drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 443/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 443/09 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-04-16 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2009-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Jagielska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S.A. z siedzibą w B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Łopata" nr Rp-9834 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżąca spółka – R. S.A. z siedzibą w B. pismem z dnia

[...] stycznia 2009 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

[...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa

z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Łopata" nr Rp-9834. Skarga została

podpisana przez rzecznika patentowego B. J., a przy załączonym do niej pełnomocnictwie brakowało dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby upoważnione do reprezentowania spółki.

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI WSA

w Warszawie z dnia [...] marca 2009 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany pismem Sądu z dnia [...] marca 2009 r. do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie dokumentu określającego sposób i osoby upoważnione do reprezentowania skarżącej, tj. pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, iż ww. wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu [...] marca 2009 r., który w przypisanym terminie

7 dni, nie nadesłał żadnego dokumentu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm)

– dalej także p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Mając na uwadze powyższe należało przyjąć, iż w niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braku formalnego skargi, w postaci nadesłania wskazanego

w wezwaniu dokumentu, upływał z dniem [...] marca 2009 r. W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącej nie wykonał wezwania Sądu, a jak wynika z załączonej do akt sądowych korespondencji przedmiotowej czynności dokonał dopiero dnia

[...] marca 2009 r. Nienadesłanie wskazanego w wezwaniu pełnego odpisu z KRS oznacza, że pełnomocnictwo zostało w istocie udzielone przez osobę, której umocowania do reprezentowania skarżącej, w tym do podpisania przedmiotowego pełnomocnictwa, nie można stwierdzić, a co za tym idzie, świadczy o nieuzupełnieniu braku formalnego skargi, stąd skarga winna była zostać odrzucona.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt