drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Administracyjne postępowanie, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Po 37/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 37/09 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2009-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/
Edyta Podrazik
Wiesława Batorowicz
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 129 par. 2, art. 57 par. 5, art. 58 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska ( spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2009r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę /-/ E. Podrazik /-/ A. Łaskarzewska /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie

Decyzją o numerze [...].z dnia [...] października 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. nakazał J. M., zam. w Witkowie dokonać likwidacji samowolnie wykonanego stawu o wym. Ok. [...] m oraz samowolnie wykonanego stawu o wym. [...] m, położonych na nieruchomości usytuowanej w m. P. (dz. Nr [...]), gm. N.. W decyzji organu zamieszczono informację o wynikającym z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego prawie strony postępowania do wniesienia odwołania od decyzji do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w P. za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G.. Wskazano przy tym, że termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę. J. M. odebrał decyzję powyższą w sobotę [...] października 2008 r.

Odwołanie od powyższej decyzji J. M. złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w G. w poniedziałek [...] października 2008 r.

W dniu [...] listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w P. wpłynęła prośba J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. J. M. powołując się na przesłanie odwołania z jednodniowym opóźnieniem zwrócił się do organu z prośbą o wyznaczenie nowej daty odwołania. Wyjaśniał przy tym, że czas 14 dni od otrzymania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. wypełniony był konsultacjami z prawnikami zajmującymi się prawem wodnym oraz, że nie zdążył w dniu [...] października 2008 r. zawieźć odwołania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z powodu jego przypadłości zdrowotnej związanej z inwalidztwem.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2008 r. o numerze [...] W. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu WWIB w P. stwierdziło, iż dla skuteczności wniosku o przywrócenie terminu konieczne jest m.in. wniesienie go do właściwego organu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Organ wskazał przy tym, że decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. nakazującą likwidację samowolnie wykonanych stawów J. M. odebrał w dniu [...] października 2008 r. Odwołanie od decyzji zostało przez niego wniesione w dniu [...] października 2008 r., tj. 2 dni po upływie ustawowego terminu, który upływał w dniu [...] października 2008 r. Pismo z prośbą o przywrócenie terminu biegu sprawy J. M. złożył w dniu 8 listopada, jednak przyczyny uchybienia terminu nie uprawdopodobnił. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. uznał, że uchybienie terminowi nastąpiło z winy zainteresowanego. Postanowienie powyższe zostało doręczone J. M. w dniu [...] grudnia 2008 r.

W dniu [...] grudnia 2008 r. J. M. złożył skargę na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. o numerze [...] z dnia [...] listopada 2008 r., w której domaga się uchylenia tego postanowienia w całości. Skarżący podniósł w skardze, że przyczyną dwudniowej zwłoki była jego niedyspozycja związana z inwalidztwem II grupy w związku ze służbą wojskową oraz ze złożonością problemu obejmującego prawo budowlane i prawo wodne. Dodatkowo stwierdził, że stres oraz awaria samochodu spowodowały, że spóźnił się 1 godzinę z dostarczeniem odwołania, a w sobotę i niedzielę urząd był zamknięty. Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. J. M. złożył z 2 – dniowym uchybieniem terminu osobiście. J. M. wskazał, że w dniu [...] listopada 2008 r. wysłał prośbę o przywrócenie terminu do odwołania załączając dokument o swoim inwalidztwie i informując o złożoności problemu. J. M. stwierdził nadto, że jego zwłoka była nieznaczna i w pełni usprawiedliwiona.

Na rozprawie, która odbyła się przed tut. Sądem w dniu [...] lipca 2009 r. J. M. przyznał, że wiedział o możliwości wysłania odwołania pocztą, ale doszedł do wniosku, że szybciej będzie jeśli sam zawiezie je do urzędu. J. M. zeznał, że już w momencie składania odwołania w dniu [...] października miał wątpliwości co do tego, czy nie uchybił terminowi, tym bardziej że znajomy radca prawny powiedział mu, że spóźnił się z wniesieniem odwołania.

W odpowiedzi na skargę W. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. podtrzymał dotychczasowe argumenty i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. zważył, co następuje:

Skarga okazała się bezzasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej. Oznacza to, że kontrola sądowoadministracyjna sprowadza się do zbadania, czy organy wydając zaskarżony akt nie naruszyły przepisów prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Ocena dokonywana jest według stanu faktycznego i prawnego na dzień wydania aktu, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego.

Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi, powołaną podstawą prawną( art.134 §1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-Dz.U.2002.156.1270. ze zm.,dalej p.p.s.a.).

Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P., mocą którego odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora z dnia [...]października 2008r.

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania ma miejsce wówczas, gdy odwołanie zostanie złożone po upływie przewidzianego w art. 129 § 2 k.p.a. 14-dniowego terminu. Każde, nawet nieznaczne przekroczenie tego terminu stanowi jego uchybienie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 1996 r., SA/Łd 2665 oraz wyrok NSA z dnia 18 października 1995 r., SA/Gd 2865/94). Jest to bowiem okoliczność (kategoria) obiektywna (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 marca 1997 r., SA/Łd 2990/95).

Wyjaśnienia wymaga przy tym, że zgodnie z przepisem art. 57 § 5 k.p.a. termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego (por. też wyrok NSA z 6 kwietnia 2001 r. sygn. V SA 2707/00). Dla zachowania zatem terminu do wniesienia odwołania niezbędne jest – jak stanowi art. art. 57 § 5 k.p.a. – nadanie odwołania przed upływem ustawowego terminu do jego wniesienia w polskiej placówce operatora publicznego. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie uchybienia należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jak wynika natomiast z § 2 wskazanego przepisu, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

W niniejszej sprawie zgodzić należy się z organem II instancji, że J. M. spóźnił się ze złożeniem odwołania, którego termin upłynął dnia [...] października 2008r.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że koniec terminu do wniesienia odwołania przypadał na sobotę. W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego brak jest podstaw do uznania soboty za dzień wolny od pracy. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów, w tym m.in. w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2005 r., sygn. III CZ 8/03 podjętej w składzie 7 sędziów, czy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r., sygn. I OSK 60/07.

Wobec złożenia wniosku o przywrócenie terminu zbadać należało, czy złożenie odwołania w dniu [...] października, a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia nastąpiło bez winy odwołującego się.

Sam fakt spóźnienia się J. M. do urzędu w dniu [...] października 2008 r. nie powodował niemożności nadania odwołania w placówce pocztowej tego samego lub następnego dnia. Z wyjaśnień Wymienionego, z przedłożonych przez niego dokumentów nie wynika, by był on niezdolny do poruszania się w stopniu uniemożliwiającym dotarcie do placówki pocztowej, w szczególności zaś by taki stan zdrowia wystąpił u niego [...] bądź [...] października 2008r. W oświadczeniu złożonym na rozprawie przed tut. Sądem dnia [...] lipca 2009r. skarżący wywiódł, iż w istocie nic nie stało na przeszkodzie, by nadał na poczcie odwołanie w terminie, jednakże doszedł do wniosku, że szybciej będzie, gdy je sam zawiezie do urzędu.

W tym stanie rzeczy nie sposób przyjąć, by skarżący uprawdopodobnił, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia. Wręcz przeciwnie spóźniwszy się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w G. ze względu na wyznaczone godziny urzędowania mógł zapobiec uchybieniu terminu poprzez udanie się jeszcze tego samego dnia na pocztę, których co najmniej kilka placówek znajduje się w G. bądź uczynić to następnego dnia. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Przyjmuje się przy tym obiektywny miernik staranności jaki można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Nie sposób zaś jako staranne ocenić działań strony, która będąc pouczona o 14 dniowym terminie na wniesienie odwołania, mając możliwość nadania go na poczcie sama decyduje o jego osobistym złożeniu w urzędzie, wiedząc, że nastąpi to już po upływie dwóch dni od zakończenia tego terminu.

Zgodzić zatem należało się z organem administracji, że brak w niniejszej sprawie było podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Dodatkowo zważyć należy, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania został złożony z przekroczeniem 7 – dniowego terminu na jego wniesienie, o którym stanowi art. 58§2kpa.

Skoro J. M. składając odwołanie dnia [...] października 2008 r. miał wiedzę, że uchybił terminowi ( oświadczenie złożone na rozprawie dnia [...] lipca 2009r.), to winien był łącznie z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia, a nie dopiero dnia[...] listopada 2008r.

Stąd na mocy art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/ E. Podrazik /-/ A. Łaskarzewska /-/ W. Batorowicz

BRPowered by SoftProdukt