drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Koszty sądowe Inne, Urząd Patentowy RP, Oddalono zażalenie, II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 545/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-01-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 179/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27
II GZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13
II GZ 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25
II GZ 369/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27
VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28
II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 1, art. 227 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Anna Stec po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił zażalenie Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 9 września 2011 r. informujące skarżącego o wynikającym z zarządzenia z dnia 26 maja 2011 r. Przewodniczącego Wydziału obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r., w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem z dnia 26 maja 2011 r. Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na wspomniane zarządzenie (postanowienie NSA z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt II GZ 369/11) – Przewodniczący – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. zarządzeniem z dnia 9 września 2011 r. wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu. Sąd I instancji uznał, że wspomniane zarządzenie z dnia 9 września 2011 r. nie podlega zaskarżeniu, a zatem wniesione przez skarżącego zażalenie na to zarządzenie podlegało odrzuceniu.

Skarżący zaskarżył powyższe postanowienie Sądu I instancji odrzucające jego zażalenie. W uzasadnieniu nie podniósł żadnych merytorycznych zarzutów, które kwestionowałyby zażalone orzeczenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej powoływana jako: p.p.s.a.) zażalenie jest środkiem odwoławczym, który wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przysługuje ono od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 8) odrzucenie zażalenia; 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 10) ukaranie grzywną. Zgodnie natomiast z art. 198 p.p.s.a. przepisy działu IV "Środki odwoławcze" stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Zgodnie natomiast z art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy. Jak wynika z treści tego przepisu, strona może wnieść zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego.

Wskazać jednak należy, że wydane w sprawie zarządzenie Przewodniczącego z dnia 9 września 2011 r. nie stanowi zarządzenia w rozumienia ww. art. 227 § 1 p.p.s.a.

Nie ulega wątpliwości, że zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu wobec oddalenia zażalenia na to zarządzenie postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt II GZ 369/11, stało się prawomocne. Przyjąć należy zatem, że wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia ma charakter czynności materialno-technicznej i nie mieści się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (postanowienie NSA z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt II FZ 4/11).

Mając na uwadze prawidłowość wydanego w sprawie postanowienia oraz brak w zażaleniu merytorycznych zarzutów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

-----------------------

3Powered by SoftProdukt