, w sytuacji, kiedy okoliczność powyższa wskazana w uzasadnieniu wyroku ustalona została przez Sąd dowolnie, na podstawie faktów nie mających miejsca w rzeczywistości, nie wynikających z akt sprawy,

b) nieuprawnione zakwalifikowanie przez Sąd za szczególnie uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego stanu faktycznego, że nauczycielka pełniąca funkcję dyrektora będąc na urlopie wypoczynkowym w okresie od 10 lipca do 5 sierpnia 2020 r. nie upoważniła żadnego pracownika do zatwierdzania operacji finansowych podczas swojej nieobecności, oświadczając księgowym, że nie będzie podpisywała żadnych dokumentów podczas swojej nieobecności w sytuacji, kiedy ustalone fakty zostały błędnie i dowolnie ustalone przez Sąd, nie wynikając z akt sprawy,

- art. 141 § 4 p.p.s.a, w związku z art. 133 § 1 p.p.s.a. oraz w związku z art. 148 p.p.s.a. wobec stwierdzenia Sądu zawartego w uzasadnieniu, że organ nie dokonał analizy materiałów z postępowania wyjaśniającego, którego nie zażądał od burmistrza, a poprzestał na ocenie stanu przedstawionego w uzasadnieniu zarządzenia Burmistrza Wasilkowa z 5 sierpnia 2020 r., przy uznaniu przez Sąd, że przeprowadzenie takiej analizy mogłoby doprowadzić organ nadzoru do odmiennych wniosków, bez wskazania przez Sąd jaki stan faktyczny został przyjęty za podstawę orzekania, a nie przyjęty przez organ, a który miał wpływ na orzeczenie Sądu i powinien mieć wpływ na rozstrzygnięcie organu.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Wojewoda wskazał, że Sąd za zasadniczy, posiadający cechy "szczególnie uzasadnionego przypadku" powód odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły uznał zdarzenie dotyczące opóźnienia wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły, mające miejsce 27 lipca 2020 r. Natomiast w sądownictwie administracyjnym ugruntowany jest pogląd, że negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej szkoły lub innych zaniedbań dotyczących organizacji pracy szkoły, zwłaszcza odmienna koncepcja prowadzenia placówki oświatowej, czy też konflikt z organem prowadzącym lub współpracownikami, nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków i nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły na tej podstawie. Za przypadki szczególnie uzasadnione, sądy uznają zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne.

Wojewoda zaznaczył, że w zaskarżonym wyroku WSA w Białymstoku przyjął, że dyrektor szkoły wybierając się na urlop w terminie 10 lipca 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r. była świadoma, że w tym czasie przypada termin wypłaty wynagrodzeń pracownikom i nauczycielom szkoły oraz oświadczyła księgowym, że nie będzie podpisywać żadnych dokumentów w czasie urlopu i nie upoważniła osoby do jej zastępstwa, czym naraziła pracowników na brak wypłaty wynagrodzeń.

Odnosząc się do wskazanego wyżej stanowiska WSA w Białymstoku, Wojewoda podniósł, ze dyrektor szkoły w terminie od 10 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. przebywała nie na urlopie lecz na zwolnieniu lekarskim (załączając do skargi kasacyjnej kopie zwolnienia lekarskiego). W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik wobec którego lekarz orzekł niezdolność do pracy, nie może także być przez pracodawcę zobowiązany do świadczenia pracy - nawet wówczas, gdyby faktycznie powierzone mu zadania nie kolidowały z przyczyną niezdolności. Natomiast brak wyznaczenia przez dyrektor szkoły osoby ją zastępującej było niewykonaniem § 4 zarządzenia Burmistrza Wasilkowa w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w S. podczas jego nieobecności. Jednak zaniechanie to nie wypełniało przesłanki określonej w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe pozwalającą na natychmiastowe odwołanie z funkcji dyrektora placówki oświatowej.

Wojewoda wskazał również, że uzasadnienie zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku jest wewnętrznie sprzeczne, a co najmniej niekonsekwentne logicznie poprzez stwierdzenie, że powodem uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego jest fakt, że organ nie dokonał analizy materiałów z postępowania wyjaśniającego, którego nie zażądał od burmistrza. Sąd jednocześnie nie wskazał, które materiały z postępowania wyjaśniającego, których nie zażądał organ od burmistrza, a uwzględnione zostały przez Sąd przy orzekaniu, miały wpływ na orzeczenie Sądu i jednocześnie powinny być uwzględnione przez organ.

Pismem z 3 lutego 2021 r. odpowiedź na skargę kasacyjną wywiodła J.P. W treści pisma wskazała, że wnosi o uwzględnienie skargi kasacyjnej i uchylenie zaskarżonego wyroku.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, strona co do zasady powieliła argumentację zwartą w skardze kasacyjnej oraz zakwestionowała ustalenia dotyczące opóźnienia wypłat dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Wskazała, że zgodnie z brzmieniem regulaminu pracy wypłaty wynagrodzeń dokonuje się dla pracowników nie będących nauczycielami - najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

Strona wskazała również, że rzeczywistą przyczyną jej odwołanie z funkcji dyrektora szkoły był konflikt z burmistrzem i jej działania jako radnej.

Odpowiedź na skargę kasacyjną pismem z 22 lutego 2021 r. wywiódł również Burmistrz Wasilkowa wnosząc o jej oddalenie.

Odnosząc się do kwestii ustalenia przez Sąd okoliczności, czy odwołany nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim, czy jak wskazał Sąd na urlopie, Burmistrz stwierdził, że okoliczność ta nie ma znaczenia dla sprawy. Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły powinien bowiem, jeszcze w trakcie przebywania w pracy przewidzieć ewentualność swojej nieobecności (z różnych powodów) i wyznaczyć w tym celu osobę upoważnioną do dokonywania operacji finansowych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 174 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, albo na podstawie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, ponieważ stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Jeżeli zatem nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wymienione w art. 183 § 1 p.p.s.a., co w rozpoznawanej sprawie nie miało miejsca, to sąd związany jest granicami skargi kasacyjnej. Powyższe oznacza, ze sąd nie jest upoważniony do samodzielnego dokonywania konkretyzacji zarzutów skargi kasacyjnej, sąd uprawniony jest jedynie do oceny zaskarżonego orzeczenia w granicach przedstawionych w skardze kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została wywiedziona na obu podstawach kasacyjnych tj. określonych w art. 174 pkt 1 i pkt 2 p.p.s.a. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności rozważeniu podlegają zarzuty naruszenia przepisów postępowania, gdyż ocena zasadności zarzutu naruszenia prawa materialnego może być dokonana wyłącznie na podstawie prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, to jednak w niniejszej sprawie, z uwagi na powiązanie zarzutów naruszeń przepisów postępowania z naruszeniem przepisu prawa materialnego, do zarzutów tych należało się odnieść łącznie.

Skarga kasacyjna zawiera uzasadnione podstawy.

Istota zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej sprowadza się do oceny czy w rozpoznawanej sprawie uzasadnione było stanowisko Burmistrza Wasilkowa następnie podzielone ( nie w całości ) przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdzające, że zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek uprawniający organ prowadzący szkołę do odwołania jej dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia tj. w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2) Prawa oświatowego. Alternatywą dla tego stanowiska był pogląd wyrażony w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podlaskiego wykluczający możliwość odwołania dyrektor szkoły w takiej formie.

Oczywistym jest, że odpowiedź na to pytanie musi być udzielona po rozważeniu tego co zaistniało w danej placówce oświatowej i czy można powyższe uznać za przypadek szczególnie uzasadniony.

W pierwszej kolejności należy jednak stwierdzić, że NSA w całości podziela stanowisko Sądu I instancji, co do tego, iż ewentualne sytuacje konfliktowe pomiędzy dyrektor szkoły, a jej nauczycielami, czy uczniami trwające od początku 2019 r. nie uprawniały organu prowadzącego szkołę do zastosowania art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe i tym samym wydania zarządzenia w dniu 5 sierpnia 2020 r. o odwołaniu dyrektor szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Godnym uwagi jest również to, że w świetle stanowiska burmistrza mającego swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanego zarządzenia była to główna i podstawowa przyczyna odwołania dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym.

W wydanym zarządzeniu z dnia 5 sierpnia 2020 r. Burmistrz Wasilkowa posiłkował się stwierdzeniem o nieobecności w pracy dyrektor szkoły od 10 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. Prawdziwe jest w związku z tym stwierdzenie pełnomocnika burmistrza zawarte w odpowiedzi na skargę kasacyjną, że " Burmistrz w uzasadnieniu swego zarządzenia wskazywał wyłącznie na nieobecność w pracy – bez wskazywania powodów nieobecności". Jednak analiza treści zarządzenia Burmistrza Wasilkowa prowadzi do wniosku, że organ ten nawet w najmniejszym stopniu nie sugerował tego, że nieobecność dyrektor szkoły może się wiązać z chorobą i tym samym przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.

Wojewoda w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym uchylającym zarządzenie burmistrza skupił się na wyjaśnieniu i interpretacji pojęcia szczególnie uzasadnionego przypadku pozostawiając w cieniu swoich rozważań to co było rzeczywistą przyczyną nieobecności w pracy dyrektor szkoły. Natomiast Sąd I instancji z analizy zarządzenia burmistrza wyprowadził mylny wniosek, że dyrektor szkoły w okresie od 10 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym i pomimo świadomości, że w tym czasie konieczna będzie wypłata wynagrodzeń nie upoważniła nikogo do jej zastępowania. Wojewoda do skargi kasacyjnej dołączył dwa zaświadczenia lekarskie potwierdzające to, że w okresie od 10 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. dyrektor szkoły J.P. przebywała na zwolnieniu lekarskim, czego obecnie nie kwestionuje żadna ze stron postępowania. W tej sytuacji stwierdzić należy, że sąd I instancji przyjmując to , że dyrektor szkoły przebywała na urlopie wypoczynkowym wyszedł poza materiał zgromadzony w sprawie czym naruszył przepis art. 133 § 1 p.p.s.a. i to w stopniu istotnym mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w swoich orzeczeniach niezmiennie i konsekwentnie podkreśla, że pojęcie " szczególnie uzasadnionego przypadku" w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2) Prawa oświatowego, powinno być rozumiane wąsko. Wystąpienie szczególnie uzasadnionego przypadku oznacza zaistnienie takiej sytuacji, w której nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego zaprzestania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Zagrożenie to musi być na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie bieżących zadań należących do dyrektora szkoły. Z obowiązującego systemu powoływania dyrektorów szkół wynika wola ustawodawcy zapewnienia im cech trwałości stosunkowi pracy na stanowisku dyrektora szkoły, a wszelkie ingerencje w tego rodzaju stosunek muszą być traktowane jako odstępstwo od powyższej zasady i sprowadzać się do sytuacji, które nie należą do codziennych i rutynowych. Przepis art. 66 ust. 1 pkt 2) Prawa oświatowego ( poprzednio art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty ) stanowi wyjątek od zasady, zatem jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna ( zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2010 r., w sprawie I OSK 933/10, z dnia 1 lipca 2015 r., w sprawie I OSK 978/15 – dostępne w CBOSA ).

Jednocześnie podkreślić należy również to, że w orzecznictwie sądów administracyjnych dominujący jest pogląd, że stwierdzone zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły, czy organizacji jej pracy nie stanowią szczególnie uzasadnionych powodów do odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Nie każde naruszenie prawa przez dyrektora szkoły uzasadnia jego odwołanie w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2) Prawa oświatowego (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2005 r., w sprawie I OSK 91/05, z dnia 9 września 2021 r. w sprawie III OSK 2403/21 – dostępnie w CBOSA). Negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący, zaniedbania dotyczące organizacji pracy szkoły, zwłaszcza odmienna koncepcja prowadzenia placówki oświatowej, czy też konflikt z organem prowadzącym szkołę lub współpracownikami nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków i nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia ( zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2005 r., w sprawie I OSK 91/05, z dnia 25 lutego 2011 r., w sprawie I OSK 2018/10, z dnia 9 września 2021 r. w sprawie III OSK 2403/21 – dostępnie w CBOSA ).

Nie można podzielić argumentu podnoszonego w sprawie, zwłaszcza w odpowiedzi Burmistrza Wasilkowa na skargę kasacyjną, że dla rozstrzygnięcia sprawy rzeczą praktycznie obojętną jest to z jakiego powodu dyrektor szkoły przez prawie miesiąc była nieobecna w szkole. W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę przyczyna nieobecności dyrektora szkoły w pracy jest bardzo istotna dla możliwości zastosowania trybu przewidzianego w art. 66 ust. 1 pkt 2) Prawa oświatowego, przecież z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia np. wówczas gdy dyrektor szkoły nie pojawi się w placówce oświatowej bo ignoruje swoje obowiązki, od tej kiedy nieobecność związana jest z chorobą.

W rozpoznawanej sprawie NSA jest zwolniony od rozstrzygania kwestii, czy zagrożenie terminowej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników szkoły i nauczycieli na skutek korzystania przez dyrektora szkoły z urlopu wypoczynkowego może stanowić przyczynę odwołania dyrektora bez wypowiedzenia, ponieważ odwołana dyrektor szkoły nie przebywała na urlopie wypoczynkowym. Kwestia możliwości takiego odwołania jest wielce kontrowersyjna choćby z tego powodu, że dyrektorowi szkoły urlopu ktoś musi udzielić.

Przebywanie przez dyrektora szkoły na zwolnieniu lekarskim przez okres dwudziestu kilku dni w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie mogło skutkować uznaniem odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego za słuszne. Tym samym zasadny jest postawiony w skardze kasacyjnej zarzut Wojewody Podlaskiego naruszenia przez sąd I instancji przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. Oceniając powyższą kwestię zwrócić uwagę należy jeszcze na dwie kwestie. Po pierwsze możliwość upoważnienia innej osoby do regulowania zobowiązań finansowych szkoły poza jej dyrektor została rozwiązana w ciągu jednego dnia i nie wywołała negatywnych skutków. Po wtóre obowiązek dyrektor szkoły do wyznaczenia osoby zastępującej ją w czasie nieobecności w szkole wynikał z zarządzenia Burmistrza Wasilkowa z dnia 15 marca 2019 r. Tak więc niewykonanie zarządzenia organu prowadzącego szkołę trwało przez kilkanaście miesięcy, nie powodowało żadnych negatywnych skutków dla pracowników szkoły i nie spotkało się z żadną reakcją ze strony Burmistrza Wasilkowa. Bez wątpienia brak upoważnienia przez dyrektor szkoły innej osoby do jej zastępowania nie był sytuacją nagłą, nie spotkał się wcześniej z żadną negatywną reakcją ze strony organu prowadzącego i nie mógł być przyczyną odwołania ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w przedstawionym wyżej zakresie słuszność argumentacji skarżącego kasacyjnie. Inaczej natomiast należy się odnieść do zarzutu dotyczącego błędnego przypisania przez Sąd I instancji Wojewodzie Podlaskiemu braku dokonania analizy materiałów z postępowania wyjaśniającego. Wojewoda rzeczywiście nie dysponował całością materiału, jaki powinien być wzięty pod uwagę, bo przecież wydając rozstrzygnięcie nadzorcze nie wiedział on, że dyrektor szkoły przebywała na zwolnieniu lekarskim, a nie na urlopie. Problemem w sprawie było jednak to, że WSA w Białymstoku również tą wiedzą nie dysponował. Wydaje się, że na etapie postępowania prowadzonego przed Sądem I instancji o powyższym wiedział, oprócz samej dyrektor szkoły, jedynie Burmistrz Wasilkowa, jako organ prowadzący szkołę. Tak jak wcześniej stwierdzono, zwolnienia lekarskie J.P. dołączone zostały do skargi kasacyjnej, tym samym przyczyna jej nieobecności w pracy została wyjaśniona.

W tym stanie rzeczy, uwzględniając fakt, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono w pkt 2 wyroku na zasadzie art. 203 pkt 2 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a.

Podstawą rozpoznania skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym był przepis art. 182 § 2 i 3 in fine p.p.s.a.Powered by SoftProdukt