drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, II SA/Go 341/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 341/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2021-09-14  
Data wpływu
2021-03-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Adam Jutrzenka-Trzebiatowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski po rozpoznaniu w dniu 14 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] lutego 2021 r. A.K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2021 r., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w kwocie 300.000 zł jako posiadaczowi zależnemu lokalu, w którym znajdowały się niezarejestrowane automaty do gier.

W skardze sformułowała wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że nie zachodzą przesłanki negatywne wymienione w art. 61 § 2 p.p.s.a. in fine, stojące na przeszkodzie uwzględnienia wniosku, nie istnieje jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowiązującego wyłączający wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji. Wobec powyższego – zdaniem skarżącej – zasadne jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż ziściły się wszelkie przewidziane w art. 61 § 3 p.p.s.a. przesłanki uzasadniające wstrzymanie decyzji w całości. Nadto, oceniając przesłanki wynikające z powołanego przepisu, skarżąca stwierdziła, że chodzi tu nie tylko o szkodę grożącą samej skarżącej, ale każdą inną szkodę, w tym także szkodę grożącą Skarbowi Państwa w związku z ewentualną wypłatą pobranych kar. Przepis art. 61 p.p.s.a. wskazuje na szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

W odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 sierpnia 2021 r. do uprawdopodobnienia, w terminie 7 dni, stosownymi dokumentami, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje dla strony niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki, pełnomocnik skarżącej wskazał, iż dokumenty potwierdzające ww. okoliczności zostały przekazane jako załącznik do pisma skarżącej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie II SPP/Go 34/21 (rachunki potwierdzające koszty utrzymania mieszkania, leczenia, wydruk z ceidg itd.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Instytucja wstrzymania wykonania aktu lub czynności ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Przy czym znaczna szkoda to taka, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe Sąd przychylił się do wniosku skarżącej uznając, że w niniejszej sprawie wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd przeanalizował sytuację finansową skarżącej (w tym dokumentację znajdującą się w sprawie z wniosku o przyznanie prawa pomocy, sygn. akt II SA/Go 341/21) i zestawiając ją z wysokością nałożonej na skarżącą kary uznał, iż wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest w niniejszej sprawie uzasadniony wystarczająco.

Jednocześnie należy wskazać, że na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania sąd nie bada zasadności skargi ani legalności zaskarżonego aktu. Orzeczenie w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności ma charakter tymczasowy, co oznacza, że traci ono moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę albo uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę (art. 61 § 6 pkt 1 i 2 p.p.s.a.).

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt