drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., I GSK 921/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I GSK 921/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Korycińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
III SA/Kr 1197/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 i art. 193, art. 232 § 1 pkt 2 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Małgorzata Korycińska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Dyrektora Izby Celnej w K. o cofnięcie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 19 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Kr 1197/05 w sprawie ze skarg F.H. "M." Spółki jawnej D. J. S. i M. G. Ł. w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu sądowego w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 sierpnia 2008 r., które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. w dniu 11 sierpnia 2008 r. Dyrektor Izby Celnej w K. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 19 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Kr 1197/05.

Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu odpisu skargi kasacyjnej Spółce "M.", lecz przed skierowaniem sprawy na posiedzenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze, że cofnięcie skargi jest skuteczne

i dopuszczalne Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i 193 oraz art. 232 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt