drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Prokurator, zobowiązano do załatwienia wniosku, II SAB/Kr 78/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 78/05 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2006-06-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-12-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Szkodzińska /przewodniczący sprawozdawca/
Grażyna Firek
Wojciech Jakimowicz
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OSK 1680/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
zobowiązano do załatwienia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Szkodzińska (spr) Sędziowie WSA Grażyna Firek AWSA Wojciech Jakimowicz Protokolant Grażyna Grzesiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenie "B." w K. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zobowiązuje Prokuratora Okręgowego do załatwienia w całości, w terminie 14 dni, wniosku Stowarzyszenia "B." w K. z dnia [...] stycznia 2005 r.

Uzasadnienie

II SAB/Kr 78/05

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2005 r. Stowarzyszenie "B." w K., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwróciło się do Prokuratora Okręgowego o udzielenie informacji "składającej się z imion i nazwisk oraz pełnionych w prokuraturze funkcji: prokuratorów, asesorów, praktykantów, aplikantów pracujących, praktykujących lub zatrudnionych w tutejszej prokuraturze". Wskazało na swe szczególne zainteresowanie kompetencjami i zakresem powierzonych funkcji.

W piśmie z dnia [...] lutego 2005 r. Prokurator Okręgowy przekazał Stowarzyszeniu następujące informacje:

W pięciu wydziałach Prokuratury Okręgowej aktualnie wykonują czynności służbowe prokuratorzy Prokuratury Okręgowej oraz kilku prokuratorów prokuratur rejonowych, delegowanych do Prokuratury Okręgowej. W Prokuraturze Okręgowej nie wykonują czynności służbowych asesorzy, zaś aplikanci prokuratorscy odbywają zajęcia praktyczne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej /Dz.U. 154 poz. 1283/.

Prokuratorzy w wydziałach realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze wskazane w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek prokuratury. W zarządzeniu tym wskazano jaki jest zakres czynności poszczególnych wydziałów.

Ścisłe kierownictwo Prokuratury stanowią: Prokurator Prokuratury Apelacyjnej - H. S., pełniący funkcję Prokuratora Okręgowego oraz prokuratorzy Prokuratury Okręgowej - L. B. i J. H. pełniący funkcje Zastępców Prokuratora Okręgowego.

Funkcje naczelników wydziałów pełnią prokuratorzy Prokuratury Okręgowej: Wydziału I - M. F., Wydziału II - M. G. -K., Wydziału III - J. C. -L., Wydziału V - B. S. -F., Wydziału VI - D. T. Funkcję rzecznika prasowego pełni prokurator Prokuratury Okręgowej.

W dniu [...] grudnia 2005 r. Prokurator Okręgowy ponownie , w odpowiedzi na wniosek z dnia [...] stycznia 2005 r., skierował do Stowarzyszenia pismo. Podał w nim imiona i nazwiska osób pełniących funkcje Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców, naczelników wydziałów, rzecznika prasowego, wizytatorów, kierownika szkolenia., oraz opisał zakresy ich czynności.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu [...] listopada 2005 r., Stowarzyszenie "B." w K., reprezentowane przez P. B., zarzuciło Prokuratorowi Okręgowemu bezczynność w załatwieniu wniosku z dnia [...] stycznia 2005 r. i domagało się nakazania Prokuratorowi udostępnienia żądanej informacji, oraz stwierdzenia, że jest to informacja publiczna.

W uzasadnieniu skargi podano, że wobec niezałatwienia wniosku w terminie, w dniu [...] lutego 2005 r. Stowarzyszenie skierowało do Prokuratora Apelacyjnego zażalenie. W trakcie jego rozpatrywania Prokurator Okręgowy, w piśmie z dnia [...] lutego 2005 r. udzielił Stowarzyszeniu częściowej informacji podając tylko imiona i nazwiska kilku prokuratorów oraz pełnione przez nich funkcje bez podania dokładnie kompetencji oraz zakresu powierzonych im funkcji, pomijając podanie danych osób pozostałych prokuratorów zatrudnionych lub wykonujących czynności w podległej Prokuraturze Okręgowej. Nazwiska i imiona wykonujących w prokuraturze funkcje i czynności osób są informacją publiczną /wyrok NSA z dnia 24 czerwca 1999 - S.A. 686/99/.

Prokurator Okręgowy w odpowiedzi na skargę wniósł o oddalenie skargi podnosząc, że stosowne informacje zostały skarżącemu udzielone w pismach z dnia [...] lutego 2005 r. i z dnia [...] grudnia 2005 r.

Na rozprawie sądowej Prokurator zakwestionował uprawnienie P. B. do reprezentowania Stowarzyszenia lub "B.".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga podniesiony na rozprawie, a mający formalny charakter, zarzut braku należytej reprezentacji po stronie skarżącego. Zarzutu tego Sąd nie uwzględnił i sprawę merytorycznie rozpoznał. Skarżące Stowarzyszenie bowiem przedłożyło do akt sprawy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, którego zapisy pozwalają na jednoznaczne wskazanie osoby uprawnionej do jednoosobowej reprezentacji. To prawda, że w rubryce "Organ uprawniony do reprezentacji", w podrubryce "Nazwa podmiotu uprawnionego do reprezentacji" wpisano "zarząd". W drugiej jednak podrubryce pod nazwą "Sposób reprezentacji" wpisano , iż "zarząd wybiera swoich reprezentantów do podejmowania czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych poprzez upełnomocnionych dwóch członków zarządu. Przewodniczący reprezentuje Klub na zewnątrz". Przyznać trzeba, że sama redakcja tego zapisu może rodzić zastrzeżenia co do gramatycznej poprawności, nie to jednak decyduje o rzeczywistym znaczeniu zapisu. Z cytowanego sformułowania w rubryce "Sposób reprezentacji", dodatkowo znajdującego odzwierciedlenie w treści przedłożonego statutu, wynika w sposób oczywisty, że Przewodniczący Stowarzyszenia Klub "B." jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia. Uprawnienie to zaś realizowane być może właśnie poprzez składanie wniosków, podań i różnorodnych środków prawnych, w tym skargi do sądu administracyjnego.

Dalsze uwagi poprzedzone winny być konstatacją, że żądana przez skarżące Stowarzyszenie informacja miała charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Założeniem zarówno przepisu art. 61 Konstytucji RP, jak i ustawy z dnia 6 września 2001 r. było szerokie rozumienie pojęcie "informacja publiczna". Wyrazem tego założenia jest treść przepisu art. 1 ust. 1 ustawy wg. którego każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Choć za słuszne należałoby uznać zarzuty odnoszące się do poprawności tego przepisu rozumianego jako definicja regulowanej ustawą instytucji prawnej, to nie ma wątpliwości co do "ducha" tego przepisu i zawartej w nim intencji ustawodawcy. Dane osobowe osób wykonujących, w ramach różnych stosunków prawnych, czynności służbowe w Prokuraturze, zakres i charakter tych czynności są w istocie informacjami na temat działalności organu władzy i jako takie mają charakter publiczny.

Zgodnie zaś z ustawą o dostępie do informacji publicznej zasadniczo wniosek o udostępnienie informacji może być "ostatecznie" załatwiony albo przez udostępnienie informacji, albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania. Nie jest załatwieniem takiego wniosku wyrażenie przez podmiot zobowiązany opinii, iż żądana informacja nie jest informacją publiczną. Podmiot zobowiązany, pozostający w błędnym przekonaniu co do charakteru żądanej informacji i poprzestający na takiej konstatacji, pozostaje jednocześnie w bezczynności w załatwieniu sprawy o udostępnienie informacji publicznej. Stanu bezczynności w tej sprawie nie zmienia to, czy wnioskujący został, czy też nie został zawiadomiony o stanowisku podmiotu.

O ile zatem, zdaniem Prokuratora, żądane przez skarżące Stowarzyszenie informacje /lub ich część/ nie mogły być udostępnione ze względu na prawną ich ochronę, to odmowa uwzględnienia żądania musiałaby nastąpić w formie decyzji.

W rozpoznawanej sprawie decyzja nie została wydana, a w udzielonej w dniu [...] lutego 2005 r. na wniosek Stowarzyszenia odpowiedzi pominięto milczeniem pytania dotyczące danych, funkcji i kompetencji wszystkich prokuratorów /nie tylko tzw. funkcyjnych/, praktykantów, aplikantów, enigmatycznie odniesiono się do pytania o aplikantów. Odpowiedź ta zawierała zatem tylko niewielką część żądanych informacji. Nieco więcej takich informacji /ale tylko dotyczących prokuratorów pełniących funkcje/ znalazło się w piśmie Prokuratora Okręgowego z dnia [...] grudnia 2005 r. Także jednak i ono nie odnosiło się do większości kwestii. Udzielając tej odpowiedzi Prokurator zaś winien był zważyć, czy znaczny upływ czasu i zaszłe zmiany nie wymagają aktualizacji, czy też uściślenia samego wniosku.

Skoro zatem do dnia wyrokowania wniosek Stowarzyszenia załatwiony w całości nie został, skargę, na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało uwzględnić.Powered by SoftProdukt