drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Wstrzymanie wykonania aktu, Urząd Patentowy RP, Oddalono wniosek, II GSK 270/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 270/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-07-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-02-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marzenna Zielińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1407/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-21
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Marzenna Zielińska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku A. K. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1407/11 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie

UZASADNINIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1407/11 oddalił skargę A. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny MY SWEET BABY.

A. K. wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Ponadto, pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zaskarżona decyzja wiąże się dla A. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P., z "bardzo wysokimi kosztami", a jej wykonanie łączyłoby się z "bardzo ciężkimi konsekwencjami dla prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym mogłoby wywołać nieodwracalne konsekwencje i narazić na poważne straty". Wnioskodawca podniósł ponadto, że "powyższe okoliczności, w odniesieniu do trudnej sytuacji rynkowej, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo P., w świetle zasadności wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej, uzasadniają niniejszy wniosek".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) precyzyjnie określa przesłanki dopuszczające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Sąd jest uprawniony do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, spoczywa wyłącznie na wnioskodawcy – w tej kwestii stanowisko orzecznictwa i doktryny jest zgodne i niezmienne (por. postanowienie NSA z dni 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FZ 140/12, postanowienie NSA z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OZ 692/11, postanowienie NSA z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 1116/10, postanowienie NSA z dnia 6 listopada II OZ 975/09, postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2012 r., sygn. akt II GZ 132/12; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz., Zakamycze 2005, s. 168, Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LexisNexis 2010, s. 207). Domagając się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, skarżący musi wykazać, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia tym aktem znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, niewystarczające jest samo twierdzenie strony. Niezbędne jest wskazanie na konkretne okoliczności pozwalające dopiero żądać oceny, czy wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne.

Przenosząc te uwagi natury ogólnej na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, że skarżący, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie wykazał zaistnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Ograniczył się jedynie do twierdzeń, że wykonanie zaskarżonej decyzji łączyłoby się dla niego z "bardzo ciężkimi konsekwencjami" oraz "mogłoby wywołać nieodwracalne konsekwencje i narazić na poważne straty". Tymczasem powołując w uzasadnieniu wniosku określone okoliczności, skarżący powinien chociażby uprawdopodobnić ich wystąpienie, wykraczając w ten sposób poza ogólnikowe i gołosłowne stwierdzenia. Zapowiadając trudne do odwrócenia skutki wykonania zaskarżonej decyzji, A. K. nie uzasadnił zaistnienia przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia. Tym samym uniemożliwił ich obiektywną ocenę.

Podniesiona we wniosku okoliczność, że "wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji nie zagraża zdrowiu ani życiu ludzkiemu, nie wiąże się z narażeniem gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, jak również nie narusza wyjątkowo ważnego interesu strony" jest przy rozpoznawaniu przedmiotowego wniosku bez znaczenia, gdyż nie stanowi ona przesłanki uzasadniającej wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, przewidzianej w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Także wskazanie na ewentualną zasadność zarzutów skargi kasacyjnej nie może przesądzać o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż na tym etapie postępowania byłoby to niecelowe i przedwczesne.

Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, że postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności wydane na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. W takim przypadku strona domagająca się zmiany lub uchylenia postanowienia winna wykazać taką zmianę okoliczności, która czyni zasadnym jej wniosek (art. 61 § 4 p.p.s.a.)

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt