drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, I FZ 84/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FZ 84/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Juliusz Antosik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
III SA/Gl 757/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-26
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86, art. 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Juliusz Antosik po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008 r. sygn. akt III SA/Gl 757/07 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenia terminu w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 26 lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Gl 757/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek M. K. o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Sąd stwierdził, że złożony przez stronę skarżącą w dniu 2 października 2007 r. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu jest spóźniony. Skoro bowiem sprzeciw został nadany w urzędzie pocztowym "T. 1" w dniu 3 sierpnia 2007 r., to tym samym w tej dacie ustały przeszkody do dokonania czynności i złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu został złożony natomiast dopiero w dniu 28 września 2007 r.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie. W jego uzasadnieniu wskazał, że niezrozumiałe jest czemu Sąd I instancji nie przywrócił terminu uchybionego o jeden dzień, a ponadto nie uwzględnił okoliczności, że skarżący leczony jest psychiatrycznie.

Naczelny Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę do przywrócenia stronie terminu do dokonania określonej czynności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., na mocy którego sąd przywróci stronie termin, o ile uchybienie było niezawinione przez stronę. Stosownie do postanowień tego artykułu przywrócenie terminu uwarunkowane jest złożeniem pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu w sądzie, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1), uprawdopodobnieniem przez stronę braku winy w uchybieniu terminowi (§ 2) oraz dokonaniem przez stronę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu czynności, której strona nie dokonała w terminie (§ 4).

Z treści tego przepisu wynika, że prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania konkretnej czynności jest prawem, które podlega pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim podlega ograniczeniom czasowym. Norma prawna zawarta w art. 87 § 1 p.p.s.a. uniemożliwia stronom zwlekanie ze składaniem wniosku. Strona musi złożyć go bowiem w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Strona na etapie zażalenia podała, że uchybienie terminu do złożenia sprzeciwu nastąpiło z powodu choroby psychicznej. Należy jednak zauważyć, że choroba psychiczna nie przeszkadza skarżącemu w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywaniu pracy, sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej oraz formułowaniu pism procesowych przy prowadzeniu swojej sprawy.

Wobec powyższego należało zatem przyjąć, że dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu był najpóźniej dzień, w którym strona wniosła swój sprzeciw, tj. 3 sierpnia 2007 r. Od tego dnia rozpoczął się bieg terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu. Skoro zaś strona wniosła swój wniosek dopiero w dniu 28 września 2007 r. (data nadania wniosku na poczcie), to wniosek ten słusznie Sąd I instancji postanowił odrzucić na podstawie art. 88 p.p.s.a. w związku z art. 87 p.p.s.a. jako spóźniony.

Z uwagi na powyższe okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt