drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewoda, Oddalono skargę, II SA/Sz 832/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 832/08 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2009-03-11 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-10-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 1283/09 - Wyrok NSA z 2010-08-05
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIKEJ Dnia 11 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Dolecki Sędziowie: Sędzia WSA Maria Mysiak Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska ( spr.) Protokolant Joanna Białas - Gołąb po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 lutego 2009r. sprawy ze skargi K. H.-Z. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę

Uzasadnienie

Wojewoda działając na podstawie art. 138 §1 pkt 3

w związku z art. 105 Kpa., w związku z odwołaniem K. H. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z [...] masztów, na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" przy ulicy [...]w [...]- umorzył postępowanie odwoławcze w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z uzasadnienia, w niniejszej sprawie Prezydent Miasta decyzją z dnia [...]r., zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. Spółka z o. o., pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z [...] masztów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [...]w [...].

Od decyzji tej odwołała się K H - członek Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazując iż nie wyraża zgody na wykonanie przedmiotowej inwestycji, a zaskarżona decyzja narusza prawo i jej interes prawny.

Organ odwoławczy uznał, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony.

Organ II instancji uzasadnił, iż w myśl art. 28 Kpa stroną w postępowaniu jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny

w rozumieniu art. 28 Kpa oznacza występowanie bezpośredniego związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków określonego podmiotu, a sprawą administracyjną, w której może nastąpić konkretyzacja uprawnień i obowiązków. Bezpośredniość ta oznacza, że rozstrzygnięcie administracyjne dotyczy sfery prawnej danego podmiotu, a nie wynika z sytuacji prawnej innego podmiotu.

Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby.

Zdaniem organu odwoławczego posiadanie ułamkowej części nieruchomości na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie oznacza, iż jest się stroną postępowania.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony został pogląd, iż podstawę prawną legitymacji strony musi stanowić przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawa lub obowiązek podmiotu, który podlega skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Przepis prawa materialnego stanowiąc podstawę interesu prawnego stwarza dla określonego podmiotu legitymację procesową strony.

Odwołująca jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej, która to Spółdzielnia występuje w postępowaniu administracyjnym jako strona. Oznacza to, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni reprezentuje wszystkich swoich członków na zewnątrz.

Od przedstawionej wyżej zasady reprezentowania członków spółdzielni, dopuszczalny jest jednak wyjątek jedynie w sytuacji, gdy członek spółdzielni wykaże, że w związku z naruszeniem przepisów prawa materialnego, naruszony został jego "własny, zindywidualizowany i skonkretyzowany interes".

Odwołująca nie wykazała by wystąpiły szczegółowe przesłanki uzasadniające dopuszczenie jej jako strony do udziału w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Zasadnym jest zatem - jak wskazał organ II instancji - umorzenie postępowania odwoławczego zgodnie z intencją art. 105 Kpa z powodu wniesienia odwołania przez podmiot nieuprawniony.

Na powyższą decyzję K. H., reprezentowana przez radcę prawnego A. O., wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W skardze pełnomocnik skarżącej wskazał na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 352/04, opubl. LEX nr 169394, w którym Sąd ten orzekł, iz współwłaściciel lokalu w budynku wielorodzinnym, jeżeli inwestycja dotyczy części wspólnych budynku, jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz postępowań nadzwyczajnych

w tym zakresie.

Zdaniem skarżącej niezrozumiałym jest z jakich przyczyn organ II instancji odmówił skarżącej przymiotu strony w tym postępowaniu. Organ II instancji nie zwrócił uwagi na fakt, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa w [...]jest jedynie zarządcą nieruchomości wspólnej na mocy art. 27 ust. 2 ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych. Skarżąca jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma bez wątpienia przymiot strony w postępowaniu, czego nie kwestionował organ I instancji doręczając skarżącej decyzję, od której wniosła odwołanie.

W odpowiedzi na skargę organ II instancji podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko .

W piśmie procesowym z dnia [...]r. uczestnik postepownia P. Spółka z o.o. w [...]wniósł o oddalenie skargi i podał, iż stacja bazowa będąca przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie została już wybudowana i trwa postępowanie zmierzające do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nadto, organ II instancji słusznie odmówił skarżącej przymiotu strony, bowiem nie wykazała ona interesu prawnego z którego wywodzi możność działania w przedmiotowym postępowaniu w charakterze strony. W niniejszym postępowaniu Spółdzielnia występuje w charakterze strony, to ona zarządza nieruchomością wspólną, podczas gdy skarżąca posiada w niej udział rzędu [...]. Spółdzielnia działa na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa - powierzenia zarządzania nieruchomością.

Pełnomocnik K. H. w dniu [...]r. złożył do sprawy pismo procesowe, w którym oświadczył, iż skarżąca podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie i podniósł, iż istotą sprawy jest rozstrzygnięcie, czy skarżącej jako członkowi spółdzielni mieszkaniowej, a jednocześnie właścicielowi lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności przysługuje przymiot strony, w postępowaniu administracyjnym w sprawie o pozwolenie na budowę.

Zdaniem skarżącej przysługuje jej przymiot strony w postępowaniu. Uprawnienie to wynika wprost z treści art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym stronami w postępowaniu są m.in. właściciele nieruchomości. Fakt członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej nie może wyłączać jej praw związanych

z prawem własności. Spółdzielnia mieszkaniowa jest bowiem jedynie zarządcą nieruchomości wspólnej, której skarżąca jest współwłaścicielem.

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony nieruchomością wspólną. Oznacza to, że spółdzielnia nie ma żadnych władczych kompetencji w stosunku do przedmiotu własności skarżącej. Spółdzielnia jedynie zarządza nieruchomością wspólną.

Skarżąca podkreśliła także, że orzecznictwo sądów administracyjnych nadaje przymiot strony w szczególnych przypadkach członkom spółdzielni, którym przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 254/06, opubl. w LEX nr 283057 " Właściciel lokalu, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może legitymować się przymiotem strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, jeżeli wykaże, że jego lokal znajduje się w zindywidualizowanym obszarze oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania obiektu należy uznać obszar związany z projektowanym obiektem na podstawie jego rodzaju i charakterystyki. Uzyskanie zaś statusu strony wiąże się ze wskazaniem konkretnego przepisu, który ogranicza swobodę korzystania z jej lokalu, ze względu na powstanie w miejsce strychu lokalu zaadaptowanego zgodnie z kontrolowaną decyzją ".

Skoro więc przymiot strony może posiadać członek spółdzielni, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, to tym bardziej nie można odmawiać przymiotu strony osobie, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje :

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269) oraz art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm. - zwaną dalej P.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji pod względem zgodności z prawem.

W ramach przeprowadzonej kontroli zaskarżonego aktu Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze wywołane odwołaniem K. H. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...]r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z [...] masztów, na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [...]w [...]- nie narusza przepisów prawa.

Skarżąca, będąca członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]i właścicielką lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. [...] w [...], na zasadzie odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz współwłaścicielką części wspólnych wskazanej nieruchomości, sprzeciwia się decyzji udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku, w którym znajduje się lokal skarżącej.

Zdaniem organu odwoławczego skarżąca w postępowaniu tym nie posiada interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa, a zatem nie posiada przymiotu strony tego postępowania, wobec czego nie jest też uprawniona do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Postępowanie odwoławcze wywołane wniesieniem przez nią odwołania podlega zatem umorzeniu na podstawie art. 138 Kpa.

Sąd uznał stanowisko organu II instancji za trafne, lecz stwierdził jednocześnie, iż organ odwoławczy nienależycie je uargumentował, odwołując się do treści art. 28 Kpa. podczas gdy w zakresie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na budowę istnieje regulacja szczególna, wynikająca z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118), zgodnie z którym stronami takiego postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Skarżącej wprawdzie przysługuje tytuł odrębnej własności lokalu mieszkalnego i udział w częściach wspólnych budynku, którego dotyczy inwestycja budowy stacji telefonii cyfrowej, jednakże, poza powołaniem się na swój tytuł własności do lokalu i współwłasności do części wspólnych nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji, skarżąca nie wskazała na uszczerbek w swym interesie prawnym spowodowany powyższą decyzją, ani też nie wykazała jakie konkretne naruszenie warunków korzystania z jej prawa do lokalu mieszkalnego, chronionego przez przepisy prawa materialnego, wywołała w/w decyzja o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z utrwaloną już w sądownictwie administracyjnym linią orzecznictwa, członek spółdzielni mieszkaniowej, może wystąpić jako strona zainteresowana

w postępowaniu administracyjnym, w sprawie w której występuje Spółdzielnia reprezentowana przez statutowo właściwe organy, pod warunkiem, iż wykaże własny zindywidualizowany i skonkretyzowany interes prawny.

Analogicznie członek danej Wspólnoty Mieszkaniowej może wystąpić jako strona zainteresowana w postępowaniu administracyjnym w sprawie, w której występuje zarząd Wspólnoty, czy też Spółdzielnia na zasadzie zarządu powierzonego, jednakże winien wykazać istnienie interesu prawnego, który w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, został naruszony konkretnymi przepisami prawa.

Podkreślić należy, że K. H., w niniejszym postępowaniu, nie wykazała, że wskutek realizacji wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę prac budowlanych, nastąpi bezpośrednie i trwałe naruszenie jej interesu prawnego.

W ocenie Sądu, w przedmiotowym przypadku wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji, na dachu [...] kondygnacyjnego budynku, [...] masztów podantenowych oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych w kontenerze,

w żaden sposób nie wpłynie na sposób wykonywania prawa własności przysługującego skarżącej do lokalu mieszkalnego w tym budynku i prawa własności, w częściach ułamkowych, do tego budynku. Lokal skarżącej według twierdzeń jej pełnomocnika znajduje się na [...]kondygnacji.

Twierdzenia skarżącej, że sporna budowa uszkodzi elementy konstrukcyjne budynku (dach i ściany) nie zostały przez nią udokumentowane. Z projektu budowlanego konstrukcji wsporczych anten i stacji bazowej wynika zaś, że zainstalowanie kontenera i masztu nie spowoduje przekroczenia stanów granicznych nośności ścian i fundamentów budynku.

Nadto, wyjaśnić należy, że wzajemne stosunki między członkami spółdzielni mieszkaniowej lub między członkami wspólnoty mieszkaniowej a jej zarządem, regulują przepisy ustawy prawo spółdzielcze lub ustawy o własności lokali i jedynie w trybie tych przepisów poszczególni właściciele lokali mogą sprzeciwiać się działaniom organów spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej oraz dochodzić swych praw. Natomiast w relacjach z organami administracji publicznej lub innej władzy publicznej reprezentują ich uprawnione statutowo lub ustawowo organy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Przepis art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego w kształcie wyżej przytoczonym został wprowadzony ustawą z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718) i w tym brzmieniu obowiązuje od 11 lipca 2003r.

Jest to niewątpliwie lex specjalis w stosunku do przepisu art. 28 Kpa, co oznacza, że ten ostatni przepis nie będzie miał zastosowania w sprawie o pozwolenie na budowę. Z przepisu tego wynika nadto, że w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę, pojęcie interesu prawnego opiera się na przepisach materialnego prawa administracyjnego, nie zaś na regulacjach prawa cywilnego, dotyczących ochrony własności. Przyjęcie przeciwnego stanowiska niweczyłoby sens wprowadzenia powyższej regulacji art. 28 ust. 2 prawa budowlanego. Celem tego przepisu było między innymi wyeliminowanie sytuacji, że jeden właściciel mieszkania w budynku wielomieszkaniowym spółdzielczym lub stanowiącym wspólnotę mieszkaniową może blokować wszelkie działania związane z wykonywaniem robót budowlanych wymagających wydania decyzji administracyjnej.

Z powyższego wynika, iż stanowisko organu odwoławczego, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, skarżącej nie przysługiwał status strony, a co za tym idzie prawo, wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, mimo niewłaściwego uzasadnienia, jest trafne, a zawarte w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie odpowiada prawu, tj. dyspozycji art. 138 § 1 pkt 3 Kpa. Wskazane wyżej uchybienie w zakresie uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie miało wpływu na wynik sprawy.

W tym stanie rzeczy skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw, wobec czego Sąd orzekł o jej oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt