drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 787/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-09-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-08-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Borkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
VII SA/Wa 2456/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 227 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 25 września 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 odmawiające sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności postanowienia p o s t a n a w i a: oddalić zależenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2009 roku, sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Z. W. sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 roku oddalającego skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 roku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd I instancji wskazał, że w przedmiotowej sprawie skarżącemu przysługiwał siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, którego to terminu skarżący nie dochował. Ponadto Sąd podniósł, że w sprawie prawomocnym postanowieniem odmówiono skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia takiego wniosku. W związku z powyższym, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Na powyższe postanowienie Z. W. wniósł zażalenie, którego treść nie ma związku z kwestionowanym przez niego postanowieniem Sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 siepania 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W przedmiotowej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę został wydany w dniu 9 listopada 2007 roku, zatem termin do złożenia wniosku o jego uzasadnienie minął w dniu 16 listopada 2007 roku. W tym czasie skarżący nie złożył przedmiotowego wniosku.

Ponadto należy wskazać, że Sąd I instancji postanowieniem z dnia 1 lutego 2008 roku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do dokonania powyższej czynności. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 lutego 2009 roku, sygn. akt II OZ 77/09 oddalił zażalenie na powyższe postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że w związku z niedochowaniem przez skarżącego terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz prawomocnym postanowieniem o odmowie przywrócenia mu terminu do dokonania powyższej czynności, należało odmówić Z.W. sporządzenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 roku oddalającego skargę.

Z powyższych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt