drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 525/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 525/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Hyla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 20/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-02
II OZ 212/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-11
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 230 par. 1, par. 2 i par. 3, art. 227 par. 1, art. 184 w zw. z art. 197 par. 2 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 3 pkt 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2003 nr 169 poz 1646 par. 32 ust. 1
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 20/08 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt II OZ 212/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Stowarzyszenia "[...]" w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Stowarzyszenia na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...]. Wobec powyższego pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. doręczonym w dniu 16 kwietnia 2008 r. wezwano Stowarzyszenie do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 stycznia 2008 r., w którym ustalono wpis w kwocie 100 zł. stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Na powyższe zarządzenie Stowarzyszenie "[...]" wniosło zażalenie pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r., w którym podniesiono, iż w doręczonym odpisie zarządzenia nie podano sygnatur zaskarżonego aktu ani sygnatur złożonej skargi, co utrudnia Stowarzyszeniu wypełnianie statutowych obowiązków.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 220 § 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: "P.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3 (nie mających zastosowania w niniejszej sprawie), przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do tego przepisu i na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646), w myśl którego przewodniczący bada wymogi formalne skargi i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia zaistniałych braków, skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 stycznia 2008 r. do uiszczenia wpisu sądowego, który nie został uiszczony przy wniesieniu skargi. Ponieważ zgodnie z art. 227 § 1 P.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie kosztów sądowych przysługuje zażalenie, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy, zarządzenie takie podlegało doręczeniu.

Jak wynika z akt sprawy, przy piśmie z dnia 10 kwietnia 2008 r., zgodnie z jego treścią, doręczono skarżącemu Stowarzyszeniu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu (k. 37 i 38 akt sprawy). Zarządzenie to wyraźnie wskazuje, że Stowarzyszenie zostało wezwane do uiszczenia wpisu sądowego od skargi "na postanowienie SKO w W. z dnia [...] w kwocie 100 złotych, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 21, poz. 2193)", a ponadto opatrzone jest sygnaturą akt (IV SA/Wa 20/08), jaka została nadana sprawie ze skargi Stowarzyszenia na powołane postanowienie, zgodnie z § 22 ust. 1 zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.

Z powyższego wynika, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia zażalenia, ponieważ wezwanie, którego odpis doręczono skarżącemu Stowarzyszeniu, zawierało wszystkie niezbędne elementy, pozwalające zidentyfikować, czyjej skargi i wniesionej na jaki akt, dotyczy.

Odrębnie należy wskazać, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym nadawana jest sygnatura akt sądowych przy rejestracji konkretnej skargi, co pozwala zidentyfikować daną sprawę, i na którą to sygnaturę Sąd powołuje się każdorazowo w toku rozpoznawania sprawy, przy każdej dokonywanej czynności. Sąd nie ma obowiązku, ani podstaw prawnych do stosowania innych, wskazywanych przez stronę oznaczeń. Stowarzyszenie, które stosuje indywidualny sposób oznaczania swoich pism i skarg, po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w danej sprawie może powołując się na sygnaturę akt sądowych zwrócić się do Sądu, choćby telefonicznie, o wskazanie, której skargi dotyczy wezwanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie nie jest zasadne i na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a. podlega oddaleniu.Powered by SoftProdukt