drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Administracyjne postępowanie Inne, Dyrektor Szkoły, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, II SO/Bk 13/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Bk 13/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2022-10-12  
Data wpływu
2022-07-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Anna Dziemianowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Szkoły
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329 art. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 12 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi N. w B. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi p o s t a n a w i a poinformować P. Kuratora Oświaty o istotnym naruszeniu prawa, polegającym na nieprzekazaniu sądowi skargi na bezczynność w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi, ze znacznym uchybieniem terminu do jej przekazania. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej jako: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, rozpoznając sprawę z wniosku M. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi N. w B. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynności z [...] czerwca 2021 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ustawowym terminie, uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania P. Kuratora Oświaty o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Zgodnie z art. 54 § 2 p.p.s.a. organ, którego bezczynność jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Termin ten ulega jednak skróceniu w związku z brzmieniem art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm., dalej jako: "u.d.i.p."), który stanowi, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy p.p.s.a., z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

W przedmiotowej sprawie, skarga na bezczynność została wysłana [...] czerwca 2021 r. i doręczona organowi [...] czerwca 2021 r. Strona skarżąca, wobec nieprzekazania przez Dyrektora skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, dwukrotnie zwracała się do WSA w Białymstoku o wymierzenie organowi grzywny w myśl art. 55 p.p.s.a. Prawomocnymi postanowieniami z 31 marca 2022 r., II SO/Bk 3/22, oraz z 15 czerwca 2022 r., II SO/Bk 9/22, sąd wymierzył organowi grzywnę. Mimo tego, organ dalej nie przekazał skargi do sądu, co skutkowało złożeniem przez skarżącego kolejnego wniosku o wymierzenie grzywny, z [...] lipca 2022 r., w sprawie niniejszej.

Zauważyć należy, że w powyższych postanowieniach Dyrektor był pouczany, że w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 p.p.s.a. nieistotne są argumenty, że wnioskodawca w przewidzianym w prawie terminie uzyskał informację, o którą wnioskował czy że rzekoma skarga na bezczynność została potraktowana jako przesłana omyłkowo korespondencja do WSA. Okoliczności te pozostają bez znaczenia dla obiektywnego nieprzekazania sądowi skargi w myśl art. 54 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 21 pkt 1 u.d.i.p.

Sąd zaznacza przy tym, że w niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z 14 września 2022 r. m.in. wezwał Dyrektora do podpisania złożonej w sprawie odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny (pismo z [...] września 2022 r.) w terminie 7 dni pod rygorem zastosowania środków przewidzianych w art. 155 p.p.s.a. Mimo że przesyłka zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona Dyrektorowi [...] września 2022 r., organ nie wywiązał się z tego obowiązku. Niemniej jednak, w kontekście całokształtu sprawy, sąd jednoznacznie zasygnalizował Dyrektorowi możliwość wszczęcia niniejszej procedury, przewidzianej w art. 155 p.p.s.a.

Mimo więc, że organ ma świadomość, że jego długotrwałe zaniechanie ma charakter niezgodnego z prawem i że w istocie przetrzymuje dokumentację, uniemożliwiając tym samym skuteczne wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego zainicjowanego skargą na bezczynność, nie podejmuje on wymaganych przepisami działań, które doprowadziłyby do zakończenia tego stanu.

W związku z istotnym naruszeniem procedury administracyjnej, sąd postanowił skierować sygnalizację do P. Kuratora Oświaty na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie, sąd oczekuje, w terminie 30 dni, informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a. organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt