drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie skargi, Prokurator, Odrzucono skargę, II SA/Łd 8/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 8/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Tomasz Zbrojewski_ /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 749/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03
I OZ 503/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 1 i 2, art. 58 par. 1 pkt 6, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 4
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 1997 nr 89 poz 555 art. 16
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Sentencja

Dnia 4 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w osobie: Sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ś. na działanie Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu badania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przez powołanego przez Prokuraturę biegłego lekarza psychiatrę p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę; 2) wypłacić skarżącemu z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zaksięgowaną w dniu 17 stycznia 2008 roku pod pozycją 176, kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 8/08

U Z A S A D N I E N I E

J.Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na działanie Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu badania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przez powołanego przez Prokuraturę biegłego lekarza psychiatrę.

Jak wynika z uzasadnienia skargi, w dniu 18 lipca 2007 roku J.Ś. zwrócił się z wnioskiem do Prokuratora Okręgowego w Ł. o udzielenie informacji, jednak pismem z dnia 19 lipca 2007 roku pismo zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Ł. Prokurator Prokuratury Rejonowej Ł. pismem z dnia [...] odmówił udzielenia żądanej informacji. Od decyzji odmownej skarżący złożył odwołanie w piśmie z dnia 16 sierpnia 2007 roku, na które nie uzyskał odpowiedzi.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 stycznia 2008 roku J.Ś. został wezwany do wskazania organu, którego skarga dotyczy oraz podania przedmiotu zaskarżenia, tj. określenia, czego dotyczyć ma żądana informacja publiczna, a także do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie, J.Ś. przedstawił kopię wniosku z dnia 18 lipca 2007 roku skierowanego do Prokuratora Okręgowego w Ł., "którego treść najpełniej określa przedmiot żądanej informacji publicznej". Ponadto skarżący wskazał, iż organem, którego dotyczy skarga jest formalnie Prokuratura Rejonowa Ł., którą adresat wniosku uznał za organ właściwy do jego rozpatrzenia, aczkolwiek w ocenie skarżącego przekazanie przez Prokuraturę Okręgową wniosku do Prokuratury Rejonowej nie było działaniem "lege artis".

W dniu 3 marca 2008 roku do tut. Sądu wpłynęło pismo Prokuratora Okręgowego w Ł., w którym wniósł o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej. W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu [...] wszczęte zostało dochodzenie w sprawie znieważenia przez J.Ś. policjanta. W dniu [...] podjęte zostało postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów do zbadania stanu zdrowia J.Ś. Po otrzymaniu odpisu postanowienia J.Ś. złożył w dniu 18 lipca 2007 roku wniosek, w którym w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zażądał informacji dotyczących przebiegu przyszłego badania stanu zdrowia przez biegłych. Z uwagi na fakt, iż informacje o przebieg przyszłego badania nie mogą być uznane za informację publiczną, wniosek został przekazany do właściwej Prokuratury celem rozpatrzenia procesowego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego. Pismem z dnia [...] skarżący został powiadomiony o pozostawieniu wniosku z dnia 18 lipca 2007 roku w aktach sprawy jako wniosku, który nie posiada charakteru wniosku dowodowego. W dniu 16 sierpnia skarżący złożył "odwołanie", uznając pismo z dnia [...] za decyzję wydaną w trybie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak wobec faktu, że ani Prokuratura Okręgowa ani Prokuratura Rejonowa Ł. nie wydawały żadnej decyzji administracyjnej, kolejne pisma skarżącego załączane były do akt sprawy karnej celem wykorzystania w toku postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, iż przedmiotem skargi nie są żadne wymienione w art. 3 § 2 p.p.s.a. akty i czynności, ani też bezczynność organów w przypadkach z pkt 1 – 4a.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż informacja, jakiej udzielenia żąda skarżący dotyczy m. in. sposobu przeprowadzania badania przez biegłego psychiatrę oraz rygoru, jaki znajduje zastosowanie w przypadku niepoddania się badaniom czy odmowy odpowiedzi na zadane pytania. Powyższe informacje wiążą się zaś z powołaniem w dniu [...] dwóch biegłych lekarzy psychiatrów celem przeprowadzenia badania sądowo – psychiatrycznego J.Ś. jako podejrzanego o przestępstwo z art. 226 § 1 kodeksu karnego. Żądane informacje mają zatem charakter wiadomości o przysługujących skarżącemu w toku postępowania karnego uprawnieniach procesowych i ciążących obowiązkach.

W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku prowadzenia postępowania karnego w zakresie dotyczącym informacji o obowiązkach i uprawnieniach procesowych zastosowanie znajdują przepisy art. 16 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), w świetle których organ prowadzący postępowanie karne jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania i udzielać informacji o ciążących obowiązkach i przysługujących uprawnieniach (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2005 roku o sygn. akt OSK 1113/2004).

Tymczasem, jak wynika z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, w tym m. in. dotyczących funkcjonowania władzy publicznej, wykonywania zadań publicznych lub zarządzania, gospodarowania majątkiem publicznym.

W świetle powyższego bezspornym pozostaje zatem fakt, że informacja będąca przedmiotem wniosku skarżącego z dnia 18 lipca 2007 roku nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz podlega regulacjom kodeksu postępowania karnego. Prokurator Okręgowy nie działa zaś w tym zakresie jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać skargę J. Ś. za niedopuszczalną i podlegającą odrzuceniu przez Sąd stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s., o czym orzeczono jak w pkt 1 postanowienia.

Natomiast o zwrocie wpisu sądowego jak w pkt 2 postanowienia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

A.G.Powered by SoftProdukt