drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Odrzucenie zażalenia, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odrzucono zażalenie, II SA/Wa 791/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 791/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-08-29  
Data wpływu
2014-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OSK 1466/15 - Wyrok NSA z 2016-02-09
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 220 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. [...] w [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2014 r. o sygn. akt II SA/Wa 791/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wstrzymał wykonanie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. [...] w [...].

W przewidzianym przez ustawę terminie uczestnik postępowania E. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na wskazane postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 3 lipca 2014 r. Przewodnicząca Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 złotych - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie doręczono E. K. w dniu 15 lipca 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k - 60).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia wnioskodawca nie uiścił wpisu od zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl art. 194 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej: ppsa, zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienie, którego przedmiotem jest wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61.

Stosownie do treści art. 220 § 1 wskazanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ppsa, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia zostało doręczone E. K. w dniu 15 lipca 2014 r., jednak nie uczynił on zadość wezwaniu.

Brak należnej wpłaty potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2014 r.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt