drukuj    zapisz    Powrót do listy

, , Minister Infrastruktury, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, II SA/Wa 950/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 950/15 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2015-10-22  
Data wpływu
2015-06-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski
Anna Mierzejewska
Sygn. powiązane
I OSK 272/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (sprawozdawca) Sędzia WSA Anna Mierzejewska, Sędzia WSA Janusz Walawski po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: poinformować Ministra Infrastruktury i Rozwoju o stwierdzonych w trakcie postępowania sądowo administracyjnego uchybieniach prawa, mogących stanowić o rażących uchybieniach procedurom egzaminacyjnym, polegających na niezgodności treści protokołu końcowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w S. z przeprowadzonych egzaminów, oznaczonego sygn. [...] z dnia [...] października 2012 r. w części C tego protokołu, dotyczącego wyników z egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi z: - zapisem tego protokołu stwierdzającym uzyskanie z tego egzaminu wyniku pozytywnego przez 8 osób, - zaświadczeniem nr [...], wydanym przez Centralną Komisji Egzaminacyjną przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w S. w dniu [...] października 2012 r. stwierdzającym zdanie z wynikiem pozytywnym przez S.W. egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w dniu 25 września 2015 r. rozpoznawał sprawę ze skargi A.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r.

nr [...], utrzymującą w mocy poprzedzającą decyzję z dnia

[...] czerwca 2015 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

W trakcie rozprawy Sąd doszedł do wniosku, iż sprawa wymaga zbadania pod kątem ewentualnego wydania postanowienia sygnalizacyjnego. W tym przedmiocie Sąd wyznaczył posiedzenie niejawne na dzień 22 października 2015 r., w wyniku którego zostało wydane niniejsze postanowienie.

Minister Infrastruktury i Rozwoju w toku postępowania sądowego przedstawił Sądowi, wyłącznie do jego wiadomości, dokumenty, których udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej domagał się skarżący.

Przedmiotowe dokumenty dotyczyły postępowania egzaminacyjnego S.W. w zakresie uzyskania przez niego patentu kapitana żeglugi śródlądowej klasy B, przeprowadzonego w dniu [...] października 2012 r. przez Centralną Komisji Egzaminacyjną przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej

w S.

Jak wynika z protokołu końcowego powyższej Komisji (poz. C protokołu) do egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi zostało dopuszczonych 7 określonych z imienia i nazwiska osób. Egzamin ten z wynikiem pozytywnym zdały 3 osoby wskazane z imienia i nazwiska, 3 osoby wskazane z imienia i nazwiska nie przystąpiło do egzaminu, 1 osoba także imiennie oznaczona go nie zdała. Powyższy zapis poz. C protokołu pozostaje

w sprzeczności z dalszą treścią protokołu w którym stwierdzono, iż z egzaminu

z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi wynik pozytywny uzyskało 8 osób. Porównanie powyższych liczb budzi zastrzeżenia, co do tego w jaki sposób wynik pozytywny z egzaminu uzyskało aż 8 osób, skoro jedynie

3 osoby, z 7 dopuszczonych do egzaminu, egzamin ten zdało.

Jak wynika z całości powyższego protokołu Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzała egzaminy w zakresie: patentu na kapitana żeglugi śródlądowej klasy A (poz. A protokołu); patentu na kapitana żeglugi śródlądowej klasy B (odpowiednio poz. B protokołu); dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi (poz. C protokołu). S.W., jak wynika z treści jego wniosku z dnia [...] października 2012 r. o dopuszczenie go do egzaminów, aplikował na uzyskanie patentu kapitana żeglugi śródlądowej klasy B z uprawnieniami na statki pasażerskie. Zatem obowiązywały go przepisy określone w art. 36 ustawy z dnia

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 ze zm.) oraz §18, § 19 ust. 1 pkt 8) ppkt a), § 30 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 427 ze zm.), czyli między innymi obowiązek pozytywnego złożenia egzaminu nie tylko w zakresie patentu na kapitana żeglugi śródlądowej klasy B (co zostało potwierdzone przez Komisję zaświadczeniem

nr [...] z dnia [...] października 2012 r. oraz odpowiednim zapisem w poz. A nr [...] omawianego protokołu), ale także złożeniem egzaminu z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi.

Jak wynika z treści omawianego wyżej protokołu S.W. nie figuruje w spisie osób dopuszczonych do tego egzaminu (poz. C protokołu). W dalszej części tego protokołu także nie ma żadnej wzmianki o złożeniu przez niego egzaminu

z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi. Jednakże, mimo to S.W. uzyskał zaświadczenie nr [...], wydane przez Centralną Komisji Egzaminacyjną przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej

w S. w dniu [...] października 2012 r. stwierdzające zdanie przez niego

z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, obie powyższe wątpliwości wymagają dokładnego wyjaśnienia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i ewentualnego wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych.

Jednocześnie, zaznaczyć należy, iż powyższe wątpliwości nie miały znaczenia dla wyniku rozpoznawanej przez Sąd sprawy o sygn. akt II SA/Wa 950/15 ze skargi A.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia

2015 r. w przedmiocie podtrzymania odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zatem forma niniejszego postanowienia stanowiła jedyny sposób przekazania Ministrowi powyższych informacji.

Zgodnie z treścią art. 155 § 1 p.p.s.a. w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Istotą postanowienia sygnalizacyjnego jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione

w toku postępowania sądowego, co Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydając niniejsze postanowienie uczynił.Powered by SoftProdukt