drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 788/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 788/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Furmanek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-27
I OZ 787/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I OZ 788/08 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 14 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. K. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku W. K. o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

I OZ 788/08

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek W. K. o wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie Sąd I instancji podniósł, iż pismem z dnia 22 lipca 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, braków formalnych wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. poprzez wskazanie sędziów, których dotyczy przedmiotowy wniosek oraz wskazanie i uprawdopodobnienie istnienia przyczyn uzasadniających wyłączenie w odniesieniu do każdego sędziego.

Odpis powyższego zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 4 sierpnia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. – 186 akt sądowych).

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. W. K. sprecyzował, iż wnosi o wyłączenie "wszystkich bez wyjątku sędziów Warszawy (...)".

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) pozostawił wniosek W. K. bez rozpoznania.

Na powyższe zarządzenie W. K. wniósł zażalenie, w którym ponownie wniósł o wyłączenie sędziów oraz podniósł inne kwestie związane ze sprawami o wskazanych sygnaturach akt.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu skutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Natomiast w myśl ustępu 2 powołanego przepisu , jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2008 r. zobowiązano skarżącego do sprecyzowania wniosku o wyłączenie sędziów. W odpowiedzi skarżący pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. wyjaśnił, ze wnosi o wyłączenie "wszystkich bez wyjątku sędziów Warszawy (...)". W ocenie Sądu powyższych wyjaśnień nie można uznać za uzupełnienie braków formalnych wniosku z dnia 15 lipca 2008 r.

Stosownie do treści art. 20 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o wyłączenie sędziego oprócz ogólnych warunków, którym winno odpowiadać pismo strony, powinno zawierać wskazanie sędziego; podanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie oraz uprawdopodobnienie istnienia tej przyczyny. Brak tych elementów uniemożliwia nadanie prawidłowego biegu sprawie i dokonanie oceny wniosku skarżącego.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oddalił zażalenie.Powered by SoftProdukt